👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk Planering Språk

Skapad 2021-03-16 07:40 i Hasselbackens förskola Hudiksvall
Förskola
Barnen har visat stort intresse för programmet Labyrint och vårens tema kommer gå i slajmets, robotarnas och barnens inflytandes fotspår. Fokusområde: Språk

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Språk

Tidsperiod: v 12-16

Förskolans namn: Hasselbackens förskola

Grupp: Rönnen

Barnens ålder: 4-6 år

År och datum: 2021 03 16

Planeringen Upprättad av: Caroline, Madde och Christina

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Språk, Normer och värden och digitalisering.

Vi arbetar med tema Labyrint. 

TRAS

Bornholmssamlingar

Veckans bokstav

Vilka målområden i läroplanen berörs?

*Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

*Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

* Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap

*Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

 

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

Genom ett lustfyllt lärande vill vi stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter genom lek och samspel. Vi vill stärka barnen i deras språkutveckling.

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Vilka olika verktyg/arbetssätt/material ska vi använda? Digitala, estetiska ; sång, musik dans, drama, färg, lera etc.

* Vi utgår från barnens intresse.
* Daidalos skickar brev samt slajmburk

* Vi gör eget slajm
* Vi samtalar om Labyrint

* Vi samtalar om robotarna och deras egenskaper
* Skriva brev till Daidalos tillsammans med barnen.
* Labyrintbanor med bokstäver.

* Göra egna robotar

* Programmera med Bluebots

* Göra egna banor

* Samarbetsövningar och uppdrag

* Memory

 

* Vi avslutar Veckans bokstav och summerar alfabetet. 

* Vi återkopplar till alfabetssången som de tidigare lärt sig. Kan de fortfarande sången?

 

*TRAS

 

*Bornholmssamling

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?


Lärandet synliggörs i Unikum i varje barns lärlogg. Vi dokumenterar och utvärderar med mallarna 1, 2 och 3. Vi använder oss av observation och dokumentation genom bild och film.

 

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på? Vilka olika verktyg/arbetssätt/material har varit framgångsrikt för måluppfyllelse?Digitala, estetiska ; sång, musik dans, drama, färg, lera etc.

 

-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    Språk. Tema Labyrint

  •  
  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

 

*Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

*Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

* Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap

*Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,