Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gleerups matematik åk 5 Del 3 och 4

Skapad 2021-03-02 19:52 i Lövestad skola Sjöbo
Grundskola 5 Matematik
Vi kommer arbeta på Gleerups Portal med område 3 och 4 som handlar om procent, bråk och sannolikhet.

Innehåll

Gleerups portal - Matematik 5

Vi kommer arbeta med Gleerups portal matematik. Läromedlet är uppbyggt på följande sätt:

  • en aktivitet där eleverna får arbeta laborativt tillsammans med kompisar.
  • en teoridel som består av text och/eller film som förmedlar tips och förklaringar till det eleverna arbetar med. 

  • "vanliga" uppgifter för att hitta samband och mönster.

  • Måluppgifter som testar av om eleverna förstått delen de arbetat med på en E-nivå

  • en fördjupningsuppgift som testar av om eleverna förstått delen de arbetat med, för de elever som vill testa sig på en högre nivå än E.
  • och visa vad du kan som testar av kunskaperna på det eleverna precis gjort, dessa ligger på en E-nivå

 

I aktiviteterna, Tänk efter- och Problemlösnings-uppgifterna som finns i avsnitten kan eleven utveckla sin förmåga att:
  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • föra och följa matematiska resonemang, och
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

 

Område 3 och 4

Eleverna kommer arbeta med matematik på Gleerups Portal. Vi kommer arbeta med område 3 och 4.

 

Område 3 handlar om Bråk och procent. 

 

Målen för området är följande:

  • Förklara samband mellan bråk och procent
  • Beräkna 1 %, 10 %, 20 %, 25 % ... av det hela.
  • Beräkna nya värden efter höjningar och sänkningar.
  • Använda strategier vid problemlösning.

 

Begreppen för området är:

  • hundradel
  • procent
  • rabatt (rea)

 

Område 4 bråk och sannolikhet.

 

Målen för området är följande:

  • Se möjliga utfall och beräkna sannolikheter.
  • Se samband mellan bråk-decimaltal-procent och sannolikheter.
  • Beräkna och förkorta bråk vid sannolikheter för olika summor.
  • Använda strategier vid problemlösning.

 

Begreppen för området är:

  • Sannolikhet (P)
  • Utfall

 

När eleverna är färdiga med område 3 och 4 ska de arbeta med ett repetitionsavsnitt som avslutas med en Provuppgift. Provuppgiften bedöms med betygspoäng. Här testar eleverna sina kunskaper och får visa sina förmågor.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: