Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rutinschema Solrosen vt-21

Skapad 2021-03-15 09:22 i Förskolan Eken Östhammar
Förskola
På förskolan förekommer dagligen ett antal situationer/aktiviteter som vi kallar för ”rutinsituationer”. För att pedagogerna ska ha en samsyn kring bemötandet och barnens lärande i de olika situationerna har vi valt att göra en pedagogisk planering.

Innehåll

Bakgrund och Syfte:

På förskolan förekommer dagligen ett antal situationer/aktiviteter som vi kallar för ”rutinsituationer”. För att pedagogerna ska ha en samsyn kring bemötandet och barnens lärande i de olika situationerna har vi valt att göra en pedagogisk planering.

"Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden." (Lpfö 18, s.7)

 

Mål:

 • Se barns lärande i alla situationer.
 • Avdelningens pedagoger ska ha en samsyn hur vi bemöter barnen och utmanar dem i deras lärande.
 • Att barnen ska känna sig trygga i alla rutiner under dagen.

 

 

Aktivitet och Metod: 

Rutinsituationer under en dag på förskolan:

 • Lämning/hämtning

Pedagog möter upp i hallen eller ute på gården. Samtalar med barn och föräldrar och stämmer av hur de mår och hur morgonen varit och utgår från det i sitt samtal med barnen. När barnen ska gå hem för dagen samtalar vi med föräldrarna om hur dagen varit, vad vi gjort och upplevt så föräldrarna har möjlighet att ställa frågor till barnen och stödja dem i sitt berättande.

( I och med covid-19 möter pedagogerna nu upp föräldrar och barn i hallen och VH påminner barnen att de ska tvätta händerna.)

 

 • På/avklädning

Vi vill ge barnen tid att klä på sig själva. Vi stöttar och uppmuntrar. Vi vill börja använda bildschema mer aktivt då det blir tydligt för barnen att veta vilken ordning kläderna ska på. Vi samtalar och benämner medvetet under på- och avklädning vad som ska göras och vilken ordning. Vi uppmuntrar barnen till att försöka själva och även att hjälpa varandra.

 

 • Hygien

Regelbundet går vi på toaletten. Vi påminner om att spola och tvätta händerna med tvål efter toalettbesök. Vid blöjbyten samtalar vi med barnet om vad vi ska göra. Vi tvättar händerna efter utevistelse och före och efter måltider. Vi pratar med barnen om varför man sa tvätta händerna samt nysa och hosta i armvecket. 

(under covid-19 är vi ännu mer noga med att barnen använder tvål och tvättar händerna i 30 sekunder)

 

 • Måltider

Vi delar upp barnen i mindre grupper och sitter i olika rum vid måltiderna för att få en lugn stund. Vi samtalar mycket vid måltiderna. Återkopplar till saker vi gjort under dagen, lyfter tankar och funderingar, utmanar barnens tankar, låter barnen testa så mycket som möjligt själva t ex att hälla mjölk, lägga på och dela maten, breda smör på smörgåsen osv. Vi vill att barnen ska våga göra själva. Spiller man så gör det ingenting.

(under covid-19 så lägger pedagogerna upp maten)

 

 • Utevistelse

Vi leker ute varje dag, ofta både på förmiddagen och eftermiddagen. Vi blandar lek på gården med utflykter. Vi vuxna är nära barnen och kan på så sätt få kunskap om vad barnen leker och kan medvetet utmana dem i leken. Vi är tillåtande och lyssnar på barnens önskemål och förbereder dem inför t ex utflykter eller vad som ska hända under den aktuella dagen.

 

 • Samling

Vi har samling varje dag innan lunch. Vi delar in barngruppen i två grupper- en för barn 3 år och uppåt och en för barnen under 3 år.

Samling för barn över 3: Ett barn får pingla med en klocka som betyder att samlingen ska börja. Barnen hämtar ett sittunderlag som står deras namn på. Vi har en dagtavla där barnen själva får hitta sin bild och sätta upp den på tavlan. Sen räknar vi hur många som är här i dag, vilken dag det är och veckans tecken. Återkopplar till tema. Om det finns tid sjunger vi lite eller leker någon lek.

Samling för barn under 3 år: Vi samlar ihop oss och sjunger lite sånger, leker med handdockor, lyssnar på musik, dansar eller tar fram en Bornholmspåse 2-4 år

 

 • Vila

Vi vilar varje dag efter lunch. En del barn ligger på madrass och vilar/sover till lugn musik och övriga läser bok. Vi jobbar med Bornholmspåsar för de barn som är vakna. Ibland väljer vi vuxna bok efter tema eller aktivitet men ofta får barnen välja eller önska av de böcker vi lånat på biblioteket eller från Polyglutt på lärplattan. Vi stannar upp under läsningen för att klargöra olika ords betydelse eller om barnen vill inflika något i berättelsen.. Under sovvilan är vi lyhörda för hur barnen vill ha det. Om de vill ha en vuxen intill, om de vill smekas på ryggen eller om de vill ligga själva. 

 

 • Lek

Leken är central på förskolan och sker både inne och ute i planerade situationer och spontant av barnen. Vi vuxna är lyhörda för vad barnen leker och kan delta efter möjlighet och behov. Här kan vi utmana barnens tankar och ge fler infallsvinklar som tar leken vidare och ger möjlighet till ökat lärande. Antingen direkt i leken eller senare under dagen (återkoppling).

(under covid-19 har det varit mycket fri lek ute)

 

Vi har valt att jobba utifrån ett årshjul för att säkerställa att barnen får ta del av hela läroplanen under ett år. Dessa olika fokusområden (socialt/emotionellt, språk, matematik och miljö/naturkunskap/teknik) finns med oss över hela dagen och så även i våra rutinsituationer. 

 

Dokumentation

 

 

Analys, utvärdering och reflektion:

       

            

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: