Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft

Skapad 2021-03-10 11:04 i Fjälkestads skola Kristianstad
Grundskola 4 Kemi
Vi kommer att jobba med arbetsområdet "vatten och luft" utifrån kapitel 5 i "Koll på NO".

Innehåll

                                

                                                      Vatten och luft

Kemi åk4

Förmågor som bedöms:

 Kemiska sammanhang och begrepp

Du visar detta genom att:

·       Förklara skillnaden mellan atomer och molekyler och kunna ge exempel på respektive

·       Kunna vattnet olika sorter (Sötvatten, saltvatten och grundvatten) och former (fast, flytande och gas) och ge exempel på respektive.

·       Berätta vad en vattenmolekyl består av.

·       Kunna förklara begreppen (avdunstning, frysning/stelning, kondensering och smältning).

·       Kunna beskriva vattnets kretslopp med ord och bild.

·       Förklara var vattnet i kranen kommer ifrån.

·       Förklara vad det innebär att vattnet är ett lösningsmedel och ge exempel på olika ämne som kan lösas i vattnet.

·       Förklara vad luften består av och känna till minst tre olika gaser och förklara varför  de är viktiga.

·       Förklara hur människan kan påverka vatten och luft.

Undersökningar, frågeställningar och planeringar:

Du visar detta genom att:

·       Genomföra undersökningar enligt givna instruktioner

·       Ge förslag på hur undersökningen kan förbättras/utvecklas.

Dokumentera undersökningar:

Du visar detta genom att:

·       Dokumentera undersökningar utifrån följande begrepp:

1.     Hypotes (vad tror du?)

2.     Genomförande (hur går du tillväga?)

3.     Slutsats (vad kommer du fram till?)

·       Du ska även förtydliga din dokumentation med hjälp av bilder och illustrationer. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6

Matriser

Ke
Vatten och luft

🟥
🟧
🟨
🟩
Skillnad atomer och molekyler
Når ej kraven
Kan till viss del förklara skillnaden mellan atom och molekyl
Kan till stor del förklara skillnaden mellan atom och molekyl
Kan förklara skillnaden mellan atom och molekyl samt ge exempel på dem.
Olika sorter av vatten
Sötvatten, saltvatten och grundvatten
Når ej kraven
Kan till viss del namnge våra olika sorters vatten.
Kan namnge våra olika sorters vatten och ge exempel på var något av dem finns.
Kan namnge våra olika sorters vatten och ge exempel på var de finns och hur de används.
Vattnets former
Fast, flytande och gas
Når ej kraven
Kan till viss del namnge och känna igen vattnets olika former.
Kan till stor del namnge och känna igen vattnets olika former och ge något exempel på när det befinner sig i de olika formerna.
Kan namnge och känna igen vattnets olika former och ger då flera exempel på när det befinner sig i de olika formerna.
Vattenmolekyl
Når ej kraven
Kan till viss del rita och berätta om vattenmolekylen.
Kan rita och känner till något ämne en vattenmolekyl består av.
Kan rita och berätta vilka ämne en vattenmolekyl består av samt kan den kemiska beteckningen.
Begrepp
Avdunstning, frysning/stelning, kondensering och smältning.
Når ej kraven
Kan förklara något av begreppen.
Kan förklara övervägande del av begreppen.
Kan förklara alla begreppen.
Vattnets kretslopp
Når ej kraven
Kan till viss del rita och förklara vattnets kretslopp.
Kan till stor del rita och förklara vattnets kretslopp.
Kan med säkerhet rita och förklara vattnets kretslopp med hjälp av ämnesspecifika begrepp.
Förklara var vattnet i kranen kommer ifrån
Når ej kraven
Kan till viss del förklara var vattnet i kranen kommer ifrån.
Kan till stor del förklara var vattnet i kranen kommer ifrån.
Kan med säkerhet förklara var vattnet i kranen kommer ifrån samt var vattnet vi använt blir av.
Vatten som lösningsmedel
Når ej kraven
Kan till viss del förklara vatten som lösningsmedel.
Kan till stor del förklara vatten som lösningsmedel samt ger några exempel på ämnen som löser sig i vaten.
Kan förklara vatten som lösningsmedel samt varför det är viktigt för naturen och ger flera exempel på ämnen som löser sig i vatten.
Luft
Når ej kraven
Känner till något ämne luft består av.
Känner till några ämne luften består av samt känner till varför något av det är viktigt.
Känner till flera ämne luften består av samt känner till varför de är viktiga för oss.
Människans påverkan
Når ej kraven.
Kan till viss del förklara hur vi människor påverkar vatten och luft.
Kan till stor del förklara hur vi människor påverkar vatten och luft.
Kan med säkerhet förklara hur vi människor påverkar vatten och luft samt ge något exempel på vad som kan förändras.
Genomföra undersökningar
Når ej kraven.
Kan till viss del följa en given planering och genomföra en undersökning.
Kan till stor del följa en given planering och genomföra en undersökning.
Kan med säkerhet följa en given planering och genomföra en undersökning.
Planering
Når ej kraven
Kan till viss del planera och genomföra en undersökning.
Kan till stor del planera och genomföra en undersökning.
Kan planera och genomföra en undersökning samt ge förslag på förbättringar.
Dokumentation
Når ej kraven.
Kan på ett enkelt sätt dokumentera sin undersökning.
Kan på ett utvecklat sätt dokumentera sin undersökning.
Kan på ett välutvecklat sätt dokumentera sin undersökning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: