👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnkonventionen och barns rättigheter

Skapad 2021-03-05 12:44 i Gustav Vasa skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 SO (år 1-3) Svenska
Barnkonventionen blev lag i Sverige i januari 2020. Med utgångspunkt från barnens perspektiv kan vi förändra världen på olika sätt.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med

Syftet med detta temaarbete är att eleverna genom ögonen på andra barn ska få syn på vilka rättigheter de har och hur de kan använda sina rättigheter till förändringar av olika slag. Detta kommer ske med hjälp av boken "Barn som förändrat världen". 

 

Vad ska du få möjlighet att utveckla

Målet med detta temaarbete är att eleverna ska förstå sina rättigheter i samhället som barn. De ska även förstå att de kan påverka sin och andras roll i samhället.

Kritiska aspekter: kan vara för abstrakt/svårt att ta in området. 

 

Hur ska vi arbeta, undervisning

Temat kommer utgå från boken "Barn som förändrat världen" av Jenny Strömstedt. I boken presenteras 17 olika porträtt av barn runt om i hela världen som på något sätt påverkat sin och andras situation och levnadsvillkor. Det är barn som både lever i nutid men även barn som levde för länge sedan, vars avtryck fortfarande finns kvar. Temat kommer utgå från 4 stycken porträtt och eleverna kommer bli indelade i "expertgrupper". 

De kommer under arbetet få söka information från böcker och internet. Informationen ska sedan samlas och mynna ut i en affisch/muntlig redovisning där eleverna presenterar sin person på sitt sätt. 

Vi vuxna skriver om fakta som finns i böckerna i kortare version, den fakta får eleverna sedan använda. 

Eleverna kommer få arbeta om dessa tre barn:

- Louis Braille (s.15-22)

- Malala Yousafzai (s.75-89)

- Liam Hannon (s.137-144)

- Greta Thunberg (s.145-155)

 

Artiklarna vi kommer arbeta med är Barnkonventionens fyra huvudprinciper:

 • Artikel 2 slår fast att alla barn har samma grundläggande rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. 
 • Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. 
 • Artikel 6 säger att varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. 
 • Artikel 12 handlar om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.

 

Rubriker att använda:

- Namn, ålder och var personen kommer ifrån

- Vad har barnet gjort som förändring 

- Varför var det så viktigt för barnet att göra förändringen?

- Visste du att?

- Vad skulle ni vilja förändra?

 

Redovisningsformer:

- Muntligt

- Plansch

 

Lektionsplanering:

Förberedelser:

- Skriva ut faktatexterna

Extra film: Barns tankar om Barnkonventionen (https://www.youtube.com/watch?v=0mz04w71bvg) 3 min

Lektion 1: Barnkonventionen. Artikel 2 och 3 (Filmtips, om FN och barnkonventionen): https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%202333) 15 min

Lektion 2: Barnkonventionen. Artikel 6 och 12 (Filmtips, Evas superkoll om Barnkonventionen): https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%203674) 16 min

Lektion 3: Startar grupparbetet och introducerar de fyra karaktärerna vi kommer arbeta kring. Indelning av grupper och tilldela karaktär till grupp. Ev Mindmap/ta reda på förkunskaper. Gruppen måste bestämma redovisnignsform!!

Lektion 4: Tilldelas texterna de ska arbeta med och introduceras till rubrikerna. Gruppen läser högt för varandra, hjälps åt

Lektion 5: Utifrån rubrikerna, skriv fakta

Lektion 6: Utifrån rubrikerna, skriv fakta 

Lektion 7: Förbereda inför redovisning

Lektion 8: Förbereda inför redovisning

Lektion 9: Redovisning i halvklasser (gruppen bestämmer redovisningsform, antingen plansch eller muntligt)

 

Frivilligt, skriva texterna på datorer

Förslag på bilduppgift: porträtt, teckna halva ansiktet av karaktären 

 

Hur ska du bedömas

Bedömningen kommer ske formativt och således löpande under hela arbetet. Slutprodukten kommer att bli antingen en bok eller en plansch om "sitt" barn som görs i grupper - således kan även deras samarbetsförmåga vara en del av bedömningen och underlag till fortsatt arbete.

 

Analys av genomfört arbete

Analys genomförd 15/6-21

Den fakta som eleverna fick arbeta med var något för svår i sin utformning, vilket gjorde att vissa elever fastnade i läsningen och läsförståelsen av texten och kunde därför inte ta in innehållet. En lösning var att de fick läsa texten högt för varandra där nästa steg var att stryka under texten med olika färger. 

Vissa grupper fungerade bättre i sitt samarbete vilket är naturligt, grupperna gjordes med hjälp av glasspinnar. Redovisningen var rolig att göra muntligt, de kunde fått mer tid att förbereda sig innan. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3