Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Level 5: A Warning to the Future

Skapad 2021-03-22 09:25 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Engelska
Level 5 will teach you to read science fiction and scientific articles and write an acedemic essay.

Innehåll

Level 5 will teach you to read science fiction and scientific articles and write an acedemic essay.

You will learn about predictions as well as precise, academic writing  skills. To improve even further, you will belong to a peer-review group and write a journal about your progress.

To show what you have learned, you will write an academic scientific essay (~800-1500 words) in a chosen specialisation area. You write, draft and publish your article using academic, scientific English.

Successsful students will be able to:

 • Read sci-fi and articles on a chosen area and use sources in your own predictions.
 • Write an academic essay with correct grammar, spelling, vocabulary and structure.
 • Discuss and reflect from personal and scientific perspectives.

 

 

Uppgifter

 • A Warning to the Future essay

 • Homework 1: “How optimistic are you about the world?”

 • Homework 2: 2084

 • Homework 3: News

 • Homework 4: discussion

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teoretiska och komplexa ämnesområden, även av mer vetenskaplig karaktär, med anknytning till elevernas utbildning, valt fördjupningsområde, samhällsfrågor och arbetsliv; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; kulturyttringar i samtiden och historien, till exempel litterära epoker.
  Eng  -
 • Samhällsfrågor, kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden samt etiska och existentiella frågor i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  Eng  -
 • Talat språk, även med social och dialektal färgning, och texter, även komplexa och formella, som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande, redogörande och utredande, även via film och andra medier.
  Eng  -
 • Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel debatter, fördjupande reportage och föreläsningar.
  Eng  -
 • Samtida och äldre skönlitteratur och annan fiktion inom olika genrer, till exempel dramatik.
  Eng  -
 • Texter av olika slag och med olika syften, till exempel avtalstexter, fördjupande artiklar och vetenskapliga texter.
  Eng  -
 • Strategier för att överblicka och strukturera information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk.
  Eng  -
 • Strategier för att dra slutsatser om talat språk och texter när det gäller attityder, perspektiv, syfte och värderingar samt för att uppfatta underförstådd betydelse.
  Eng  -
 • Hur muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer är uppbyggda. Hur stilistiska och retoriska grepp används för olika syften samt hur språk används som maktmedel.
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar ur olika perspektiv, ansöker, resonerar, värderar, utreder, förhandlar och motiverar sina åsikter.
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig framställning inom valt fördjupningsområde.
  Eng  -
 • Strategier för användning av olika typer av källor, med källkritisk medvetenhet och vedertagna sätt att ange källor, inom valt fördjupningsområde och inom andra områden.
  Eng  -
 • Strategier och modern teknik för att medverka i, leda och dokumentera samtal och skriftlig kommunikation i olika medier, till exempel i arbetsprocesser och förhandlingssituationer med anknytning till samhälls- och arbetslivet.
  Eng  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer, samt även underförstådd betydelse, i talad engelska i snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och av avancerad karaktär. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Eng  A
 • Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta väsentliga detaljer, samt med viss säkerhet även underförstådd betydelse, i talad engelska i relativt snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och av avancerad karaktär. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Eng  C
 • Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer, samt med viss säkerhet även underförstådd betydelse, i talad engelska i relativt snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och av avancerad karaktär. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Eng  E
 • Eleven kan välja och med säkerhet använda strategier för att söka relevant information, strukturera den och värdera olika källors tillförlitlighet.
  Eng  A
 • Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att söka relevant information, strukturera den och värdera olika källors tillförlitlighet.
  Eng  C
 • Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att söka relevant information, strukturera den och värdera olika källors tillförlitlighet.
  Eng  E
 • Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  Eng  A
 • Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  Eng  C
 • Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  Eng  E
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig med god precision, varierat, nyanserat, tydligt och välstrukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och god anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  A
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  C
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  E
 • Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  Eng  A
 • Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  Eng  C
 • Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  Eng  E

Matriser

Eng
Level 5: A Warning to the Future

Inte riktigt där än - F
Huvudsakligt, godtagbart - E
Detaljerat, säkert - C
Precision, effektivt - A
Abilities: comprehension and strategies
Read sci-fi and articles on the future and use sources in your own predictions.
Eleven förstår några få delar av innehållet, till exempel några delar av en text eller en läsförståelse. Eleven visar viss förståelse genom att enbart återge det mest uppenbara ur innehållet.
Eleven förstår huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer, med viss säkerhet även underförstådd betydelse. Eleven kan använda några källor och nämna dem på ett översiktligt vis.
(Samma som föregående) Eleven kan använda flera källor och på ett välgrundat vis använda deras argument och slutsatser i sin uppsats.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer, samt även underförstådd betydelse i skriven engelska av avancerad karaktär. Eleven kan använda flera källor och på ett välgrundat och nyanserat vis använda deras argument och slutsatser i sin uppsats.
Ability: production and adaptation
Write an academic essay with correct grammar, spelling, vocabulary and structure.
Elevens uppsats är väl uppbyggd med en lämplig inledning, en kort summering, resonemang samt en god källangivelse. Men elevens innehåll går förlorat på grund av språkliga brister med stavning och grammatik.
Språket är enkelt uppbyggt med vanliga grammatiska strukturer men det är till stora delar tydligt, och en genomgående god struktur med paragrafer skapar sammanhang. Ordförrådet uppvisar varierat med vissa ordvalsfel som påverkar tydligheten
Eleven tar språkliga risker och det görs en del misstag, till exempel vid några tillfällen formulerar sig eleven oidiomatiskt eller onödigt invecklat. Det är lätt att följa språket som har flyt och eleven strukturerar innehållet logiskt med olika exempel på bindeord, såväl mellan avsnittet . Elevens språk är mer varierat, avancerat, akademiskt utifrån ämnet.
Elevens uppsats är smidigt formulerat med varierad och säker grammatik. Texten har en tydlig struktur. Eleven beskriver alla exempel på ett fylligt och tydligt vis trots det mer avancerade innehållet. Ordförrådet är precist vilket passar ett akademiskt språk. Det finns stor variation och begrepp upprepas inte. Eleven har mycket god stavning.
Ability: discussion
Discuss and reflect from personal and scientific perspectives.
Eleven beskriver det som är enkelt att se och uppenbara exempel, enbart utifrån sina egna tankar. Eleven går inte djupare till ytterligare exempel, såsom anledningar, likheter eller olikheter.
Eleven diskuterar översiktligt några exempel och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och sina källor. (Samma som föregående)
Eleven diskuterar på ett klart sätt flera exempel utifrån sina erfarenheter och källor. Eleven saknar djupare synpunkter på eventuella likheter eller olikheter. Det antyds att sådana finns genom källor som nämns men inte används.
Eleven diskuterar med ledighet och klarhet, uttrycker sig med flera exempel i sin diskussion utifrån sina erfarenheter och sitt material. Eleven diskuterar till exempel likheter, olikheter, anledningar, konsekvenser, eller andra tankar där eleven kommer till en slutsats.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: