👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Division - innehåll och delning

Skapad 2021-03-23 09:22 i Slöingeskolan Falkenberg
Lärandeobjekt: division Begrepp, algoritm, rest, minnessiffra, välja och använda, kontrollräkna, räkna med talsorter och hela 10, 100 och 1000-tal i division.
Grundskola 4 Matematik
Du kommer lära dig om innehållsdivision, delningsdivision och begrepp (täljare, nämnare och kvot samt rest). Du kommer att lära dig räkna med "rest" och algoritmen "kort division". Du kommer hantera minnessiffror och att räkna med noll i kvoten. Du kommer lära dig att kontrollera din räkning i division. Du kommer lära dig att räkna division med 10, 100 och 1000 i täljare och nämnare.

Innehåll

Syfte (varför?)

Du kommer att utveckla din förmåga att 

- lösa problem, välja strategier och metoder

- förstå och använda begerpp; kvot, täljare, nämnare, rest, 

- lösa rutinuppgifter göra beräkningar med "kort division" och talsortering.

- föra och följa resonemang kring matematiken; frågeställningar, tolkningar, lösningar och tillvägagångssätt.

 

Innehåll (vad?)

Du kommer lära dig om:

-innehållsdivision, delningsdivision

-begrepp (mängd, täljare, nämnare, kvot, rest).

-räkna med "rest"

-algoritmen "kort division" utan och med minnessiffra

-kort division med noll i kvoten.

-kontrollera räkningen i division.

-räkna division med 10, 100 och 1000 i täljare och nämnare.

 

Undervisning (hur?)

- Korta genomgångar steg för steg, i bild och ljud (digitala del 26 - 37, kapitel 3 Favoritmatematik 4A)

- Frågor till samtalsbild

- Aktiviteter; ex. Gissa divisionen, Turas-om i par, arbete på tavlan el. på Whiteboard.fi.

- Problemlösning

- Huvudräkning

- Multiplikationsbingo

- Klappövningar

 

Bedömning 

I arbetet under lektionernas gång, 

I aktiviteterna som sker i helklass, i grupp eller i par.

I bedömningstest 3.

I multiplikationstest varje månad.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6