Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rubinens arbetsplanering vt-21

Skapad 2021-03-19 13:05 i 042021 Förskolan Skattgömman Stockholm Hässelby-Vällingby
Förskola
Arbetsplanering för Rubinen vt-21

Innehåll

Fokusområden: Språk, fysisk aktivitet/rörelse och matematik

 

Språk:

Varför:

Språk är nyckeln till mycket i samspel med andra människor. Att kunna kommunicera och uttrycka sig är viktigt för en människa. Att kunna göra sig förstådd och utveckla ett språk är viktigt dels för att känna sig trygg i sig själv med också för skapa en relation till andra människor.

 

Arbetssätt:

Språk ska genomsyra hela vår verksamhet. Benämna saker barn till exempel gör eller det använder, prata om vad vi gör och ställa öppna frågor till barnen. Vi kommer att arbeta med rimlekar, ramsor, tyda symboler och högläsning av sagor. Vid högläsning läser/berättar vi sagan för barnen med bilder som stöd eller konkret material. Efteråt reflekterar vi kring boken där barnen får chans att återberätta sagan med stöd från oss. Bornholmsmodellen kommer vi också att använda oss av.

 

Fysik aktivitet/rörelse:

Varför: Barn är i behov av fysisk aktivitet och stimulans varje dag för att dels må bra och barn visar intresse för detta. Fysisk aktivitet och rörelse är lustfyllt och roligt men som även stimulerar balans och kroppsuppfattningen.

 

Arbetssätt: Vi erbjuder barn dans och rörelsesånger så som Miniröris och bamsegympa. I vår miljö bjuder vi in till leker som stimulerar den fysiska rörelsen och grovmotorik, till exempel balansgång och vår brandbil och kortare utflykter till t.ex lekparker. Vi erbjuder också stimulans för finmotorik så som, skapande och pussel. 

 

 Matematik

Varför: Barnen har visat intresse för att räkna och tycker om att räkna olika saker med stöd av oss pedagoger.

Arbetssätt: Vi räknar till exempel när vi läser en bok och uppmuntrar barn att räkna saker. Vi pratar mycket matematik och använder matematiska begrepp med barnen t.ex benämner former, vid påklädningen, lägesord och rumsuppfattning. I samlingarna har vi fokus både på språk och matematik eftersom det går hand i hand med språkträning, vi har även ett bord med ris där det kan hälla, ösa och mäta med olika verktyg.

Uppföljning och utvärdering

Vi har reflektion med arbetslaget där vi diskuterar och reflekterar kring vår verksamhet och vad som vi behöver utveckla samt vad barnen visar intresse för och hur vi tar vara på det på bästa sätt. Vi har även vår egen planeringstid där vi kan planera undervisning i verksamheten och förbereda inför undervisning. Vi har även mitterminsuppföljningen där vi följer upp och utvärderar.

Dokumentation

Genom våra verckobrev där vi dokumenterar kontinuerligt och vi kommer att börja med att göra dokumentationer i barns individuella lärloggar. Vi sätter även upp dokumentationer i verksamheten i barnen höjd på väggarna för att barnen också ska få en chans att reflektera.

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: