Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi ( Fysik)

Skapad 2021-03-22 08:32 i Hallsta skola Norrtälje
Grundskola 9 Teknik Fysik
Vad menas med begreppet energi, arbete och effekt? I det här arbetsområdet kommer vi ta upp olika sorters energiformer. Vi kommer också att ta upp vårt stora behov av energi av olika slag och diskutera hur människan ska lösa framtidens energiförsörjning.

Innehåll

Tidsperiod

vt 21  v 9 -22

Vi kommer att jobba digitalt i Gleerup samt med laborationer

 

Detta ska du lära dig:

 • Veta vad arbete är i fysikens mening. 
 • Beräkna arbete
 • Energiprincipen
 • Känna till olika energiformer
 • känna till olika energikällor, både förnybara och icke förnybara samt deras för- respektive nackdelar. 
 • Förklara och beskriva hur el produceras i ett tekniskt system 
 • hur olika energikällor påverkar en hållbar utveckling 

Du ska dessutom lära dig begreppen: 

Energi, energiprincipen, energiomvandling, energiformer (rörelse-, värme-, kemisk-, strålning-, lägesenergi), effekt, energikällor, komponenter, kraftverk, turbin, generator, hållbar utveckling, fossila bränslen, geoenergi, biobränslen. 

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Lärarledda genomgångar.
 • Titta på filmer.
 • Läsa texter, svara på frågor, olika övningsuppgifter.
 • Planera och genomföra olika praktiska undersökningar.
 • Muntlig presentation om olika energikällor
 • Ta ställning och resonera om olika energikällor 
 • Göra modeller av ett tekniskt system och analysera systemets sårbarhet och utveckling (tekniken) 

Bedömning:

- Bedömningen sker löpande under lektionstid

- Planering, genomförande och utvärdering av undersökningar

- Begreppsförhör

- Muntlig redovisning av olika energikällor med tillhörande diskussion. 

 

Bedömningen visas i matrisen nedan. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9

Matriser

Fy Tk
Energi - (fysik)

Fysik - Använda begrepp, kommunikation & resonemang

Här visas bedömningen av begreppsförhör, bildspel & dina resonemang från diskussioner under lektionerna.
ej uppnått godkänd nivå
E
C
A
Begrepp
Eleven kan förklara och använda sig av begreppen
Du har grundläggande kunskaper om energins begrepp och kan använda dessa begrepp relativt korrekt i vissa sammanhang.
Du har goda kunskaper om energins begrepp och kan använda dem korrekt i de flesta sammanhang.
Du har mycket goda kunskaper om energins begrepp och kan med säkerhet använda begreppen i alla sammanhang.
Resonera
Eleven kan använda sig av begreppen för att kunna föra ett resonemang och kopplar till hållbar utveckling
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang i något led kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Resonemang i något led.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Resonemang i minst 2 led.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Resonemang i flera led.
Granska, kommunicera ta ställning
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar:
 • Fy
Du tar ett ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser med hjälp av för- och nackdelar.
Du tar ett ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser med för- och nackdelar.
Du tar ett ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser med utvecklade för- och nackdelar.
Söka information och bearbeta texter
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för
Du kan använda källor för att skriva en enkel text där du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda källor för att skriva en utvecklad text där du utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda källor för att skriva en välutvecklad text där du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet

Fysik - Planera, genomföra och utvärdera undersökningar

Här visas bedömningen av hur du planerar, genomför och utvärderar undersökningar.
ej uppnått godkänd nivå
E
C
A
Planera & genomföra
Förmåga att planera och genomföra egna undersökningar eller genomföra undersökningar efter planering.
Du formulerar med viss vägledning enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Användning av utrustning
Du kan använda utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du kan använda utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Använda resultatet & dokumentation
Förmåga att jämföra resultatet i undersökningarna med koppling till teorin.
Du kan dra enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier Din dokumentation är enkel.
Du kan dra utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Din dokumentation är utvecklad.
Du kan dra välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Din dokumentation är välutvecklad

Fy Tk
Energi - (teknik)

Teknik

Når ej ännu kunskapskraven
E
C
A
Tekniska lösningar
Undersöka olika tekniska lösningar Undersökning av tekniska lösningar och kunna beskriva dess delar och funktion.
Du kan med viss användning av ämnesspecifika begrepp enkelt beskriva hur kraftverk fungerar.
Du kan med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp på ett utvecklat sätt beskriva hur kraftverk fungerar.
Du kan med god användning av ämnesspecifika begrepp på ett välutvecklat sätt beskriva hur kraftverk fungerar.
Val av teknik - konsekvenser
Kan föra resonemang om vad olika tekniska lösningar kan få för konsekvenser för individen, samhälle och miljö
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Teknikens utveckling
Du analyserar och för resonemang om drivkrafter som bidragit till det tekniska systemets utveckling
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: