Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia 1a1: De stora konflikternas tid BA19A.

Skapad 2021-03-05 07:48 i Anders Ljungstedts Gymnasium Linköping
Gymnasieskola Historia
1900-talet har varit det blodigaste seklet i historien. Mycket på grund av de två världskrigen. Under de kommande veckorna ska vi arbeta med första världskriget, mellankrigstiden och andra världskriget.

Innehåll

Mål att uppnå/förväntat resultat:

 • Att kunna redogöra för orsaker och konsekvenser av första världskriget, mellankrigstiden och andra världskriget.
 • Att kunna beskriva människans roll i krig och konflikter utifrån t ex olika social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.
 • Att söka. granska och tolka källmaterial.

 

Tidsplan och moment:

 • Genomgång och arbetsuppgifter på lektionerna v 12-15
 • Examinerande skrivuppgift på lektionerna v 16
 • Möt historien s 120-138 (Europa, världen) och s 70, 74-78 (Sverige)

 

Examination:

 • Skrivande och inlämnande av "paper" som speglar ett människoöde under denna tid. Ni kommer att få arbeta med uppgiften på lektionstid v 16. Utöver det kan ev hemarbete behövas. Inlämning vid lektionens början måndagen den 26 april. 

 

 

Uppgifter

 • Bedömingsuppgift De stora konflikternas tid

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.
  His  -
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.
  His  -
 • Tolkning och användning av olika slags källmaterial i digital och annan form.
  His  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband. Dessutom kan eleven dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
  His  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
  His  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
  His  E
 • Eleven kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med nyanserade omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.
  His  A
 • Eleven kan med viss säkerhet söka och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet och värderar dessa med enkla omdömen.
  His  C
 • Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen.
  His  E

Matriser

His
De stora konflikternas tid

Redogöra, förklara, tolka

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva historien, förklara sammanhang
 • His  A
Du kan översiktligt redogöra för första och andra världskriget samt mellankrigstiden (deras förlopp, orsaker och konsekvenser).
Du kan utförligt redogöra för första och andra världskriget samt mellankrigstiden (deras förlopp, orsaker och konsekvenser).
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för första och andra världskriget samt mellankrigstiden (deras förlopp, orsaker och konsekvenser).
Förklara individens roll
 • His  A
Du kan ge exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden (människans roll i krig och konflikter).
Du kan ge exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden (människans roll i krig och konflikter).
Du kan ge exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden (människans roll i krig och konflikter).
Värdera tolkningar
 • His  A
Du kan redogöra för olika tolkningar av första och andra världskriget samt mellankrigstiden.
Du kan jämföra olika tolkningar av första och andra världskriget samt mellankrigstiden, förordar en av dem och motivera med enkla omdömen ditt val.
Du kan jämföra olika tolkningar av första och andra världskriget samt mellankrigstiden, förordar en av dem och motivera med nyanserade omdömen ditt val.

Kopplingar nu-då

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Se samband mellan nu och då
 • His  A
Du ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt sambanden mellan skeenden under första och andra världskrigen samt mellankrigstiden och förhållanden i nutiden.
Du ger några exempel på, och förklarar utförligt sambanden mellan skeenden under första och andra världskrigen samt mellankrigstiden och förhållanden i nutiden.
Du ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt sambanden mellan skeenden under första och andra världskrigen samt mellankrigstiden och förhållanden i nutiden.

Arbeta vetenskapligt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Arbeta källkritiskt
 • His  A
Du kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial i arbetet med området.
Du kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial i arbetet med området.
Du kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial i arbetet med området.

Begreppsförklaring (Källa: Skolverket, Gymnasieskola 2011)

Översiktligt - en redogörelse som tar upp de väsentliga delarna, men som är lite mer ungefärliga och inte så exakt. Utförlig - en redogörelse som är mer exakt, fyllig och innehållsrik. En utförlig redogörelse är mer utförligt (längre) än en översiktlig redogörelse (mer kortfattad). Nyanserad - en nyanserad utförlig redogörelse innebär att eleven redovisar flera olika perspektiv. Det kan också innebära ett rikt språkligt uttryckssätt och en stilistik skicklig framställning. Välgrundat - att en slutsats är välgrundad betyder att eleven bygger den på relevanta fakta och sakförhållanden och har förankrat den väl i tillförlitliga källor och ev teorier.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: