👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan 2021 Vitsippan

Skapad 2021-03-05 12:42 i 014641 Förskolan Fröhuset Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
Undervisningsplan 2021 för Vitsippan, Fröhuset

Innehåll

 

Innehåll                          

 

1.Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande

 

Språk

 

·         att barnen ska utöka sitt ordförråd utifrån de olika projekt vi arbetar med.

 

·         Att barnen ska kunna uttrycka sina tankar, ställa frågor samt kunna argumentera

 

·         Att barnen ska kunna förstå enklare instruktioner

 

·         Att barnen ska utveckla förståelse för symboler, till exempel bokstäver, loggor och tecken.

 

Matematik

 

·         att utveckla förståelse för antal, mängd och geometriska former

 

·         att barnen bekantar sig med olika matematiska begrepp när de bygger/konstruerar

 

·         Att barnen får lära sig spela olika spel utifrån ålder samt förkunskaper

 

Naturvetenskap/teknik

 

·         att barnen får undersöka olika naturvetenskapliga verb

 

·         att barnen utforskar fysikaliska fenomen

 

Fysisk aktivitet

 

·         att barnen ska utveckla sin motorik och koordination

 

·         att förstå hur kost och hälsa påverkar deras välbefinnande

 

Delaktighet och inflytande

 

·         att barnen ska få en ökad förståelse för det som de visar intresserade för, kunna fördjupa sig i där intresset finns och kunna ta egna initiativ.

 

·         Vi vill att miljön samt materialet både inne och ute ska vara tillgänglig för barnen och locka till utforskande och utmanade.

 

·         att barnen ska ta hand om varandra, vara goda kamrater men också att de ska vara

 

rädda om förskolans saker och miljö – hållbar utveckling.

 

·         att barnen ska få fördjupad kunskap i vårt värdegrundsarbete, TRASK

 

 

 

 

 

2.Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden

 

 

 

Här väljer ni läroplansmål att arbeta mot utifrån målbilden för förändrat kunnande.

 

Läroplansmål klickar du hem i mallen.

 

Språk

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 

 

 

·         ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

 

       • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap          

 

 

 

·         både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska.

 

 

 

 

 

Matematik

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 

 

 

·         förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

 

·         förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

 

·         förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 

 

 

Naturvetenskap/teknik

 

·         förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

 

·         förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

 

·         förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik

 

·         förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen

 

 

 

Fysisk aktivitet

 

 

 

·         Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande

 

 

 

 

 

3. Organisering av miljö och material för att nå målbilden

 

-så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

 

·         Vi organiserar för att kunna ha olika pedagogstationer ute. Det ska bland annat finnas böcker så att barnen kan bli lästa för. Vi ska ha material för olika utforskande aktiviteter där det finns närvarande pedagoger som samtalar medvetet med barnen om det som pågår.

 

·         Skapande material som ska finnas tillgängligt i olika lådsystem är papper, färger, stafflin penslar, luppar, förstoringsglas och kikare samt trolldeg med tillbehör.

 

·         Byggmaterial som ska finnas är klossar och duplo

 

·         Material som utmanar fysisk aktivitet, cyklar, rockringar, balansövningar och bollar

 

·         I möjligaste mån ska materialet vara tillgängligt för barnen. Bilder Ska finnas för att synliggöra de aktiviteter som finns att välja på.

 

·         Planerade fysiska aktiviteter ute till exempel miniröris

 

·         Vi odlar tillsammans med barnen.

 

 

 

-så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden.

 

·         Vi organiserar byggmaterialet så att det finns lättillgängligt för barnen samt att det finns mycket material att bygga med till exempel klossar, plus-plus, magneter. Duplo. Bilar, tågbana och djur finns så att det kan användas i samband med byggandet.

 

·         ficklampor och ljusbord med material att utforska med ljus och skuggor

 

·         Det finns en variation av pussel och spel anpassat utifrån ålder

 

·         Böcker i alla rum, samt att böcker är kopplade till det som finns i rummet. Till exempel bygg/konstruktion eller fakta om djur eller bilar.

 

·         Skapande; Det finns papper, pennor, färgpennor, sprayflaskor, lim, tejp, vattenfärger, penslar, saxar, trolldeg samt material som används till att baka.

 

 

 

 

 

4.Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen.

 

·         Vi fångar upp det som barnen visar intresse för

 

·         Vi är medforskande pedagoger tillsammans med barnen

 

·         Vi använder oss av ett rikt medvetet språk tillsammans med barnen

 

·         Vi ger tid till barnen att undersöka och utforska samt lyssnar på vad de har att säga. Reflekterar över gjorda aktiviteter tillsammans med dem.

 

·         Vi uppmuntrar och uppmärksammar när barnen använder teknik i vardagen

 

 

 

 

 

 

 

5. Aktiviteterna kopplat till målbilden

 

·         Vi arbetar med sagor, vi väljer en saga att arbeta med under en längre tid, till det använder vi konkret material

 

·         Babblarna: Vi använder oss av handdockor, böcker och konkret material kopplat till böcker men även musik som vi dansar till. 

 

·         Rim och ramsor med konkret material

 

·         Högläsning varje dag både planerat och spontant. Vi har planerad högläsning med böcker som vi har valt och som är anpassade utifrån barnens åldrar och förförståelse. Oftast delar vi in barnen i mindre grupper. Vi läser samma böcker under längre tid och uppmuntrar föräldrarna att läsa/berätta/samtala om samma böcker på sitt modersmål hemma.

 

·         Vi läser och bläddrar i olika faktaböcker för att öka barnens ordförråd inom olika genrer

 

·         Vi utforskar verbet rulla. Vad kan rulla? Bollar, bilar, klossar eller barnen själva. Vilket underlag rullar det bäst på? Om det lutar, rullar det fortare då? Tillsammans med barnen prövar vi olika saker som kan eller inte kan rulla.

 

·         Vi har en balja fylld med ris där barnen kan utforska med trattar, skopor, burkar och olika mått som mäter volym

 

·         Vi går till skogen där vi upptäcker och utforskar med mikroskop kopplade till ipaden, luppar, förstoringsglas och kikare. Vi samlar kottar, pinnar löv och som vi räknar och klassificerar. Vi tar även med dessa till förskolan för att leka skapa och med samt undersöka närmare.

 

·         Vi letar efter småkryp och försöker hitta spår efter djur som bor i skogen.

 

·         I skogen finns möjlighet till att klättra, balansera, hoppa och springa

 

·         I samlingen leker vi olika rörelselekar. Till exempel lyft på foten, hajarna kommer, huvud, axlar knä och tå med mera.

 

·         Vi har miniröris inplanerat en gång i veckan inne eller ute. Till miniröris följer barnen instruktioner om hur man gör olika rörelser.

 

 

 

6. Det här ska vi fokusera på i våra observationer utifrån målbilden.

 

·         Vad är det vi ser att barnen visar intresse för i aktiviteter, vilket förändrat kunnande vi kan se och hur vi går vidare.

 

 

 

7. Vad behöver vi för nya kunskaper och kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete?

 

·         Vi önskar mer kött på benen angående lärmiljöer

 

 

 

8. Vilken litteratur kan vi och barnen behöva?

 

·         faktaböcker till barnen

 

·         böcker om teknik och naturvetenskap