Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritt skapande

Skapad 2021-03-08 10:41 i Skogsbäckens förskola Fristående förskolor
I verksamheten jobbar vi med att utveckla och stimulera barnen inom det fria skapandet. Genom att rita, måla, klippa, klistra,teckna, pärla med hjälp av olika tekniker utvecklas barnens förmågor och kunskaper. Vi vill undersöka hur vi kan påverka, fördjupa och vidareutveckla barnens intresse för skapande samt få med de barn som ännu inte visar så stor intresse för skapande. Vi vill se hur vi kan föra skapandeprocesserna vidare, hur vi kan locka fram ännu mer kreativitet och lust.
Förskola
I verksamheten jobbar vi med att utveckla, stimulera barnen inom det fria skapandet. Genom att rita, måla, klippa, klistra,teckna, pärla med hjälp av olika tekniker utvecklas barnens förmågor och kunskaper. Vi vill undersöka hur vi kan påverka, fördjupa och vidareutveckla barnens intresse för skapande samt få med de barn som ännu inte visar så stor intresse för skapande. Vi vill se hur vi kan föra skapande processerna vidare, hur vi kan locka fram ännu mer kreativitet och lust.

Innehåll

BAKGRUND

Vi, pedagoger, har sett att flera av barnen på vår avdelning har visat stort intresse för att skapa med olika material och efterfrågar dessa stunder. Därför ska verksamheten och pedagogiska miljön möjliggöra för barnen att fortsätta utvecklas och utmanas kring sitt intresse. Vi vill utveckla deras intresse, upptäcka nytt material och nya tekniker inom skapande. Grundprinciper ska vara att så mycket som möjligt ska vara tillgängligt för barnen och placerat på ett sätt så att det inbjuder barnen att använda det. 

MÅL

Vår tanke är att barnen ska få möjlighet att utveckla sin skapande förmåga inom området bild och form och känna glädje i att skapa. Vi vill att alla barn ska hitta sitt eget uttryck,  och möjlighet  till skapande ska ges både inom och utomhus. Att ge barnen möjlighet att utveckla sin skapande förmåga är att ge dem tillgång till ytterligare ett språk. Vi vill också att barnen ska få materialkännedom och upptäcka olika sorters tekniker. Vi vill ge barnen kunskap om att skapande kan vara tidsfördriv men likväl en stund för välmående.

Vi använder oss av skapande verksamhet där barnen ges möjlighet att

 1. träna sin finmotorik
 2. utveckla sin fantasi, nyfikenhet och kreativitet
 3. känner lust till och utvecklar sin skapande förmåga
 4. uppleva olika uttrycksformer, tekniker och material
 5. använda olika typer av material och redskap för att skapa
 6. hitta nya användningsområden för den redan bekanta material och redskap
 7. prova egna idéer och lösa problem
 8. arbeta självständigt och tillsammans med andra
 9. utveckla självförtroende
 10. ta eget ansvar för material

METOD - GENOMFÖRANDE

Alla barn på vår avdelning ska kunna ta del av vardagliga skapande aktiviteter. Det kan vara fria aktiviteter som pedagoger inte har planerat utan aktiviteter som barnen kan starta själva med hjälp av en inspirerande och inbjudande miljö. Pedagoger ser till att tillföra nytt material och hjälper barnen att hitta metoder och tekniker för att  använda olika sorters material. Vi är barnens redskap som de kan använda då de behöver hjälp och vägledning.

Det mesta av skapandet sker i ateljén men vi har också skapande aktiviteter på andra ställen på avdelningen. De får möta och träna på rutinerna kring arbetsgången som val av material, plocka fram, skapa, lägga på sparhyllan, torka och plocka undan. 

Vi, pedagoger, ska erbjuda en utformad lärmiljö som väcker barnens nyfikenhet och lockar barnen till skapande aktivitet. Skapande material av olika former ska vara lättillgängligt för alla och det ska vara enkelt för barnen att veta vart saker ska vara. Dessutom ska vi utveckla vår egen förmåga att "lyssna" på vad barnen kan uttrycka genom sitt skapande. Vi kommer att uppmärksamma vad barnen är intresserad av och vill skapa med olika material. Genom samspel och dialog med barnen kommer vi stödja processen. Vi kommer att planera och organisera undervisning med fokus på skapande, dialog och relation barnen skaffar med oss och det material de håller på att utforska under aktiviteten. Pedagogen är uppmärksam på vad barnen lär sig och vad  de  är intresserade av och planerar nästa aktivitet  utifrån det.

I den skapande verksamheten  får barnen:

 • prova olika sorters aktiviteter som t.ex. att rita, måla, pärla, sy;
 • skapa stimulerande  miljöer/material, synliggöra material och idéer;
 • ta eget ansvar för det  material som de plockar fram, se till att det används  på rätt sätt och att de plockas bort
 • på eget initiativ ska använda sin egen kreativitet och inspirera varandra
 • skapa i lugn och ro.                                                                                                                                                                                                                         

DOKUMENTATION

Tillsammans med barnen dokumenterar vi och reflekterar över aktiviteterna vi gjort. Vi dokumenterar tillsammans med barnen genom att ta kort och filma, samt intervjuer under tiden arbetet fortskrider. Dokumentationen synliggörs på vägg och i barnens pärm. Vi, pedagoger, använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Kontinuerlig utvärdering genom analys av dokumentation och samtal. Vi använder vår avdelnings planering till att reflektera och utvärdera våra dokumentationer så vi kan se över hela processen och se hur vi kan gå vidare för att utmana barn. Genom bilder från händelser och upplevelser kan vi  tillsammans titta på och reflektera kring barnens uppfattningar och tankar utifrån aktiviteterna.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: