Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magneter och Motorer vt-21

Skapad 2021-03-02 15:19 i Mörarps skola Helsingborg
Arbetsområdet magneter och motorer, NTA.
Grundskola 6 – 7 Teknik Fysik
Vi kommer under några veckor arbeta med NTA-lådan Magneter och motorer. Arbetsområdet kommer att öppna dörren på glänt till magnetismens värld.

Innehåll

Magneter och motorer

Vi kommer under några veckor arbeta med NTA-lådan Magneter och motorer. Arbetsområdet kommer att öppna dörren på glänt till magnetismens värld.

Du ska utveckla följande förmågor:

 • att planera och genomföra undersökningar/experiment.
 • att dokumentera ditt arbete i labbrapporter.
 • att redovisa och kommunicera resultaten muntligt och skriftligt.
 • att beskriva och förklara och då använda typiska begrepp för område
  t.ex. attrahera, repellera, elektromaget, magnetfält, samband magnetism och elektricitet, magneters egenskaper

Undervisning

Vi kommer att varva mellan gemensamma genomgångar, demonstrationer och att du själv utför undersökningar/experiment. 

Vi kommer arbeta med labbrapportens struktur och hur man kan tänka när man dokumenterar resultat.  

Bedömning

Under arbetets gång kommer vi tillsammans bedöma hur väl du

 • planerar och genomför uppdragen.
 • dokumenterar ditt arbete.
 • redovisar och kommunicerar resultaten muntligt och skriftligt.
 • använder typiska begrepp när du beskriver och förklarar (t.ex. attrahera, repelleraelektromaget, magnetfält, samband magnetism och elektricitet, magneters egenskaper)

Bedömningen görs i matrisen nedan. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

Fy Tk
DINO Bedömningsmatris för de naturvetenskapliga ämnena i åk 1-6, Lgr11

FÖRMÅGAN ATT BESKRIVA OCH FÖRKLARA

1
2
3
Beskriva och förklara
Denna apekt handlar om att ta hjälp av naturvetenskapliga begrepp för att beskriva och förklara fenomen och samband i omvärlden.
Du kan beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband i vardagliga termer och utifrån egna erfarenheter, men beskrivningen är ofullständig eller inte helt korrekt.
Du kan beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband i vardagliga termer och utifrån egna erfarenheter. Du kan ta hjälp av kunskaper i naturvetenskap för att förklara ett fenomen eller ett samband, men det naturvetenskapliga innehållet är inte nödvändigtvis helt korrekt, relevant eller fullständigt.
Du kan använda korrekta och relevanta kunskaper i naturvetenskap för att beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband på ett - med hänsyn till årskursen - lämpligt sätt.

FÖRMÅGAN ATT GENOMFÖRA SYSTEMATISKA UNDERSÖKNINGAR

1
2
3
Ställa frågor
Denna aspekt handlar om att ställa frågor som kan undersökas på ett systematiskt sätt.
Du kan ställa en mängd olika frågor, men kan inte skilja mellan vilka frågor som är möjliga att undersöka och de som inte är det.
Du kan med stöd bearbeta dina egna och andras frågor så att de är möjliga att undersöka.
Du kan med stöd bearbeta dina egna och andras frågor så att de är möjliga att undersöka på ett systematiskt sätt.
Formulera hypoteser
Denna aspekt handlar om att samla information och idéer om en frågeställning, så att en hypotes kan formuleras.
Du kan formulera en hypotes om vad som kommer att hända men inte ge en förklaring till varför.
Du kan formulera en hypotes om vad som kommer att hända och ge en förklaring som bygger på egna (eller andras) erfarenheter.
Du kan formulera en hypotes som är vetenskapligt underbyggd.
Planera en undersökning
Denna aspekt handlar om att planera en undersökning för att testa en hypotes. Planeringen omfattar både att identifiera lämplig utrustning som att designa en fungarnde försöksuppställning.
Du kan ge ett förslag på hur en undersökning kan utformas, men bara i stora drag eller för en begränsad del av undersökningen.
Du kan ge förslag på hur en undersökning kan utformas i sin helhet, men där förslaget är ofullständigt i något avseende (tex att någon av punkterna till höger saknas). Förslaget går med någon bearbetning att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan planera för en undersökning där planeringen innehåller: * Vilka variabler som ska förändras och vilka som ska hållas konstanta. * I vilken ordning momenten ska genomföras * Vilken materiel som ska användas.
Genomföra en undersökning
Denna aspekt handlar om att genomföra en planerad undersökning för att få fram resultat. Här ingår även att handha utrustning på ett lämpligt sätt.
Du kan genomföra en undersökning från början till slut men kräver mycket stöd av lärare eller detaljerade instruktioner.
Du kan genomföra en undersökning från början till slut men kräver visst stöd av lärare, instruktioner eller kamrater.
Du kan enskilt, eller som en aktiv del i en grupp, genomföra en undersökning från början till slut.
Du hanterar utrustningen så att brister i säkerhet uppstår.
Du kan hantera utrustningen på ett säkert sätt.
Du kan hantera utrustningen korrekt samt på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du kan föra anteckningar med ord och bild men de är sporadiska.
Du kan föra anteckningar om din undersökning men kan brista i nogrannhet eller fullständighet.
Du kan föra noggranna och systematiska anteckningar i text och bild.
Tolka resultat och dra slutsatser.
Denna aspekt handlar om att utifrån sina resultat kunna se mönster, göra tolkningar och dra slutsatser i förhållande till hypotesen.
Du kan dra slutsatser men använder bara en liten del av dina resultat.
Du utnyttjar alla dina resultat för att dra en slutsats.
Du utnyttjar alla dina resultat för att dra en slutsats. Slutsatserna relateras till naturvetenskapliga begrepp.
Du kan jämföra resultaten från undersökningen med din hypotes.
Du kan jämföra resultaten från undersökningen med din hypotes.
Du kan jämföra resultaten från undersökningen med din hypotes. Du kan resonera kring alternativa tolkningar.
Utvärdera en undersökning
Denna aspekt handlar om att identifiera möjliga felkällor i undersökningen och avgöra om resultat och slutsatser är rimliga.
Du kan jämföra egna resultat med andras resultat och slutsatser och resonera om det är rimligt.
Du kan jämföra egna resultat och slutsatser med andras och identifiera möjliga felkällor och resonera om det är rimligt.
Du kan jämföra egna resultat och slutsatser med andras och identifiera och värdera möjliga felkällor och resonera om resultaten är rimliga.
Du kan ge förslag som bidrar till att förbättra undersökningen.
Du kan ge förslag på hur undersökningar kan förbättras och bearbeta din egen undersökning utifrån andras synpunkter.
Du kan utifrån en jämförelse mellan planering och utförande ge förslag på hur undersökningar kan förbättras. Du kan resonera kring slutsatsernas rimlighet.
Dokumentera och diskutera
Denna aspekt handlar om att dokumentera din undersökning i text och bild. Här innefattas även hur du utnyttjar grafer, tabeller, bilder och symboler i dokumentationen samt hur du kan utnyttja dokumentationen i diskussioner kring resultat och slutsatser.
Du kan dokumentera undersökningar med hjälp av olika utttrycksformer, som vardagligt språk och kontextnära bilder, teckningar mm.
Du kan dokumentera undersökningar med hjälp av text och bild och tar stöd av exempelvis tabeller, bilder och symboler.
Du kan dokumentera undersökningar med hjälp av text och bilder och tar stöd av , med hänsyn till årskursen, korrekta och relevanta naturvetenskapliga symboler och begrepp.
Du kan använda din dokumentation i diskussioner kring genomförandet av en undersökning.
Du kan använda din dokumentation i diskussioner kring genomförandet av en undersökning och vilka resultat som uppnåtts.
Du kan använda din dokumentation i diskussioner kring alla delar av en undersökning och vilka resultat som uppnåtts och vilka slutsatser som dragits samt hur undersökningen kan förbättras.
Du kan diskutera din undersökning, men använder främst vardagligt språk.
Du kan diskutera din undersökning och vilka resultat som har uppnåtts, men blandar naturvetenskapliga och vardagliga begrepp.
Du kan diskutera din undersökning och använder naturvetenskapliga begrepp.
Observera
Denna aspekt handlar om att genom observationer identifiera egenskaper, hitta likheter och skillnader och beskriva olika objekt med bild och ord.
Du kan identifiera tydliga och uppenbara egenskaper hos det som observeras.
Du kan identifiera även mindre tydliga och uppenbara egenskaper hos det som observeras. Du kan använda flera olika egenskaper för att beskriva ett objekt.
Du kan använda flera väsentliga egenskaper för att beskriva ett objekt och kan ta hjälp av olika sinnen eller hjälpmedel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: