Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering modersmål Persiska/Dari Åk 7-9

Skapad 2021-03-12 09:26 i Modersmålsundervisning GR Linköping
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Under denna termin du ska arbeta med olika texter, nya ord och begrepp. Vi ska också öva muntligt och skriftligt och följa både språklig struktur och normer i persiska/dari, samt formulera dig i tal och skrift.

Innehåll

Lärandemål 

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen. Du ska också lära dig hitta information på olika sätt och med källkritik avgöra riktigheten av informationen.

 

Arbetssätt

 • Vi går genom förra veckans hemläxa.
 • Vi kommer att läsa texter högt i klassen och arbeta med texterna genom att diskutera och reflektera över texten. 
 • Vi kommer att lära oss nya ord och begrepp på olika sätt.
 • Vi kommer att arbeta både muntligt och skriftligt. 
 • Vi kommer att arbeta med skrivregler, grammatik och stavning.
 • Vi kommer att skriva egna berättelser.
 • Vi kommer att använder arbetshäfte. 
 • Vi jobbar med läroboken genom att läsa högt och analysera texternas innehåll. Frågor på texterna diktamen av texten.
 • Vi jobbar med att ställa frågor och läsa mellan raderna.
 • Vi jobbar med att skriva uppsatser utifrån samhälles frågor.
 • Att lyssna och förstå t.ex. när någon annan berättar om sig själv, sin familj, sin skola, sina intressen.
 • Att berätta om traditioner från områden där modersmålet talas.
 • Muntliga övningar i par eller grupp.
 • Elever ska bekantas med kultur och samhälle (skillnader och likheter).
 • Får en ny hemläxa.

 

Bedömning 

Din kunskap kommer att bedömas kontinuerligt under lektioner.

 • Din närvaro på lektionerna och ha aktuellt material med dig.
 • Hur aktivt du deltar i lektionen och hur kommunicerar med andra.
 • Din förmåga att förstå innehållet i en text.
 • Din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift så andra förstår.
 • Din förmåga att förstå vad andra säger och t.ex. delta i samtal, förstå muntliga instruktioner, förstå innehållet i en film eller uppläst berättelse.
 • Din förmåga att reflektera likheter och skillnader mellan olika kulturer.
 • Din förmåga att Söka information på olika sätt.
 • Jag kommer att bedöma din förmåga att kunna läsa och analysera skönlitteratur och andra texter av olika slag.
 • Din förmåga att läsa och analysera innehåll, sammanfatta, återberätta och redovisa.
 • Din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt motivera dina åsikter.
 • Din förmåga att skapa och skriva egna berättelser, noveller och skriva uppsatser utifrån ämnets innehåll. 
 • Genomförande av uppgifterna enligt instruktionerna såväl skriftligt som muntligt.
 • Att du gör dina hemuppgifter.

Sammanfattande bedömning ska göras genom prov som ska meddelas i förväg.

Tidsplan 

Årsplanering i ämnet modersmål - åk 7-9

 

HT

 

 

Vecka

Ämnesinnehåll

 

35-37

Presentation av alla. Lära känna varandra, berätta om sig själv.

Gå igenom skillnaden mellan Irans och Afghanistans skolsystem och det Svenska.

Genomgång av kursplan.

Elevens intressen och vad de vill lära sig.

Elevernas fria val: Det är elevernas val som påverkar vilka förmågor som ska utvecklas men läraren bör vara inkopplad för att godkänna detta.

Tala, lyssna och samtala: Utveckla förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Uppgiften är att skriva fritt om exempelvis min sommar/resa och sedan tala kring detta (presentera muntligt).

Inlämning av den skriftliga delen.

Ny läxa.

 

38-40

Språkbruk, Tala, Samtala, även Kultur och Samhälle: Politik, skillnaden mellan demokrati och diktatur. Berättar om samhället och hur lagar och regler fungerar med jämförelse mellan Sverige och ditt hemland.

Tema val: Diskutera i par/grupp om hur val fungerar i Sverige och ditt hemland. Översätt en text som handlar om temat.

Läxförhör, diktamen och ny hemläxa varje vecka.

 

41-42

Hösttema: Vi pratar om klimat, kultur, natur, litteratur och traditioner. Det kan kopplas till alla förmågor.

Läxförhör, diktamen och ny hemläxa varje vecka.

 

43

Samhälle: FN-dagen och barnens rättigheter. Alla skriver några viktiga rättigheter som FN driver. Var och en skriver om några viktiga rättigheter som påverkar deras liv. Vilka FN-konventioner följer inte ditt hemland i jämförelse med Sverige.

Läxförhör, diktamen och ny hemläxa varje vecka.

 

44

HÖSTLOV

 

45-47

Läsa och skriva: Utveckla förmågan att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer (det kan kopplas till många andra förmågor). Fokus främst på grammatik anpassad till elevens förmåga.

Vad har vi gjort under höstlovet? Skriv en uppsats om lovet.

Läxförhör, diktamen och ny hemläxa varje vecka.

 

48-51

Kultur och samhälle: Skriva en uppsats om en stad i ditt hemland och redovisa muntligt för gruppen.

Nobeltema: Information och koppling till litteratur, fred och vetenskap.

Skriv en uppsats om en person som fått ett nobelpris, redovisa muntligt för gruppen.

Kunskapsprov: Uppföljning för att testa elevens förmågor. Läraren lägger upp innehållet utifrån elevens/gruppens nivå.

Betygssättning: Samtal med eleven kring betyg.

Läxförhör, diktamen och ny hemläxa varje vecka.

 

52

Avslutning.

Vi har roligt tillsammans med fika och musik. Tittar på film.

 

 

JULLOV

 

VT

 

 

Vecka

Ämnesinnehåll

 

2-5

Tala, lyssna och samtala: Utveckla förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Uppgiften är att berätta och eventuellt skriva om mitt jullov.

Kultur och samhälle: Välja en bok och skriva en sammanfattning om handlingen och redovisa muntligt för gruppen.

Läxförhör, diktamen och ny hemläxa varje vecka.

 

6-7

Språkbruksstrategier: Utveckla förmågan att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. Uppgiften: Skriva och översätta olika typer av brev (formella och informella). T.ex. söka jobb, skriva CV.

Läxförhör, diktamen och ny hemläxa varje vecka.

 

8

SPORTLOV

 

9-12

Tala, lyssna och samtala: Utveckla förmågan att använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling genom muntliga presentationer. Tema jag: Rita en tankekarta om temat och skriva en uppsats om sina egenskaper, intressen och drömmar om framtiden. Redovisa för de andra i gruppen.

Samhälle: Tema internationella kvinnodagen, vi diskuterar om kvinnors rättigheter och jämför med kvinnans situation i Sverige och hemlandet. Skriva en uppsats om hur det är att vara en kvinna jämfört med en man i samhället.

Läxförhör, diktamen och ny hemläxa varje vecka.

 

13

Kultur och samhälle: Vi pratar om det persiska nyåret, Norooz och andra traditioner innan nyår (ex. hoppa över eld sista tisdagen i gamla året). Hur det firas och alla kan berätta om egna minnen. Tema Norooz: Skriva en uppsats om temat och redovisa för gruppen.

 

 

14

PÅSKLOV

 

15-18

Kultur och samhälle: Vi pratar om påsken och diskuterar skillnader och likheter mellan svenska och persiska traditioner.

Historia: Vi diskuterar kort om hemlandets historia och några viktiga händelser.

Samhälle: Intervjua någon du känner och skriv en sammanställning, redovisa muntligt inför gruppen.

Läxförhör, diktamen och ny hemläxa varje vecka.

 

19-22

Kultur och samhälle: Välja en bok och skriva en sammanfattning om handlingen och redovisa muntligt för gruppen.

 

Läxförhör, diktamen och ny hemläxa varje vecka.

Kunskapsprov: Ordkunskap, grammatiska begrepp, högläsning, diktamen, läsförståelse och hörförståelse. Gå igenom betygskriterier och kunskapskrav.

 

Betygssättning: Samtal med eleven kring betyg.

 

23

Avslutning.

Vi har roligt tillsammans med fika och musik. Vi tittar på film eller har uteaktivitet.

 

 

SOMMARLOV

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9
 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
  Ml  7-9

Matriser

Ml
Förnivåer Modersmål

Nivå 1
Nivå 2
E
C
A
Aspekt 1
Läsa med flyt
Eleven kan till viss del läsa skönlitteratur även om uppehåll och avbrott förekommer i läsningen. Eleven kan använda sig av någon lässtrategi given av läraren som stödjer läsningen och som blir till stöd vid avkodning och läsförståelse.
Eleven kan till viss del läsa olika texter med flyt. Eleven kan använda sig av någon lässtrategi som stödjer läsningen och hjälper eleven att förstå texters innehåll.
Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa olika texter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Aspekt 2
Läsförståelse
Genom att göra mycket enkla sammanfattningar av enkla texters innehåll visar eleven på en viss förståelse av lästa texter. Eleven kan kommentera något från texten.
Genom att göra enkla sammanfattningar av texters innehåll och att kunna peka ut centrala delar av innehållet som är viktigt för att förstå budskapet i texter visar eleven på viss läsförståelse.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Aspekt 3
Tolka & resonera om budskap
Eleven kan med stöd från läraren och utifrån egna erfarenheter tolka och föra mycket enkla resonemang kring ett tydligt budskap i en läst text.
Eleven kan till viss del utifrån egna erfarenheter tolka och föra ett enkelt resonemang kring ett tydligt budskap i en läst text.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Aspekt 4
Skriva texter Skrivregler
Eleven kan med stöd av läraren skriva någon slags text med i stort sett begripligt innehåll och mycket enkel struktur. I mycket enkla texter kan eleven till viss del använda sig av grundläggande regler för stavning, skiljetecken (punkt, utropstecken, frågetecken) och språkriktighet (meningsbyggnad, ordföljd, ordval).
Eleven kan skriva olika slags texter med i stort sett begripligt innehåll, enkel struktur och till viss del språklig variation. I enkla texter kan eleven till viss del använda sig av grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet (meningsbyggnad, ordföljd, ordval).
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Aspekt 5
Beskrivningar & berättarstruktur
Med stöd av läraren kan eleven skriva texter som kännetecknas av mycket enkla beskrivningar eller mycket enkel berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av mycket enkla beskrivningar och mycket enkel berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och utvecklad berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av välutvecklade beskrivningar och välutvecklad berättarstruktur.
Aspekt 6
Anpassa innehåll & språk
Eleven kan med stöd av läraren anpassa på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de till viss del är begripliga och fungerar i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de till viss del är begripliga och fungerar i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett utvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer som skrivandet avser.
Aspekt 7
Resonera om modersmål & svenska
Genom att på ett mycket enkelt sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven berätta om någon likhet eller skillnad mellan modersmålet och svenska.
Genom att på ett enkelt sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att på ett i huvudsak fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att på ett relativt väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att på ett väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra välutvecklat och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Aspekt 8
Samtala & diskutera
Eleven kan med ett enkelt vardagsrelaterat språk samtala om och diskutera bekanta ämnen på ett mycket enkelt sätt.
Eleven kan med enkel kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett mycket enkelt sätt.
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.
Aspekt 9
Fråga & framföra åsikter
I sådana situationer kan eleven ställa enkla frågor och framföra mycket enkla åsikter.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med mycket enkla och till viss del underbyggda argument.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Aspekt 10
Muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven med stöd av läraren förbereda och genomföra mycket enkla muntliga redogörelser med till viss del fungerande struktur, innehåll och språk.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med till viss del fungerande struktur, innehåll och språk och någon anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Aspekt 11
Resonera med anknytning till modersmålet
Eleven kan föra mycket enkla resonemang kring några kunskapsområden eller samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan föra mycket enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan föra utvecklade och underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Aspekt 12
Jämföra med Sverige & dra slutsatser
Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige.
Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar mycket enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Eleven gör då utvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar utvecklade och underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Eleven gör då välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: