Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell - en kort berättelse

Skapad 2021-03-07 18:14 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Välkomna in i novellernas förtrollande värld. Ordet novell kommer ursprungligen från italienskans ord för nyhet - novella. På 1300-talet använde författaren Giovanni Boccaccio ordet för första gången i sin nya betydelse - kort berättelse. Under läsårets första period kommer ni att få lära er om, läsa, diskutera och skriva noveller.
Grundskola 8 – 9 Svenska
Välkomna in i novellernas värld. Ordet novell kommer ursprungligen från italienskans ord för nyhet - novella. På 1300-talet använde författaren Giovanni Boccaccio ordet för första gången i sin nya betydelse - kort berättelse. Nu ska ni få lära er om, läsa, diskutera och skriva noveller.

Innehåll

 

"Språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker sina känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstår och verka i ett samhäller där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts".
(Ur: Lgr -11 s 222)
 
SYFTE - Varför ska vi arbeta med noveller? 
 
Att stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.
 
I ämnet svenska ska du utveckla din förmåga att:
- formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
- läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
- skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra,
- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
- urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
- få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.
 
 
CENTRALT INNEHÅLL - Det här kommer du att få undervisning om.
 
I ämnet svenska ska du i åk 7-9 arbeta med:

- lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier.

- att förstå olika texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang 

- träna på att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag 

- bearbeta egna texter till innehåll och form 

- språkets struktur med stavningsregler och skiljetecken,

- redigering och disposition av texter med hjälp av dator/ipad, 

- veta vad parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre monologer och dialoger är

- känna till några skönlitterära genrer 

- träna på hur man ger och tar emot respons på texter

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.

 

 

Under det här arbetsområdet ska du få arbeta med texttypen Novell.

 
Du kommer under arbetets gång få:
- veta vad som är typiskt för en novell
- bekanta dig med några kända novellförfattare och deras verk
- lära dig hur en novell är uppbyggd
- kunskap i hur man kan analysera en novell
 
 
Vad är en novell?
Ordet novell är släkt med det latinska ordet "novellus" som betyder ny. Namnet uppkom på medeltiden när denna genrer var just ny och ovanlig. Lite förvirrande kan det vara att novell på engelska heter "short story" och roman heter novell. I en novell får författaren inte plats med att beskriva och förklara allt. Därför är det mycket som sägs "mellan raderna", det vill säga som läsare är det mycket som man förstår och kan gissa sig till, trots att det inte går att läsa i texten. En novell utspelar sig oftast under en kort tid, på en eller ett fåtal platser och det är färre människor med. Noveller ges ibland ut i novellsamlingar. 
 
Det finns två olika typer av noveller:
- novellen slutar med en poäng, ett tydligt budskap.
- novellen beskriver en känsla en stämning.
 
 
Hur är en novell uppbyggd?
En novell och andra berättande texter är ofta uppbyggda genom en viss ordning, dramaturgi:
1. Inledning
2. Presentation
3. Upptrappning/fördjupning
4. Upplösning
5. Avslutning
 
 
Vad är skillnaden mellan en novell och en roman?
Typiskt för en novell är att det är en berättande text som är kortare än cirka hundra sidor. Är berättelsen längre kallas det för en roman. Det är dock inte alltid så. Skillnaden har också att göra med att en novell är mer koncentrerad än en roman. Den utspelar sig oftast under en kort tid, på en eller ett fåtal platser och det är färre människor med. Noveller och romaner läses på olika sätt. En poäng med romanen är att man kan läsa den från början till slut vid samma tillfälle. Detta innebär ofta att du måste vara mer skärpt under läsningen. Ibland kan man behöva läsa en roman fler gånger för att riktigt "förstå" beskrivningar, ordval och det som står mellan raderna. Detaljerna är viktigare i en novell (kort text) än i en roman (lång text).
 
 
Några kända författare som skrivit noveller:
- August Strindberg
- Hjalmar Söderberg
- Stig Dagerman
- Pär Lagerkvist
 

KUNSKAPSKRAV - Det här ska du lära dig och detta kommer att bedömas

 

E

C

A

Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.

Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

För de som hinner....

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.

 

Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

 

 Arbetsgång

Lektion 1 - Novellanalys - Att döda ett barn, Stig Dagerman. 

Lektion 2-4: Novellrecept

Lektion 4-8: Skriva en egen novell

Lektion: Ge respons 

 
 

Uppgifter

  • Novellanalys

  • Personbeskrivningar

  • Tre olika berättarperspektiv

  • Ett halvt ark papper

  • Skriva novell

  • Novell - tema/budskap

  • Novellrecept

  • Skriva egen novell

Matriser

Sv
Kunskapskrav i svenska för år 7 - 9

Ej nått målen än
E
C
A
Läsa med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flytgenom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utveckladesammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven godläsförståelse
Genom att göra väl utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka & resonera om budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Verket & upphovsmannen
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra väl utvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Historiska & kulturella sammanhang
Eleven drar då till viss delunderbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt välunderbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation,utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation,välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Söka, välja ut och sammanställa
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del under byggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl under byggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställningar
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar,enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar,välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Kombinera text, estetiska uttryck & medier
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Ge omdömen om & bearbeta text
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Samtala & diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt välunderbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Svenska språket & närliggande språk
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt fram¬ trädande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt fram¬ trädande likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: