Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GENRE-LÄSNING, FANTASY, DECKARE OCH SKRÄCK

Skapad 2012-03-01 15:00 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Människors behov av spänning är stort. Vardagen kan ibland kännas grå och trist vilket gör att vi söker spänning på andra sätt. Man kan utan tvekan säga att deckargenren är den mest lästa litteraturgenren idag. Fantasygenren innehåller en helt annan spänning, där kan man vandra omkring tillsammans med häxor och kentaurer eller umgås med sin egen skugga.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Innehåll

Mål för avsnittet (hämtat ur syfte och förmågor i läroplanen)

Målet med undervisningen är att utveckla din förmåga att

Undervisningens innehåll (hämtat ur det centrala innehållet i läroplanen)

Vi börjar med en introduktion där vi går igenom stil och särdrag för deckare, skräck och fantasygenrerna. Då tränar du på hur skönlitterära genrer stilistiskt och innehållsmässigt skiljer sig från varandra. Du ska därefter få välja vilken genre du vill fördjupa dig i och sedan läsa en bok, redovisa den samt skriva en kort berättelse i samma genre. Genom att skriva en deckare, skräck eller fantasyberättelse utvecklar du strategier för att skriva olika typer av texter och bearbeta dem genom respons, och genom att läsa utvecklar du strategier för att förstå , tolka och analysera text.

Detta innebär att du ska:

läsa en bok, redovisa den muntligt och svara på frågorna som hör till. (skriv utförliga svar på din I-pad ) läsa häften och svara på frågorna kring respektive genre. (skriv utförliga svar på din I-pad) skriva en deckare/skräck/fantasyberättelse, där du har en röd tråd samt använder använder svenska språkets skrivregler.

Detta är kopplat till följande punkter ur det centrala innehållet i kursplanen:

Tidsplan

Under kommande period, vecka 40-45 kommer vi att arbeta med genrerna DECKARE OCH FANTASY.

Redovisning av bok i små grupper sker vecka 43.

Inlämning av deckare/fantasy novell vecka 45.

Bedömning

KOMMER ATT SKE EFTER BIFOGADE MATRISER

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9

Matriser

Sv

Nivå 4
Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
Din läsning saknar flyt
Du läser med flyt
Du läser med gott flyt (Du kan läsa med inlevelse och intonation)
Du läser med mycket gott flyt (Du kan läsa med god inlevelse och intonation)
Du sitter tyst eller kommer bara med ovidkommande kommentarer.
Du deltar i samtal och diskussioner som rör bokens handling,karaktärer, miljö osv
Du deltar aktivt i samtal och diskussioner som rör bokens handling, karaktärer, miljö osv. Dina resonemang är utvecklade och relativt väl underbyggda.
Du deltar aktivt i samtal och diskussioner som rör bokens handling, karaktärer och miljö. Du kan dra paralleller till egna erfarenheter eller annat du läst. Dina resonemang är välutvecklade och väl underbyggda.
Dina svar i loggboken är så kortfattade att din kunskap inte framgår. Du gör inga reflektioner.
Du skriver enkla svar/reflektioner på frågorna i loggboken.
Dina svar/reflektioner i loggboken är välformulerade och genomtänkta.
Dina svar/reflektioner i loggboken är välformulerade och genomtänkta och visar att du kan dra egna slutsatser.
Du visar inte att du kan använda citat.
Du använder dig av citat för att på ett enkelt sätt beskriva ex huvudpersoner och miljö.
Du kan använda citat tillsammans med egna ord för att beskriva ex karaktärer och miljö. Citaten stämmer relativt väl med din egen text.
Dina citat förstärker och underbygger dina egna tankar om ex handlingen. De blir en naturlig del av din text.

Sv
Berättande text år 7 – 9

Kommunikativ kvalitet

Begriplighet för mottagaren
Innehållet framgår inte.
Innehållet framgår.
Innehållet framgår klart och tydligt.
Förmåga att beskriva stämningar, upplevelser, känslor osv
Texten väcker ej läsarens intresse
Texten väcker läsarens intresse.
Texten väcker och bibehåller läsarens intresse.
Texten väcker och bibehåller läsarens intresse genom att medvetet använda sig av t ex stämningar, upplevelser osv

Innehåll

Genre
Inga eller enstaka drag av genren förekommer.
Försöker följa genren och lyckas delvis
Följer genrens mönster.
Följer genrens mönster på ett genomtänkt sätt.
Handling
Staplar händelser på varandra utan att koppla samma dessa.
Redovisar händelser och kopplar samman dessa.
Händelserna kopplas medvetet ihop och för berättelsen framåt.
Miljö- och personbeskrivningar
Texten innehåller inga eller få beskrivningar alternativt detaljrika uppräkningar snarare än beskrivningar.
Texten innehåller enkla outvecklade beskrivningar
Texten innehåller beskrivningar anpassade till innehållet.
Texten innehåller väl utvecklade beskrivningar t ex genom metaforer och liknelser som ger läsaren en tydlig bild

Strukturer

Uppbyggnad
Textens uppbyggnad är otydlig.
Textens uppbyggnad är i huvudsak tydlig t ex genom början, mitt och slut.
Textens uppbyggnad är tydlig och genomtänkt
Textens uppbyggnad är tydlig, genomtänkt och välvald för ämnet.
”Röd tråd”
Röd tråd saknas.
Röd tråd finns dvs texten kan läsas från början till slut.
Röda tråden är tydlig och klar genom hela texten.
Kronologi
Texten har inte en fungerade kronologi. Det finns ingen logisk uppbyggnad.
Texten har en enkel men fungerande kronologi.
Texten har en tydlig och genomtänkt kronologi anpassad till textens innehåll.
Texten har en avancerad kronologi, t ex genom återkopplingar i texten, förklarande tillbakablickar och/eller parallellhandling
Styckeindelning
Styckeindelning förekommer inte.
Styckeindelning förekommer men fungerar inte alltid
Styckeindelning fungerar väl
Stycke-indelningen är genomtänkt och fungerar väl.

Språk

Meningsbyggnad
Enkel menings-byggnad utan bisatser.
Menings-byggnaden är i huvudsak korrekt med inga eller få variationer.
Menings-byggnaden är varierad och korrekt.
Korrekt menings-byggnad som varieras med korta och långa meningar, huvudsats och bisats samspelar, inskjutna förklaringar förekommer
Ordval
Ordvalet är inte varierat och/eller anpassat.
Väljer ord som passar.
Väljer ord som är träffande och specifika.
Talspråk och skriftspråk
Skiljer inte på tal- och skriftspråk, skriver som man talar.
Skiljer medvetet på tal- och skriftspråk t ex i dialog och brödtext.
Stavning
Se även avprickningsschema
Stavar inte korrekt.
Stavar de flesta ord korrekt, gör vissa systematiska stavfel.
Stavningen fungerar även när man prövar ord som kan karakteriseras som svåra eller ovanliga.
Stavar korrekt.
Formella skrivregler (t ex interpunktion, direkt anföring, kommatering osv)
Se även avprickningsschema
Behärskar inte de formella skrivreglerna.
Behärskar de formella skrivreglerna med viss tvekan.
Behärskar de formella skrivreglerna väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: