Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendom och Bibeln

Skapad 2021-03-15 11:00 i Enskede skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 7 Religionskunskap
I en globaliserad värld kommer vi mer och mer i kontakt med andra kulturer och samhällen. De flesta av dessa människor ser sig som mer eller mindre religiösa. Människan tenderar ibland att vara skeptiskt till det hon inte känner till och en massa förutfattade meningar finns om många religioner. Många människor runt om i världen utsetts dessutom för förtryck och förföljelse för deras tro. Under momentet Judendom och Bibeln kommer vi att titta närmare på den judiska tron för att få en större insikt, vilket förhoppningsvis leder till en större förståelse och acceptans för människors olika trosuppfattningar.

Innehåll

 

Syfte

 

Syftet med momentet Judendom och Bibeln är att du ska:

 

-       känna till den judiska tron

 

-       se likheter och skillnader mellan olika religioner

 

-       känna till skapelseberättelsen, grundare och trosbekännelsen (texter ur Bibeln)

 

-       förstå skillnad mellan religion och kultur

 

-       få förståelse för att politik och religion ibland hänger ihop

 

 

 

Centralt innehåll

 

Genom undervisningen kommer eleverna att ges förutsättningar för att utveckla sin förmåga att:

 

-       analysera olika religioner och livsåskådningar samt olika bruk och tolkningar inom dessa

 

-       analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället

 

-       reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet

 

-       resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller

 

-       söka information och värdera källors relevans och trovärdighet

 

 

 

ARBETSSÄTT

 

Vi kommer att studera judendomen i läroböckerna på ne.se samt ha lektioner där vi djupdyker i särskilt intressanta frågor och funderingar. Vi kommer också att studera heliga texter och se om vi kan se likhet dem sinsemellan. Emfas kommer också att lägga på diskussioner där ni jämför olika religioner och livsskådningar samt delge egna åsikter och iakttagelser. Dessutom kommer vi att koppla undervisningen till dagsaktuella händelser. Vi kommer också att arbeta med bibeln genom att studera texter och genom teater.

 

 

 

BEDÖMNING

 

Bedömning utgår ifrån dina skriftliga och muntliga prestationer genom att tyngdpunkten läggs på hur du behärskar de olika förmågorna:

 

·      Att förklara orsaker och konsekvenser

 

·      Att se samband

 

·      Att värdera information utifrån sammanhanget

 

·      Att kunna använda korrekta begrepp

 

·      Att kunna delta i samtal och diskussioner

 

·      Att kunna underbygga sina åsikter med argument.

 

·      (se kunskapskraven!)

 

Matriser

Re
Religion mall

E
C
A
Världsreligionerna
 • Re  E 9
 • Re  E 9
 • Re  C 9
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter & skillnader
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Samband med samhälleliga förhållanden
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Moraliska frågeställningar, värderingar, etiska begrepp & modeller
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Information & källor
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka infor­mation om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informa­tionens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: