Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på Matematik 5A Slestadsskolan

Skapad 2021-03-03 14:32 i Slestadsskolan Linköping
Koll på Matematik 5A från Sanoma Utbildning
Grundskola 5 Matematik
Under åk 5 kommer vi att arbeta med koll på matematik 5A. Förutom att arbeta med boken kommer du också utveckla dina kunskaper genom gruppdiskussioner, aktiviteter, mattefilmer och genomgångar.

Innehåll

Vilka förmågor ska du utveckla

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, 
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera
 • redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Vad ska du lära dig

1. Tal i decimalform

 • positionssystemet för tal i decimalform.
 • att placera decimaltal på tallinjen.
 • att jämföra och storleksordna tal i decimalform.

2. Längd, area & symmetri

 • att mäta längd och jämföra längd i decimalform.
 • att omvandla längdenheter.
 • olika slags trianglar.
 • att beräkna triangelns area.
 • att beräkna en sammansatt figurs area.
 • symmetri.

3. Tal i bråkform och decimalform

 • tal i bråkform.
 • att räkna ut del av antal.
 • att jämföra tal i bråkform.
 • samband mellan tal i bråkform och decimalform.

4. Koordinatsystem och proportionalitet

 • negativa tal.
 • koordinatsystem.
 • proportionella samband.
 • proportionalitet som graf.

5. Beräkningar decimaltal och problemlösning

 • huvudräkning med tal i decimalform.
 • överslagsräkning med tal i decimalform.
 • skriftliga räknemetoder med tal i decimalform.
 • olika problemlösningsmetoder.
 • att formulera egna problem.

Du kommer lära dig genom att

 • Vi kommer ha gemensamma genomgångar  i klassrummet
 • Arbete i matteboken Koll på matematik 5A
 • Träna nya begrepp och metoder 
 • Digitala resurser i Classroom

Bedömning

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Genom att vara aktiv vid genomgångar och vid par- och gruppuppgifter
 • Visa dina kunskaper vid diskussioner
 • Genom att visa vad du kan på test (diagnoser och andra redovisningsuppgifter)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matematikmatris åk 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Lösa enkla problem
Du behöver hjälp för att lösa enkla problem.
Du påbörjar och lyckas ofta lösa enkla problem.
Du tänker efter och kan lösa enkla problem.
Du har lätt för att lösa enkla problem på ett korrekt sätt.
Föra resonemang om resultatens rimlighet
Du har svårt att uppskatta om resultaten du fick är rimliga.
Du är osäker på att berätta något om resultatens rimlighet.
Du kan ofta uppskatta och motivera rimligheten i dina svar.
Du har lätt att uppskatta och motivera rimligheten i dina svar.
Ge förslag på alternativa tillvägagångssätt
Du har svårt att se andra sätt att lösa problem på.
Du hjälper till och kan tillsammans med andra ge något förslag på andra sätt att lösa problem på.
Du ger ibland förslag på andra sätt att lösa problem på.
Du ger ofta förslag på andra sätt att lösa problem på.
Använda matematiska begrepp
Du har svårt att använda ett matematiskt språk.
Du kan använda enkla, kända begrepp men säger ibland fel.
Du är säker på enkla, kända begrepp.
Du använder både kända och nya begrepp på ett korrekt sätt.
Beskriva olika begrepp
Du har svårt att förklara vad olika matematiska begrepp betyder.
Du kan förklara lite om vad olika matematiska begrepp betyder.
Du kan oftast förklara vad olika matematiska begrepp betyder.
Du är säker på och kan förklara matematiska begrepp.
Växla mellan olika uttrycksformer och föra resonemang om hur begreppen är relaterade till varandra
Du behöver hjälp att växla mellan olika uttrycksformer och förstå hur begreppen hör ihop.
Du kan växla mellan olika uttrycksformer och kan berätta något om hur begreppen hör ihop.
Du kan växla mellan olika uttrycksformer och förklarar hur begreppen hör ihop.
Du kan växla mellan olika uttrycksformer och har lätt att förklara hur svårare begrepp hör ihop.
Välja och använda strategier och metoder
Du behöver hjälp med att välja strategier och metoder.
Du väljer metoder som kan fungera med lite hjälp.
Du har en struktur i din metod som kan utvecklas.
Du väljer effektiva och generella metoder.
Göra enkla beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du behöver hjälp för att utföra enkla beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Dina beräkningar och lösningar kan innehålla fel men du får oftast fram ett svar som ligger i närheten av det korrekta svaret.
Du kan för det mesta utföra enkla beräkningar och lösa rutinuppgifter på ett korrekt sätt.
Du visar säkerhet när det gäller att utföra enkla beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Föra och följa matematiska resonemang
Du har svårt att ställa frågor, berätta hur du tänker eller förstå och kommentera andras argument.
Du kan ställa enkla frågor, hjälpa till att komma med argument samt förstå och kommentera delar av andras redovisningar.
Du kan ställa frågor, framföra egna argument samt kommentera andras redovisningar och på så sätt bidra till bra diskussioner i klassen.
Du kan ställa följdfrågor, framföra egna argument och kommentera andras redovisningar och på så sätt bidra till djupare diskussioner i klassen.
Samtala om tillvägagångssätt
Du har svårt att beskriva hur du går tillväga för att lösa en uppgift.
Du kan med visst stöd beskriva hur du gått tillväga för att lösa en uppgift.
Du kan beskriva hur du gått tillväga för att lösa en uppgift.
Du kan med tydlig struktur, som gör det lätt att följa din tankegång, beskriva hur du gått tillväga för att lösa en uppgift.
Redogöra för tillvägagångssätt
Du redovisar inte dina uträkningar.
Du redovisar delar av dina uträkningar.
Du redovisar dina uträkningar.
Du redovisar klart och med tydlig struktur alla dina uträkningar.
Använda bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer
Du är osäker på användningen av bilder, symboler, tabeller grafer eller andra matematiska uttrycksformer.
Du använder enkla bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer som kan vara lämpliga till aktuella sammanhang.
Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer lämpliga till aktuella sammanhang.
Du visar säkerhet i användningen av bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer anpassade till rätt sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: