Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Månens planering matematik

Skapad 2021-03-22 13:19 i Smultronbackens fsk Sandviken
Förskola
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande.

Innehåll

Var är vi?

Barnens förståelse för begrepp inom läge och storlek är i dagsläget på olika nivåer. Under de kommande tre veckorna kommer vi därför fokusera på lägesbegrepp och storleksbegrepp.

Vart ska vi?

Syftet med undervisningen är att ge barnen möjlighet att utveckla en förståelse för lägesbegrepp och storleksbegrepp. Vår förhoppning är att barnen ska förstå skillnaden mellan dessa samt kunna använda dem i vardagen. 

Vi utgår från Bishops matematiska aktivitet lokalisera. Lokalisera innebär att svara på frågan "var?". Det handlar om att kunna urskilja olika lägen och riktningar i omgivningen. Att ha förmågan att göra detta är en grund för att kunna beskriva och kommunicera om vår omvärld (Helenius m.fl., 2016). 

Hur gör vi?

I verksamheten arbetar vi dagligen med matematik och under dessa tre veckor kommer undervisningen inrikta sig på lägesbegrepp och storleksbegrepp. Vi kommer undervisa i matematik flera dagar i veckan både under samlingar samt vid planerade aktiviteter. 

De metoder vi kommer använda är sagor, sånger, lekar, skapande, dramatisering m.m. Vi kommer även att arbeta aktivt med läges och storleksbegrepp i vardagssituationer genom att samtala med barnen och benämna föremål utifrån begreppen.

Barnen kommer delas in i tre grupper för att anpassa undervisningstillfället efter varje barns behov och förmåga. 

                                                                                                                                                               

Hur blev det och varför?

Vad kan vi se utifrån den dokumenterade processen:

Vid uppföljning - skrivs i Reflektion:

 • Beskriv kortfattat resultatet utifrån barngrupp.

Reflektera kollegialt:

 • Vilket lärande, aktiviteter, arbetssätt och förhållningsätt ser vi att undervisningen gett barngruppen utifrån prioriterat mål?
 • Dokumentera reflektionerna. exempelvis, Väckte vi alla barns intresse? Vet vi det? Hur? Beskriv kortfattat.

Vid utvärdering - skrivs i Analys

 • Analysera resultatet. Beskriv resultatet utifrån barngrupp.

Reflektera kollegialt:

 • Vilket lärande, aktiviteter, arbetssätt och förhållningsätt ser vi att undervisningen gett barngruppen utifrån prioriterat mål?
 • Dokumentera reflektionerna. Varför blev det som det blev? Hur vet vi det? 

 

Referenser

 

Helenius,O., Johansson, M.L., Lange, T., Meaney, T. & Wernberg, A. (2016). Matematikdidaktik i förskolan: att utveckla lekfulla, matematiska barn. Malmö: Gleerups.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: