Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tillgängligalärmiljöer på Rådjuret - vt 2021

Skapad 2021-03-09 14:50 i Lergökens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola

Innehåll

Planering

Det lilla rummet inne på Rådjuret är tänk att vara en lugn plats där det finns möjlighet att spela spel, bygga med lego, läsa böcker eller att få vara avskärmad en stund. Materialet har fokus på bokstäver, siffror och naturvetenskap. Det finns både bilder på väggarna, pussel och spel som lyfter matematik, naturvetenskap och språkutveckling.

I det stora rummet har vi satt upp ett bildschema i stor storlek. Bredvid har vi ett värdegrundsträd där barnens egna tankar och idéer lyfts fram.

I rummet finns det även böcker utplacerade på olika platser för att öka barnens lust att läsa och deras lust för bokstäver och skriftspråk. Vi har på väggen synliggjort siffror och olika geometriska former för att synliggöra dessa för barnen, samt att det finns material med geometriska former tillgängligt i närheten.
Vi vill hitta ytterligare en lugn plats där det finns möjlighet att dra sig undan en stund.

 

Förväntade effekter

Vi vill erbjuda olika platser inne på avdelningen där barnen får möjlighet att vila, skärma av sig och vara i en lugnare miljö för att barnen ska känna sig lugna och trygga.

Bildschemat är till för att synliggöra och tydliggöra för både barn och vuxna vad som ska hända under dagen.

Vi har valt att placera ut böcker på olika platser i avdelningen. Syftet är att barnen ska få en ökad nyfikenhet för böcker, lust att läsa samt för skriftspråket.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: