Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mönster & Programmering åk 6

Skapad 2021-03-14 13:50 i Örbyhus skola F-6 Tierp
Grundskola 6 Matematik
En LPP för arbetsområdet Mönster och Programmering inom matematik för åk 6.

Innehåll

LPP Matematik – Mönster & Programmering åk 6

 

Syfte:

Syftet med detta arbetsområde är hämtat från syftestexten i kursplanen.

·         Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

·         Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

·         Genom undervisningen ska eleverna även ges möjligheter att reflektera över matematikens betydelse, användning och begränsning i vardagslivet, i andra skolämnen och under historiska skeenden och därigenom kunna se matematikens sammanhang och relevans. (ur lgr 11)

 

Centralt innehåll:

Det centrala innehållet styr vad vi ska arbeta med inom matematikämnet. Där uttrycks att eleverna ska få undervisning i:

·          Metoder för enkel ekvationslösning.

·          Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

·          Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.   (ur lgr 11)

 

Arbetssätt:

Vi kommer inom detta område att utgå från delar av kapitel 7 i läromedlet ”Koll på matematik 6A”. Eleverna kommer inledningsvis att få repetera ekvationer och ekvationslösningar samt arbeta med problem och textuppgifter där man kan använda ekvationer som lösningsmetod. Efter detta kommer vi att arbeta med grafiska mönster och även aritmetiska mönster (talföljder). Därefter kommer vi att arbeta med programmering där vi använder Scratch som bas och arbetar med blockprogrammering. Eleverna kommer att redovisa sina kunskaper genom ett kortare test på den första delen och därefter genom att lämna in program som de arbetet med i Scratch.

 

Bedömning:

 

Bedömningen kommer att baseras på följande kriterier utifrån läroplanen:

·       Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett (…) fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med (…) anpassning till proble­mets karaktär.

·         Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett (…) fungerande sätt och för (…) underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhål­lande till problemsituationen samt kan (…) att ge (…) förslag på alternativt tillvägagångssätt.  (ur lgr 11)

 

Matriser

Ma
Mönster & Programmering åk 6

Har ej uppnått kunskapskravet
E
C
A
Ekvationer & Uttryck
Du har ej nått kunskapskraven på denna aspekt.
Eleven kan ställa upp enkla uttryck och även tolka enkla algebraiska uttryck. Eleven kan någon metod för att lösa ekvationer.
Eleven kan tolka och utforma uttryck samt koppla dessa tilltextuppgifter. Eleven kan lösa avancerade ekvationer med någon metod.
Eleven kan beskriva, utforma och tolka algebraiska uttryck i olika sammanhang. Eleven kan lösa avancerade ekvationer med balansmetoden och tydligt visa sitt resonemang.
Programmering
Du har ej nått kunskapskraven på denna aspekt.
Eleven kan med hjälp av blockprogrammering skapa enkla program med några få aktioner.
Eleven kan med hjälp av blockprogrammering skapa enkla program med flera aktioner där även olika faktorer samspelar med varandra.
Eleven kan med hjälp av blockprogrammering skapa avancerade program med flera aktioner där även olika faktorer samspelar med varandra och där olika inputs och utfall används.
Resonemangsförmåga
Du har ej nått kunskapskraven på denna aspekt.
Kan beskriva och enkelt visa hur man kommit fram till olika svar.
Kan beskriva och resonera kring sin lösning och sitt svar. Kan argumentera för olika metoder.
Använder ett matematiskt språk i sina resonemang. Kan utförligt beskriva och visa lösningar och svar samt tydligt argumentera för och emot olika lösningsmetoder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: