Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 4-5

Skapad 2021-03-10 11:04 i Rävekärrs grundsärskola Mölndals Stad
Grundsärskola 4 – 5 Svenska
Vi kommer kontinuerligt arbeta med områdena tala, läsa och skriva. Eleverna kommer att använda digitala hjälpmedel till hjälp i sin läs- och skrivutveckling.

Innehåll

Tidsperiod

Denna pedagogiska planering gäller läsåret 21/22. .  

Så här kommer vi att arbeta:

 • Träna på alfabetets bokstäver 
 • träna bokstavsljud, avkodning och olika ordbilder
 • träna handstil
 • läsa olika slags texter
 • läsläxa, I småböcker (Lätt att läsa, Leo läser, Diamantjakten
 • arbeta med rim, ramsor och sånger 
 • skriva olika slags texter på för hand och på dator
 • klassråd träna på att uttrycka egna åsikter, intresse och argument
 • på samlingarna tränas förmågan att uttrycka känslor och åsikter samt att lyssna andras åsikter 
 • lyssna på högläsning av olika genrer och texttyper
 • skriva olika slags texter med och utan förlaga
 • berättande texter, bilderböcker, kapitelböcker, sagor och myter
 • texter som kombinerar ord och bild, till exempel film och webbtexter
 • arbeta med några barnboksförfattare 
 • berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning

Syfte/förmågor att utgå ifrån

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera och anpassa sitt språk till olika sammanhang och för olika syften. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar tal, skrift och andra kommunikationsformer. Bidra till att eleverna utvecklar sin läsförmåga och sitt intresse för att läsa och skriva. 

Genom undervisningen ska eleverna få möta och utveckla kunskaper om och ges möjligheter att uttrycka sig genom litteratur, bilder, film, teater, drama och rörelse. De ska utveckla kunskaper om och tilltro till sin förmåga att formulera och uttrycka egna åsikter och tankar. 

Utvecklar sina kunskaper om hur det svenska språket är uppbyggt. På så vis utveckla den kommunikativa förmågan. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om digitala kommunikationsverktyg.

Eleverna utvecklar kunskaper i att söka information i olika källor.

De ska läsa, förstå och reflektera över olika texter.

 

Kunskapskrav och bedömning

Kunskapskrav se nedan...

Vi kommer att bedöma din förmåga att

 

 • samtala genom att lyssna på andra, ställa frågor och svara,
 • använda rätt ordföljd och meningsbyggnad,
 • återberätta något du har upplevt.
 •  återberätta en del av saga med hjälp av bilder och text, 
 •  tolka och förstå olika känslor,
 • skriva ord och enkla meningar med hjälp av skrivverktyg (dator och symwriter)
 • använda mellanrum, stor bokstav och punkt 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
  Sv  1-6
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-6
 • Kommunikations- och samtalsregler i olika sammanhang, även i digitala medier. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik.
  Sv  1-6
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sv  1-6
 • ..
  Sv  1-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
  Sv  1-6
 • Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  1-6
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  1-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn: bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  1-6
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  Sv  1-6
 • Några barnboksförfattare.
  Sv  1-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man kommunicerar med och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva korta digitala meddelanden och att skriva en faktatext
  Sv  1-6
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv  E 6
 • I samtalen bidrar eleven till att använda olika kommunikations- och samtalsregler.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra enkla muntliga presentationer.
  Sv  E 6
 • Eleven kan med stöd av bilder läsa berättande texter med kända ord och bekant innehåll.
  Sv  E 6
 • Eleven medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll.
  Sv  E 6
 • Eleven kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.
  Sv  E 6
 • Dessutom medverkar eleven i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan medverka i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.
  Sv  E 6
 • Eleven kan också bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Mölndals stad - Svenska år 1-6, inkl kunskapskrav åk 3 (grundsär)

området ej påbörjat
visar intresse
deltar
uppvisar godtagbara kunskaper i slutet av åk 3
på väg att uppnå grundläggande kunskapskrav åk 6
uppvisar grundläggande kunskaper
uppvisar goda kunskaper
uppvisar mycket goda kunskaper
Samtala
Du kan samtala om elevnära ämnen genom att lyssna på andra och **medverka** i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och **medverka** i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och på ett **delvis fungerande sätt ** ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och på ett **väl fungerande sätt ställa ** frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Kommunikations- & samtalsregler
I samtalen **bidrar* du till att använda olika kommunikations- och samtalsregler.
I samtalen använder du olika kommunikations- och samtalsregler med **viss säkerhet**
I samtalen använder du olika kommunikations- och samtalsregler med **säkerhet.**
Muntliga presentationer
Dessutom kan du **medverka** i att genomföra enkla presentationer.
Dessutom kan du **medverka** i att planera och genomföra enkla muntliga presentationer.
Dessutom kan du planera och genomföra enkla muntliga presentationer på ett **delvis fungerande** sätt.
Dessutom kan du planera och genomföra enkla muntliga presentationer på ett **väl fungerande** sätt.
Använda verktyg
I arbetet med presentationerna **medverkar** du i att välja och använda något verktyg.
I arbetet med presentationerna väljer och använder du något verktyg på ett **delvis ändamålsenligt** sätt.
I arbetet med presentationerna väljer och använder du några verktyg på ett **ändamålsenligt** sätt.
Berättande texter
Du kan med **stöd av bilder** läsa enkla meningar i elevnära texter med kända ord och bekant innehåll.
Du kan med **stöd av bilder ** läsa berättande texter med kända ord och bekant innehåll.
Du kan med **visst flyt** läsa berättande texter med bekant innehåll.
Du kan med **flyt ** läsa berättande texter med bekant innehåll.
Förståelse för texterna
Genom att svara på frågor om innehållet visar du begynnande läsförståelse.
Genom att svara på frågor om innehållet visar du förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett *delvis relevant* sätt visar du förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett "relevant*sätt visar du förståelse för texterna.
Jämföra och beskriva
Du kan **medverka** i samtal om innehållet i texter som eleven lyssnat
Du **medverkar** i att jämföra och beskriva olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll.
Du jämför och beskriver olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll på ett **delvis fungerande** sätt.
Du jämför och beskriver olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll på ett **väl fungerande** sätt.
Skriva
Du kan med **stöd av bilder** skriva kända ord.
Du kan med **stöd av bilder** skriva ord och meningar.
Du kan skriva texter med flera meningar samt skriva texter till bilder så att text och bild samspelar.
Du kan skriva texter med handling och tydligt innehåll.
Strukturera texter
Dessutom **medverkar** du i att skriva meningar och att använda mellanrum mellan orden.
Dessutom **medverkar** du i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Dessutom strukturerar du texterna på ett **delvis fungerande** sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Dessutom strukturerar du texterna på ett **väl fungerande** sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Skriva för hand & på dator
Du kan **medverka** i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.
Du kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett **delvis ändamålsenligt** sätt.
Du kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett **ändamålsenligt** sätt.
Budskap & handling
Du kan också **bidra** till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
Du kan också föra **enkla** resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
Du kan också föra **väl-utvecklade** resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
Hämta information
Du kan **medverka** i att hämta information från givna källor.
Du kan **medverka** i att hämta information från givna källor och **bidrar** till resonemang om informationens användbarhet.
Du kan på ett **delvis fungerande** sätt hämta information från givna källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Du kan på ett **väl fung-erande** sätt hämta information från givna källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: