Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation, läs- och skrivutveckling

Skapad 2021-03-03 10:33 i Petterhagens förskola Tanum
Förskola
Språk och kommunikation, läs- och skrivutveckling.

Innehåll

Var är vi? 

I internationella kunskapsundersökningar sjunker svenska elevers resultat på många områden i jämförelse med elever i andra länder. Politikerna i Tanums kommun har gett förskola och skola i uppdrag att förtydliga den röda tråden mellan förskolans och skolans arbete och verka för att verksamheterna tillsammans ger barn goda möjligheter att utveckla sitt språk och sin läs- och skrivutveckling. 

Vart ska vi? 

Våra förskolor ska ge varje barn optimala förutsättningar att erövra språket och känna nyfikenhet och glädje i mötet med skriftspråket. Vi lägger stor vikt vid kroppsspråket och ögonkontakten som ytterligare sätt att kommunicera på.

Hur gör vi på Röda huset?

Vi arbetar i mindre grupper:

- Med de yngsta barnen arbetar vi med material från Babblarna vid varje grupptillfälle.

- Med de äldsta barnen 3-4 år, använder oss av olika språklekar från Bornholmsmodellen vid varje grupptillfälle.

 

Vi samtalar i vardagen samt kring böcker. Barnens tankar och berättelser tas tillvara och byggs vidare på. 

Vi har bokstäver synliga i vår miljö på förskolan. Skriftspråket ska leva och vara synligt. 

Vi försöker utöka våra kunskaper inom TAKK och därmed bli bättre på att använda tecken som stöd till det talade språket.

Vi arbetar med bild, musik, dans, färg och form. Språk utvecklas i alla sammanhang och tillsammans med andra, under hela barnets dag.

Vi pratar med barnen om hur man kan förstå andra människors känslor genom att se på deras kroppsspråk och ansiktsuttryck.

Vi som arbetar i förskolan ska vara goda språkmodeller. 

Vi använder oss av pedagogiska språk-appar på Ipad.

Vi uppmuntrar till en talad eller tecknad kommunikation. 

Vi låter varje barn få utrymme och tid att prata klart utan att bli avbruten. 

Vi ställer frågor så barnen får berätta och förklara vad de leker och upplever.

Vi använder rim, ramsor och rörelsesånger, samt läser sagor och pratar om böckernas innehåll. 

Vi uppmuntrar intresset för skriftspråket, med målet att barnet både ska känna igen och kunna skriva bokstäver samt veta hur de låter.

Vi strävar efter att varje barn, oavsett ålder ska börja känna igen ordbilden till sitt eget namn och veta vilka bokstäver namnet innehåller.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: