Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

V. 11-17 Kemiplanering åk 7

Skapad 2021-03-10 10:04 i Abrahamsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Kemi
Luft och vatten. Utan dessa två klarar vi oss inte länge. Luften är en blandning, och det är syrgasen i luften vi behöver. Vatten som är så vanligt har ovanliga egenskaper. Vilka det är kommer vi bland annat lära oss under det här arbetsområdet.

Innehåll

Luft och vatten,

syror och baser.

Kemi åk 7

Luft och vatten. Utan dessa två klarar vi oss inte länge. Luften är en blandning, och det är syrgasen i luften vi behöver. Vatten som är så vanligt har ovanliga egenskaper. Vilka det är kommer vi bland annat lära oss under det här arbetsområdet.

http://www4.liber.se/gymnasiekemib/bilder/svavelsyra2.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Water_mol.png/250px-Water_mol.png

http://www.globalwarmingart.com/images/7/7d/Carbon_Dioxide_Molecule_VdW.png

 

Namn:____________________________________________

PLANERING ÅK 7 KEMI

Under fem veckor kommer vi arbeta med arbetsområdet ”Luft och vatten, syror och baser”. Här kommer du bland annat lära dig betydelsen av orden i rutan och hur du kan använda dig av dem.

 

 
 

*Atmosfär                                    *Ädelgaser    

*Ozon                                           *Sur lösning

*Fotosyntes                                  *Basisk lösning

*Destillerat vatten                       *Neutral lösning

*Grundvatten                               *Indikator

*Bräckt vatten                              *pH-värde

*Sött vatten                                  *Koncentrerad lösning

*Hårt vatten                                 *Utspädd lösning

*Mjukt vatten                               *Alkalisk

*Kemisk förening                         *Neutralisation

*Absoluta nollpunkten

 

                     

 

         

 

 

 
 

 


 

 

 

                                                                

 

 

 

                                                                                               

INNEHÅLL

I arbetsområdet ”Luft och vatten, syror och baser” ska du få ta del av följande centrala innehåll:

 

Kemin i naturen

 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö-och hälsosynpunkt.
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

 

 

 

Kemin i vardagen och samhället

 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
 • Människans användning av energi-och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för hållbar utveckling.
 • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.

 

Kemin och världsbilden

 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

 

 

Kemins metoder och arbetssätt

 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

 

 

 

FÖRMÅGOR

 

I arbetsområdet ”Luft och vatten, syror och baser” ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att

 

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, hälsa, miljö och samhälle.
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi.
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället och naturen.

 

 

 

 

 

ARBETSSÄTT

Vi kommer arbeta med gemensamma genomgångar, diskussioner, laborationer och arbete såväl enskilt som i grupp. Vi kommer bearbeta lärobokstexten och tillägna oss begreppen med hjälp av flera olika spårutvecklande metoder.

 

BEDÖMNING OCH UTVÄRDERING                                                    

Underlag för bedömning och utvärdering är:

Skriftligt prov vecka 17.

  Hur du använder kemins begrepp skriftligt och muntligt.

  Hur du ställer frågor.

  Hur du motiverar dina argument och använder fakta.

  Hur du deltar i diskussioner.

● Hur du arbetar praktiskt.

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANERING OCH HEMUPPGIFTER

Vecka

Planering

Hemuppgift

11

Intro.

Luften omkring oss.

Vattnets kretslopp.

Vattnet omkring oss.

Olika sorters vatten.

Rening av dricksvatten.

Rening av avloppsvatten.

(sid 32-39, 248-249)

 

Att göra under veckan:

 

1) Titta på och skriv av anteckningarna från veckans film som finns på flippatmedasa.blogspot.se

 

 2) Skriv förklaringar till veckans begrepp.

 

(atmosfär, ozon, fotosyntes, destillerat vatten, grundvatten, bräckt vatten, sött vatten, hårt vatten, mjukt vatten)

 

12

Luft är en gasblandning.

 

 

 

(sid 42-47)

 

 

Att göra under veckan:

 

1) Titta på och skriv av anteckningarna från veckans film som finns på flippatmedasa.blogspot.se

 

 2) Skriv förklaringar till veckans begrepp.

 

(kemisk förening, absoluta nollpunkten, ozon, ädelgaser)

 

13

Sura, neutrala och basiska lösningar.

Syror.

 

 

 

(sid 86-93)

Att göra under veckan:

 

1) Titta på och skriv av anteckningarna från veckans film som finns på flippatmedasa.blogspot.se

 

 2) Skriv förklaringar till veckans begrepp.

 

(sur lösning, basisk lösning, neutral lösning, indikator, pH-värde, koncentrerad lösning, utspädd lösning)

15

 

 

 

 

Basiska ämnen.

 

(95-99)

Att göra under veckan:

 

1) Titta på och skriv av anteckningarna från veckans film som finns på flippatmedasa.blogspot.se

 

 2) Skriv förklaringar till veckans begrepp.

 

(alkalisk, neutralisation)

16

 

 

 

 

Neutralisationer.

Vattenspel.

Att skriva svar till kunskapskraven (på E-nivå). Skriv i anteckningsboken.

 

17

 

 

 

Repetition och skriftligt prov onsdag.

 

Att läsa på:

 • Kemiboken sid 31-50, 85-100, 248-249.
 • Kunskapskraven.
 • flippatmedasa.blogspot.se
 • Egna anteckningar

           Begreppsförklaringar

 

 

 

 

 

 

Förmågan att genomföra systematiska undersökningar.

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

 

Eleven beskriver någon eller några av de undersökningar som utförs.

 

 

 

 

 

 

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

 

Eleven använder försökets materiel enligt givna instruktioner.

 

 

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.

 

 

Eleven genomför en undersökning och drar någon relevant slutsats av resultatet.

 

Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.

 

 

 

 

Eleven beskriver en undersökning och ger något förslag på en möjlig felkälla.

 

 

 

 

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

Eleven sammanställer resultatet av en undersökning med en tabell.

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.

 

Eleven beskriver en undersökning  och ger något förslag på hur undersökningens upplägg kan förändras eller varieras.

 

 

 

 

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

 

 

 

 

 

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.

 

Eleven genomför en undersökning och drar någon slutsats av resultatet.

 

 

Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.

 

 

 

 

Eleven beskriver en undersökning  och ger olika förslag på felkällor och beskriver hur de kan undvikas.

 

 

 

 

Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

 

 Eleven kan beskriva en undersökning  och ger något förslag på hur undersökningens upplägg kan förändras eller varieras. Eleven beskriver varför förändringarna eller variationerna är av betydelse för undersökningens resultat.

 

 

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

 

 

 

 

 

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.

 

Eleven genomför en undersökning och drar slutsatser av resultatet.

 

 

Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.

 

Eleven beskriver en undersökning  och ger olika förslag på felkällor och beskriver hur de kan undvikas. Eleven beskriver hur försöket skulle kunna användas som utvärderingsmetod i något sammanhang.

 

Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

Förmåga att använda kemiska begrepp för att beskriva och förklara samband   

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

 

Känna till vilka gaser som finns i luft. (sid 33)

 

Känna till vad ökande växthuseffekt är. (sid 33)

 

Känna till vattnets kretslopp (sid 36)

 

Kunna ge exempel på vattnets egenskaper. (sid 37)

 

Kunna ge exempel på olika sorters vatten. (sid 38)

 

Veta kemiska beteckningarna för vatten, koldioxid, väte, kväve, syre, ozon (sid 24)

 

Känna till begreppen sur lösning, basisk lösning, neutral lösning, indikator samt pH-värde. (sid 86-87)

 

 

 

 

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.

 

 

Känna till vad som menas med neutralisation (sid 98).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska produkter används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.

 

 

 

Känner till hur man renar dricksvatten och avloppsvatten. (sid 248-249)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

Vattenrening (sid 248-249)

 

 

Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

 

Kunna redogöra för vilka gaser som finns i luft samt beskriva några egenskaper och användningsområden hos kväve, syre, väte och koldioxid.

 

 

Kunna beskriva vattnets kretslopp.

 

Kunna förklara hur vattnets speciella egenskaper och varför de uppstår.

 

Kunna förklara skillnaden mellan olika sorters vatten.

 

Kunna ge exempel på och förklara vad ädelgaser är.

 

Veta kemiska tecken för de vanligaste grundämnena samt några formler för kemiska föreningar.

 

Kunna förklara hur gasen ozon både kan skydda och skada oss.

 

Kunna redogöra för några vanliga syror och baser, deras egenskaper samt vad de används till.

 

 

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.

 

Kunna ge exempel på och förklara vad som menas med neutralisation, både med ord och kemiska beteckningar.

 

 

 

Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska produkter används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.

 

 

Kan förklara och beskriva hur man renar dricksvatten och avloppsvatten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

 

Visar på reflektion kring hur vi använder vattnet och vad vi kan göra för att minska människans påverkan på vattenkvaliteten.

 

 

 

 

Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

Vattenrening

 

 

 

Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

 

 

 

 

Med övergripande förståelse kunna tolka och analysera exempel eller händelser utifrån förståelsen om luftens och vattnets sammansättning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.

 

.

Med övergripande förståelse kunna tolka och analysera exempel eller händelser utifrån förståelsen om begreppen pH-värde, syra, bas, neutralisation.

 

 

 

 

 

 

Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska produkter används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessutom för eleven väl utvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling

 

 

Rening av vatten, lokalt och globalt.

 

 

 

 

 

 

 

Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

Vattenrening

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: