👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på Matematik 5B Blästadsskolan- vt 2021

Skapad 2021-03-19 15:15 i Blästadsskolan Linköping
Koll på Matematik 5A från Sanoma Utbildning
Grundskola 5 Matematik
Under vårterminen kommer vi jobba med ekvationer, mönster, vinklar och procent. Med utgångspunkt i Koll på Matematik 5B är målet att utveckla dina kunskaper och förmågor i matematik.

Innehåll

Vilka förmågor ska Du utveckla:

 • Dina kunskaper i matematik.
 • Hur man resonerar kring matematiska problem.
 • Du kommer även att utveckla din kunskap om hur du kan veta om svaret är rimligt eller inte.

Vad ska du lära dig: 

 • ekvationer, uttryck och mönster
 • massa och vinklar
 • bråk och procent
 • beräkningar, prioritering och avrundning
 • cirkeldiagram, lägesmått och sannolikhet

Du kommer att lära dig genom att:

 • skriva och visa tydliga svar med enheter 
 • diskussioner och arbete i helklass och mindre grupper
 • arbeta i Koll på matematik 5B
 • arbeta i Bingel, nomp, quizlet, kahoot och elevspel
 • titta på filmer med matematisk inriktning och diskutera innehållet
 • delta i genomgångar
 • arbeta med tärningsspel och kluringar

Begrepp:

 • ekvation
 • uttryck
 • likheter
 • volym
 • massa
 • area
 • bråkform
 • blandad form
 • procentform
 • avrundning
 • överslagsräkning
 • prioriteringsregeln
 • risk
 • chans
 • simulering
 • typvärde
 • median
 • medelvärde 

Bedömning

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Genom att vara aktiv vid gemensamma övningar.
 • Genom att visa vad du kan på tester och diagnoser
 • Genom att kunna förklara och visa hur du tänker och hur du har gjort för att komma fram till resultatet.
 • Problemlösning - att du kan välja rätt strategi för att lösa problemet.
 • Metod - att du kan utföra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • Begrepp - att du kan förstå och använda matematiskt språk.
 • Kommunikation - att du kan redovisa dina beräkningar och svar genom att prata eller skriva.
 • Resonemang - att du kan motivera ditt svar och kunna använda uppgiften i andra sammanhang.

Underlag för bedömning:

Se matris.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Koll på Matematik 5B

Ekvationer, uttryck & mönster

Kunskaper om:
 • Ma  4-6   Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
 • Ma  4-6   Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  4-6   Metoder för enkel ekvationslösning.
 • Ma  4-6   Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
 • Ma  4-6   Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6   Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
Grundläggande kunskaper
Jag visar grundläggande kunskaper inom området.
Goda kunskaper
Jag visar godtagbara kunskaper inom området.
Mycket goda kunskaper
Jag visar mer än godtagbara kunskaper inom området.
På väg att nå målet
Jag behöver öva mera på detta. Jag får uppgifter att arbeta extra med.
obekanta tal
Jag förstår att obekanta tal, alltså tal jag inte känner till, kan skrivas med en symbol. Jag vet att symbolen X oftast används för att skriva dessa tal.
ekvationer
Jag kan skriva och lösa enklare ekvationer såsom x + 7 = 15 eller 27/x = 9. Jag kan redovisa mina ekvationslösningar.
uttryck
Jag kan skriva och tolka uttryck. Jag vet t ex hur uttrycket 2 mindre än x eller 4 gånger så mycket som x skrivs.
mönster
Jag kan se hur enklare matematiska mönster är uppbyggda. Jag kan beskriva eller rita hur ett mönster fortsätter.

Massa & Vinklar

Kunskaper om:
 • Ma  4-6   Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6   Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6   Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
Grundläggande kunskaper
Jag visar grundläggande kunskaper inom området.
Goda kunskaper
Jag visar godtagbara kunskaper inom området.
Mycket goda kunskaper
Jag visar mer än godtagbara kunskaper inom området.
På väg att nå målet
Jag behöver öva mera på detta. Jag får uppgifter att arbeta extra med.
att enhetsomvandla massa
Jag kan växla mellan olika enheter för massa, även i decimalform. Jag kan t ex skriva 70g som kilogram eller 1,8hg som gram.
att jämföra & uppskatta massa
Jag kan storleksordna olika vikter som är skrivna med olika enheter enheter för massa och även i decimalform. Jag kan t ex jämföra 0,306kg, 206g, 3,7hg, 0,497kg, 3,9hg och 568g med varandra. Jag kan också uppskatta vad något ungefär väger och välja rätt enhet för massa.
vinklar
Jag kan använda gradskiva för att mäta vinklar. Jag kan även räkna ut en okänd vinkel genom att använda mig av vinkelsumman för en triangel eller fyrhörning.

Bråk & Procent

Kunskaper om:
 • Ma  4-6   Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
 • Ma  4-6   Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6   Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6   Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
Grundläggande kunskaper
Jag visar grundläggande kunskaper inom området.
Goda kunskaper
Jag visar godtagbara kunskaper inom området.
Mycket goda kunskaper
Jag visar mer än godtagbara kunskaper inom området.
På väg att nå målet
Jag behöver öva mera på detta. Jag får uppgifter att arbeta extra med.
tal i bråkform & blandad form
Jag kan skriva tal i bråkform och även i blandad form. Jag vet t ex att bråket 8/6 skrivs som 1 hel och 2/6 i blandad form. Jag kan även addera och subtrahera tal skrivna i bråkform. T ex 3/4 + 2/4.
tal i procentform
Jag kan skriva tal i procentform. Jag vet t ex att 1/4 = 25% och att 0,35 = 35%
att växla mellan tal i olika former
Jag kan växla mellan tal i olika former. Jag kan skriva ett och samma tal i bråkform, decimalform och procentform.
del av antal
Jag kan räkna ut hur stor del av ett antal t ex 25%, 50% eller 60% är. Jag vet att om jag ska räkna ut vad 25% av något är så måste jag dividera detta med 4 eftersom 25% = 1/4.

Beräkningar, prioritering & avrundning

Kunskaper om:
 • Ma  4-6   Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6   Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6   Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6   Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
Grundläggande kunskaper
Jag visar grundläggande kunskaper inom området.
Goda kunskaper
Jag visar godtagbara kunskaper inom området.
Mycket goda kunskaper
Jag visar mer än godtagbara kunskaper inom området.
På väg att nå målet
Jag behöver öva mera på detta. Jag får uppgifter att arbeta extra med.
multiplikation med 10, 100 & 1000
Jag kan multiplicera både heltal och decimaltal med 10, 100 & 1000.
division med 10, 100 & tusen
Jag kan dividera både heltal och decimaltal med 10, 100 & 1000.
prioriteringsregler
Jag vet i vilken ordning man ska räkna de olika räknesätten om det finns flera av dessa i samma uppgift. Jag vet t ex att i talet 15 + 4 * 20 så börjar man att räkna multiplikationen 4 * 20 innan man adderar 15.
överslagsräkning & avrundning
Jag vet hur man avrundar tal och hur jag gör en överslagsräkning, dvs hur jag räknar ut ungefär hur mycket en summa eller differens blir.

Cirkeldiagram, lägesmått & sannolikhet

Kunskaper om:
 • Ma  4-6   Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
 • Ma  4-6   Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6   Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
 • Ma  4-6   Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6   Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
Grundläggande kunskaper
Jag visar grundläggande kunskaper inom området.
Goda kunskaper
Jag visar godtagbara kunskaper inom området.
Mycket goda kunskaper
Jag visar mer än godtagbara kunskaper inom området.
På väg att nå målet
Jag behöver öva mera på detta. Jag får uppgifter att arbeta extra med.
cirkeldiagram
Jag kan läsa och tolka resultat skrivna i ett cirkeldiagram oavsett om de är skrivna i bråkform eller procentform.
lägesmått
Jag förstår och kan ange lägesmåtten typvärde, median och medelvärde.
sannolikhet
Jag vet att sannolikhet anger hur stor chans eller risk det är att något inträffar. Jag kan skriva sannolikhet i bråkform, t ex att det är 1/6 chans att jag ska slå en sexa med tärningen.
Ny aspekt