👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reading project yr 9 w.10- 17

Skapad 2021-03-15 11:07 i Domnarvets skola Borlänge
A Reading Project. Eleverna läser engelska böcker i grupper om ca. 4 st/boktitel. Diskussioner på lektioner genomförs ca. en gång/vecka i ca.10-15 min, om bokens introduktion, handling, karaktärer, etc. Vid tre tillfällen kommer eleverna att skriva kortare texter som startuppgifter, om introduktion, handlign, karaktärer, platser. Området avslutas med antingen en muntlig examination i tvärgrupp, då en kort sammanfattning av boken presenteras, samt diskussioner kring budskap och egna åsikter genomförs.
Grundskola 7 – 9 Engelska
This is a reading project in which you will read a book of your own choice for 5 weeks. You will discuss the book through starters and a shorter text. You will also choose which kind of presentation you want to do, but to help you, you will get a number of different tips in this plan.

Innehåll

 

Way of working

You will:

 • read an English novel
 • divide the book into 4 parts
 • read 1 part/week (1/4 of the book)
 • use w.14 (easter holiday) to read if you need to
 • discuss the book during lessons
 • work with learning words
 • get 1 starter in which you will write about the book
 • work with translating text into Swedish

 

Reading Schedule

Make sure you keep track of your reading plan!

 

OBS! During week 15 and the first lesson week 16 you are going to do reading and listening tests (NP)

 

Examination

1. Written:  One shortwriting: Your favourite character, compare with yourself or Messages and your own opinion, support your                         ideas with examples from the book

                   Translation: Translate a paragraph/ scene into Swedish trying to capture the mood/ atmosphere of the text.

 

2. Your own choice of presentation. (week 17)

Choose from these suggestions:

1.    An analyzes: a) Introduction b) Main characters c) Environments in the book d) Link to the era or genre e) Message

     f) Summary of the plot g) Own discussion about the book (opinions, thoughts)

2.   Act like one of the characters in the book - tell about yourself and your role in the story (Oral presentation or in writing).

3.   Do an interview with one of the characters in the book.(Oral presentation or in writing)

4.   Rewrite a scene from the book into a play script.   

5.   Write a manuscript and act a scene from the book.  

6.  Make a description of one of the characters. (Oral presentation or in writing)

7.    Make a timeline of the events in the book. (Oral presentation or in writing)

8.  Act like the author - tell the story behind the book you have written. (Oral presentation or in writing)

9.  Interview the author. (Oral presentation or in writing)

10.  Make a book cover - draw a picture of an important event in the book and write a summary of the story.

11.  Write a sequel to the book (book nr.2).

12.  Write the next chapter in the book.

13.  Write about the ending of the book.

14.  Design an ad so that you get the urge to read the book.

15.  Write a letter to a person in the book.

16.  Write a letter from one of the people in the book to someone else.

17.  Write a letter to the author.

18.  Compare the book with the movie. (Oral presentation or in writing)

19.  Compare the book with another book. (Oral presentation or in writing)

20.  Write a newspaper article covering an event or a situation in the book.

21.  Write an obituary (minnesruna) of a person in the book.

22.  Write a tribute speech to a person in the book. (Oral presentation or in writing OR both!)

23.  Make a commercial for TV or radio to sell the book - (Oral presentation or filmed version)

24.  Draw or paint a picture from the book and then tell the class about events and people in your picture.

25.  Make a list of questions that you ask the class about how they would react to events or situations that the people in the book are faced with.

26.  Choose an event from the book and rewrite it the way you want it.

27.  Write a song that you can rap or sing.

28.  Write a poem about the message or a situation in the book.

29.  Make a video about the message or a situation in the book.

30.  Make a board game based on the story.

31.  Make an on-site live newscast.

32.  Write an epilogue.

33.  Write a prologue.

34.  Write a book review for the culture page in a magazine.

35.  Book Review

36.  Book talk in group - recorded.

37.  Book talk recorded on film.

38.  Oral presentation in the classroom with e.g. a Power Point.

 

Uppgifter

 • Short Writing: Describe characters or your favourite scene

 • Short Writing: The messages and own opinions

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Betygsmatris Engelska Reading project yr 9

F
E
C
A
Förstå skrift
Bedöms utifrån skriftliga startuppgifter och examinationen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
Redogöra, diskutera & agera
Bedöms utifrån skriftliga startuppgifter.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda strategi
Bedöms utifrån de skriftliga startuppgifterna.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
Välja & använda strategi
Bedöms utifrån den muntliga examinationen.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
Formulera sig i tal
Bedöms utifrån den muntliga examinationen.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och sammanhängande
Formulera sig i skrift
Bedöms utifrån de skriftliga startuppgifterna.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande
Formulera sig anpassat
.Bedöms utifrån de skriftliga startuppgifterna.
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Bearbeta & förbättra
Bedöms utifrån de skriftliga startuppgifterna.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar
Uttrycka sig muntligt
Bedöms utifrån den muntliga examinationen
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Uttrycka sig skriftligt
Bedöms utifrån de skriftliga startuppgifterna.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Strategi för interaktion
Bedöms utifrån den muntliga examinationen
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i fungerande strategier som i löser problem i och förbättrar interaktionen
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt
Diskutera och jämföra
Bedöms utifrån de skriftliga startuppgifterna.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Diskutera och jämföra
Bedöms utifrån den muntliga examinationen
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper