Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 7 Ämnens egenskaper och grunder i syror och baser

Skapad 2021-03-02 16:12 i Berzeliusskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Kemi
Tänk så smart naturen är! Den använder bara ungefär 100 olika sorters byggstenar, som vi kallar atomer. Atomerna kan sättas ihop på en massa olika sätt, så därför finns det miljontals olika ämnen, som skapar hela den värld vi lever i. Ämnena kan dessutom byggas om och förvandlas till andra ämnen. Det allra mesta runt omkring dig är blandningar av flera ämnen. Rena ämnen är väldigt sällsynta. Marken du går på, materialen i alla saker du använder, maten du äter, luften du andas och sist men inte minst - din egen kropp är blandningar av flera olika ämnen.

Innehåll

Ämnens egenskaper och grunder i syror och baser                                                                             

När: VT 2021, v. 10 - 24

Arbetsområdets innehåll

När du arbetat klart med detta område skall du ha kunskaper om:

 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekylföreningar genom kemiska reaktioner.

 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar.

 • Vatten som lösningsmedel. 

 • Vatten som transportör av ämnen, till exempel i mark och växter. 

 • Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde

 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.

 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

 •  De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

 • Separationsmetoder, till exempel destillation av ämnen.

 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Studiematerial

 • Spektrum Kemi, 2013 Fjärde upplagan s. 6-25, 30-47, 102-107 (108-116)

  Laborationsinstruktioner - mallar

  Laborationskompendium

 • NE, digitalt läromedel, länk: https://laromedel.ne.se/course/81808/
 • webb-appen
 • studi.se
 • Material som tillhandahålls via Google Classroom.

 

Arbetssätt

 • Du skall kunna redogöra för de kunskapskrav som finns i måldokumentet.

 • Du skall vara närvarande och anteckna vid genomgångar.

 • Du skall med hjälp av boken och egna anteckningar besvara instuderingsfrågorna under rubriken ”Testa Dig Själv” enligt planering.

 • Du skall aktivt delta i praktiskt och laborativt arbete utifrån de regler som gäller på skolan och i laborationssalen. Du använder utrustning på ett säkert och fungerande sätt.

 • Du skall skriva en laborationsrapport enligt ”mall för laborationsrapport”.

Bedömning

 • Förutom att bedömas utifrån muntligt och praktiskt arbete på lektionerna under kursens gång visar du din kunskap vid skriftligt läxförhör om säkerhet och ett prov på området. Du visar dina laborationskunskaper praktiskt och teoretiskt vid en avslutande laboration med tillhörande labrapport.

Lycka till!

Önskar Ing-Marie

                                                                    

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Ke  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  C 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Ke  C 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  C 9
 • Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Ke  C 9
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  C 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ke  A 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  A 9
 • Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
  Ke  A 9
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: