Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och förändring -åk6

Skapad 2021-03-04 05:29 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 6 Matematik
När du jobbar med det här kapitlet får du lära dig att uttrycka andelar i procentform och se samband mellan uttryck i bråk, decimal och bråkform. Ta reda på resultat vid procentuella förändringar. Beräkna sannolikheter. Avläsa och rita koordinatsystem... och vad är egentligen proportionalitet?

Innehåll

1. Konkretisering av syfte

Du har som mål att utveckla dina förmågor i att:

 • Kunna kommunicera/visa hur du löser uppgifter på ett mer utvecklat sätt. -
 • Resonera och förklara aktuella begrepp muntligt, skriftligt, i par, grupper eller helklass (se begreppslista). - BR
 • Ta dig an, använda metoder inom- och arbeta med problemlösning (strategi, kommunikation, beräkningar, rimlighet). -P
 • Utveckla säkerhet i användandet av metoder och beräkningar för att lösa uppgifter -M
 • Utveckla förståelsen av olika begrepp (se begreppslista),  - B

Du har som mål att utveckla kunskaper inom hur du:

 • uttrycker andelar i procentform
 • uttrycker och resonerar kring samband mellan tal i procentform, bråkform och decimalform
 • kan ta reda på resultatet vid procentuella förändringar
 • beräknar sannolikheter och anger dem med olika uttrycksformer
 • avläser och ritar koordinatsystem 
 • förklarar och förstår proportionella samband i vardagliga situationer
 • förklarar, motiverar och beskriver utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet​

Begreppslista:

Procent, Bråkform, Decimalform, Enklaste form, Förkorta, Koordinatsystem, x-axel och y-axel, origo, Proportionalitet, Graf

 

2. Undervisningens utformning och innehåll 

 • - Genomgångar med frågeställningar, samtal i par eller helklass.
 • - Träna med uppgifter i Gamma, uppgifter från ncm m.m. 
 • - Aktiviteter som är mer praktiska, knutna till området
 • - Problemlösning och uppgifter med EPA (Ensam-Par-Alla)

 

3. Bedömning

Hur visar du?

 Genom att:

 • Resonera kring aktuella begrepp under lektionerna i muntligt, skrift, par, grupper eller helklass.
 • Visa att du kan använda metoder på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt.
 • Kommunicera/visa dina beräkningar och lösningar. Förklara hur och varför.
 • Ta dig an problem och använda olika strategier när du löser matematiska problem (strategi, kommunikation, beräkningar, rimlighet)

När visar du?

 • Elevbedömning själv-kamrat-lärare
 • Kontinuerligt under lektioner
 • Små diagnoser, tester kontinuerlig
 • Prov som du gör i slutet av området 

  

Praktiskt arbete

Gamma

- Vi jobbar i läromedlet Gamma. du gör minst 2 nivåer i varje del. Du väljer tillsammans med läraren vilken nivå du startar på. 

Arbetsblad, Övningsblad,

- Görs ibland av alla och ibland om du vill träna eller fördjupa dig i någon del

Aktiviteter

- Praktiska uppgifter knutna till området

Inläsninstjänst - Begreppa

- Inlästa läromedel men även pedagogiska filmer i området.

Unikum

- Vi lär oss och diskuterar förmågorna i matematik 

- Titta i "Lärloggen Matematik". Där finns tex aktuella Begrepp, Mål, Att göra, länkar mm. "Att göra" delar vi in i Grund, Öka och Bas. Grund är det de allra flesta ska göra. Vid undantag så kommuniceras det även lärare-elev-vh. Förutom grund finns Basuppgifter att träna på om man vill stärka sin bas i området ytterligare. Öka är en ytterligare fördjupning att jobba med efter Grund.

Teams

- Här ligger uppgifter, utvärderingar och annat 

 

Mattekontrakt

- Vi jobbar utifrån en matte-överenskommelse i klassrummet där eleven ansvar för att följa huvudpunkterna:

1. Tala - Vi har ett bra samtalsklimat i klassen

2. Lyssna- Vara en aktiv lyssnare. Visa intresse till den som talar. Tex vända sig till denne.

3. Tänka -Vara fokuserad. Veta vad du gör och hela tiden tänka och jobba för att träna mot de mål som gäller

4.  Beteende - Accepterande, visa intresse, respektera varandras område, lyfta oklarheter, våga ta upp och lyfta funderingar och missförstånd

 •  
 •  
 •  

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Kunskapskrav matematik Unikum. Palmblad åk 6.

F (insats krävs)
E
C
A
Lösa problem med strategier & metoder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Beskriva tillvägagångssätt & resonera om rimlighet
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Använda matematiska begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Matematiska uttrycksformer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Växla uttrycksform & resonera om begreppens relation
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Välja & använda matematiska metoder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
Föra och följa matematiska resonemang
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: