Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering åk 4-6

Skapad 2021-03-11 17:35 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
Pedagogiska planeringen utgår från Skolverket kursplan för Modersmål i grundskola för årskurs 4-6. Betyget i modersmål sätts först i slutet av höst termin i årskurs 6.

Innehåll

Undervisningsform, metod och material

Vi kommer att jobba med all material och metoder som jag anser kan bidra till elevens utveckling kunskapsmässigt, som underlättar för barnen processen att ta in informationen och för läraren att lära ut. Det kan exempelvis vara digitala verktyg för genomförande av uppgifter, pedagogiska lekar och spel, såväl som av mer klassiska metoder (textböcker och all sorts litteratur). 

 

Bedömning och betygsättning

Beroende på vilket delområde vi jobbar med kommer jag att bedöma kontinuerligt elevens kunskaper enligt ämnets specifika kunskapskrav för årskurs 6.

Betyget sätts först i åk 6 utifrån ämnets kunskapskrav för årskurs 6. ‘’Betyget ska spegla den kvalitet som eleven har på sitt kunnande vid tiden för betygssättningen. När du som lärare sätter betyg utvärderar du allsidigt varje elevs kunskaper i förhållande till kunskapskraven. ‘’   
Skolverket

Ämnets Syfte

 

Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

– formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

– använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

– anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

– urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

– läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

– reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.Centralt innehåll

 

Läsa och skriva

 

– Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

– Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

– Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

– Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

 

Tala, lyssna och samtala

 

– Muntliga presentationer för olika mottagare.

– Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

– Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

 

Berättande texter och sakprosatexter

 

– Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

– Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

– Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

– Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

 

Språkbruk

 

– Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

– Synonymer och motsatsord.

 

Kultur och samhälle

– Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.

 

– Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.

 
Eleverna kommer att lära sig/jobba med:

 

Årskurs 4

 Lyssna på̊ texter genom högläsning av läraren.

Jobba aktivt och effektivt med att stärka ordförråd. 

Känna igen enkla ord i en text och kunna bokstavera dem.

Inblick i språket grammatisk struktur jämfört med svenskan.

Ordbildning och meningsbyggnad.

Samtalsövningar. 

 

 

 

Årskurs 5

 

Bearbeta olika typer av texter, sagor, fakta, poesi osv.

Kunna själv läsa enkla texter och svara skriftligt på läsförståelsefrågor.

Polska ordklass.

Egen produktion av enkla texter.

Analysera situationer utifrån olika perspektiv.

Olika uttalsövningar.

 

Årskurs 6

 

Avkoda texternas syfte, t.ex. berätta för att roa, informera, instruera,

förklara, beskriva.

Skriva olika texter: återberätta, berätta, beskriva, förklara, instruera och argumentera.

Utveckla dina färdigheter i grammatik, stavning och språkriktighet.

Skriva egna texter.

Ge och ta kamratrespons på muntliga framföranden och skriftliga produktioner.

Fakta om skolan i Polen (skillnader mellan Sverige och Polen).

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: