👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - Historia - Romersk Antik

Skapad 2021-03-17 08:41 i Norrsätraskolan Sandviken
Grundskola 7 – 9 Historia
Här kommer du få lära dig om Romarriket. Dess invånare, dess ledare och rikets utveckling.

Innehåll

Arbetsområdet innefattar föreläsningar och filmer som ger inspiration. 

Eleverna arbetar med instuderingsfrågor som är uppdelade utefter artiklar i Gleerups.

Ni kommer arbeta enskilt och i grupp med frågorna.

Vi kommer även tillsammans skriva två stycken tidslinjer. En som visar den forna och antika utvecklingen i stora drag, en som visar Romarrikets utveckling mer detaljerat.

Läraren kommer testa av era kunskaper genom att vi går igenom vissa frågor på lektionerna.

Arbetet kommer leda till ett faktaprov som kommer poängbedömas.  

För extra kunskaper tittar eleverna på området om Romarriket på Studi.se.  

 

Romarriket                                      Frågor utifrån Gleerups

Frågor som markeras med en * betyder att man får söka fakta från andra källor.

A215

1. Hur byggdes staden Rom utifrån myten?

2. Vid vilken flod uppstod Rom?

3. Varför tror forskarna att staden Rom uppkom just här?

4. Vilka tre folkslag dominerade den italienska halvön vid denna tid?

5. Grekiska var ett viktigt språk, men vilket språk kom att dominera i det romerska riket?

A979

1. Vilka två andra folkgrupper var romarna i konflikt med under 200-100-talet f.kr?

2. Vad betyder begreppet provins?

3. Vad handlade de puniska krigen om?

4. Om ni tittar på kartan. Vad tror ni anledningen var att romarna inte erövrade hela den brittiska ön eller hela det som står utmärkt som Germanien?

5. Vad skedde med den överlevande befolkningen i Karthago?

6. Vad finns för samband mellan London, Paris, Wien och Romarriket? *

7. Vad var romarnas namn på Medelhavet?

8. Vad var romarnas namn på dagens Frankrike?

9. När var Romarriket som allra störst?

10. Vilken titel fick alla ledare som kom efter Julius Ceasar?

A111

1. Vad hände med det judiska folket och dess heliga stad när romarna erövrade landet?

2. Vad menas med ”Judisk diaspora”. Ge en kort förklaring *

3. Vad menas med det judiska begreppet ”Messias”? När du tagit reda på vad det betyder så undrar jag om du anser det finns ett samband mellan begreppet, gestalten Jesus och Romarnas erövring och behandling av det judiska folket. *

4. Julius Caesar ses som en av världshistoriens största ledare. Vad tycker du om hands ledarskap när du läser om erövringen av Gallien?

5. Varför behandlades den grekiska befolkningen bättre?

 

A674

1. Upplever du Romarriket som en jordbrukskultur eller som en stadskultur?

2. Vad kallades de fattigaste medborgarna i riket?

3. Vilka borde haft ännu mindre makt än de som du svarar på fråga 2?

4. Beskriv vad som man kunde uppleva om man besökte Colosseum och Cirkus Maximus?

5. När du läser om vardagsliv i Rom. Vad visar på att Rom var en väl utvecklad stad redan för 2000år sedan?

6. I texten nämns staden Pompeji ofta. Härifrån har man ovärderliga källor om livet i Romarriket. Vad hände med staden år 79? *

7. Var det någon skillnad på kvinnans ställning i Rom jämfört med kvinnan under den grekiska antiken?

8. Vad är/var en taverna?

A985

1. Vilka stod för den största arbetsinsatsen i romarrikets alla byggen?

2. Vad finns för samband mellan den vanligaste kristna symbolen och en vanligt förekommande avrättningssymbol i romarriket?

A242

1. Vad innebär styrelsesätten monarki och republik?

2. Hade fattiga rösträtt i Rom?

3. Vad var en konsul?

4. Vad betyder diktator?

5. Vad hände med Julius Caesar? Varför? Vad blev den omedelbara konsekvensen?

6. Nämn några tokiga saker som kejsarna Nero och Caligula gjorde när de styrde Rom? *

A930

1. Nämn några grekiska gudar och vad de fick för namn i den romerska gudstron? *

2. Hur gick det för de första kristna i Rom?

3. Två av kristendomens viktigaste gestalter Petrus och Paulus hamnade till slut i Rom. Vad hände med dem? Och vad finns idag på den plats man tror att aposteln Petrus är begravd? *

4. Varför var det så många som anslöt sig till Kristendomen fastän alla förföljelser?

5. Vad har kejsare Konstantin för koppling till Kristendomen? *

 

A236

1. Vilka tre orsaker anger forskarna till att romarriket försvagades och till slut splittrades?

2. Vilka var vandalerna och hunnerna? *

3. Romarriket delades i två delar år 395. Vad var Östroms huvudstad? *

A990

1. Vad är Forum Romanus och Pantheon för något? *

2. Nämn två språk som växt fram ur Romarnas språk latin.

 

Begreppslista Romarriket

 

Romulus och Remus = Roms grundare enligt myten

Tibern = Floden där Rom anlades

Kelter = Folkslag

Etrusker = Folkslag

Latin = Romarrikets språk

Provins = En landsdel, landskap som styrs av en landshövding

Gallien = Romarnas namn på dagens Frankrike

Germanien = Romarnas namn på dagens Tyskland

Puner = Folkslag (Fenicier)

Puniska krigen = Roms krig mot Fenicierna

Mare Nostrum = Vårt hav (Medelhavet)

Julius Caesar = Bredvid Alexander den Store den största ledaren och fältherren under antiken

Kejsare = Titel som alla ledare tog efter Julius Caesars död

Jupiter = Den högsta guden i romersk mytologi

Mars = Krigsguden

Venus = Kärleksgudinnan

Proletär = Fattiga arbetare som ej ägde något

Daglönare = Arbetar bara de dagar de blir tilldelade jobb

Gladiator = Slagskämpe som slåss för sitt liv inför publik

Colosseum = Arena i Rom där gladiatorspel hölls

Circus Maximus = Hästkapplöpningsbana i Rom

Forum Romanum = Torg i Rom

Termalbad = Romerskt badhus

Akvedukt = Bro och vattenledningsanläggning

Spartacus = Slav som blev känd som ledare för det största slavupproret år 73 f.kr

Korsfästelse = Avrättningsmetod

Via Appia = Huvudvägen in till Rom

Republik = Styrelsesätt som innebär en folkförsamling och en regering med en eller flera valda ledare

Konsul = Romersk politisk ledare

Diktator = Från början en ledare som tar makten under begränsad tid när det är kaos i landet

Augustus = Första kejsaren

Nero och Caligula = Två kejsare som var särskilt galna och hänsynslösa.

Slavekonomi = Statens ekonomi byggs upp på ständigt tillskott på slavar som var gratis arbetskraft.

Konstantinopel = Dagens Istanbul. Huvudstad i Östrom efter delningen.

Pax Romana = Den romerska freden. En överenskommelse att man ska sträva efter att leva i fred i ett rike.

Pompeji= Stad söder om Rom som begravdes i lava efter ett utbrott från vulkanen Vesuvius å 79 e.kr. En av de främsta källorna för hur det romerska samhället såg ut.

Hunner = folkslag som anföll Rom och medförde till att Romarriket föll samman.

Attila = Hunnernas ledare.