Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäckarna

Skapad 2021-03-08 12:23 i Karlslunds förskola Örebro
Förskola
Vi i gruppen Upptäckarna kommer att bekanta oss med siffror, bokstäver, rim och ramsor Vi tränar också fin o grovmotorik. Vi kommer att vara både ute och inne på 4års-verksamheten.

Innehåll

Barnen får ta del av olika aktiviteter så som gemensam utelek med barn från de andra avdelningarna, där leker vi bl.a. olika grupp- och regellekar. Vi arbetar med rim, ramsor, sagor, sånger, samarbetsövningar , vi är mycket ute i naturen och vårat närområde och har olika uppdrag som vi gör tillsammans med barnen.

Syfte:

 • Att man samtalar med varandra och övar att samtala med turtagning
 • Att en lugn stämning råder så att varje barn får tid och möjlighet att utveckla sitt tänkande, sitt ordförråd, sitt språk och sina berättelser
 • Lekar- spel och övningar som går ut på att klassificera, konstruera, jämföra och ordna mönster, bilda par, sortera enligt storlek, mäta och väga utvecklar barnets matematiska tänkande
 • Aktiviteter som utvecklar grovmotorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning
 • Aktiviteter som utvecklar finmotorik vilka fodrar att man klipper, målar, bygger och konstruerar mm

Mål:
Ge barnen möjlighet att utveckla:

 • Språket
 • Det sociala samspelet
 • Fin- och grovmotoriken
 • Intresse för våran natur

När? 

Varje tisdag kl.09.00-10.30 så har vi gemensamma aktiviteter både inne och ute i vårt närområde. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: