Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande

Skapad 2021-03-11 11:21 i Törnrosens förskola Nordanstig
Hur vi arbetar kring barns inflytande på förskolan. Hur vi skapar en förskola där barnen har ett reellt inflytande.
Förskola
Vi jobbar mycket med barns inflytande, med utgångspunkt från barnens intressen.

Innehåll

Barns inflytande

Barnen på vår förskola ska få erfara att de kan påverka sin lek och sitt lärande. Deras idéer, intressen, lekar, göranden, fantasier och uttalade önskningar ska uppmärksammas, antecknas, lyssnas till och sättas ord på. Därefter används dessa i verksamheten på olika sätt, bland annat i barnens tema arbete och i arrangerandet av lekmiljöer. Som pedagog är det viktigt att vara lyhörd för att kunna skapa de lärandesituationer där barnet utmanas i sitt tänkande och lärande utifrån sitt verkliga och äkta intresse.

Vi vill att barnet ska förstå att det kan påverka och känna att det är meningsfullt att uttrycka idéer. Barnet/barnen görs därför medvetna om när, såväl den egna, som andras idéer kommer till användning. Detta görs genom att man lyfter företeelsen vid olika samtalssituationer. Dessa kan exempelvis vara i tema arbetet vid måltiden eller vid hämtning och lämning tillsammans med förälder.

Varje barn ska få känna att det har något att bidra med. Dessutom ska barnet få uppleva att det också är en tillgång med andras tankar, förslag och kunskap. För barnet ska det kännas härligt att ingå i ett sammanhang där såväl de egna idéerna som andras spelar roll. Arbetssättet ska vara stärkande för barnets självkänsla och varje barn ska uppleva ett lustfyllt lärande och en tilltro till sin förmåga.

Vi på törnrosen har jobbat mycket med fordon utifrån barnens intressen, lekt, pratat, läst böcker, beställt nytt lekmaterial tillsammans med barnen denna termin vilket var mycket uppskattat bland barnen.

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: