👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Humlornas Sagovärld

Skapad 2021-03-29 09:51 i 184361 Förskolan Ekebergabacken Stockholm Farsta
Förskola
Det här är Humlornas sagovärld, här skapar vi våra alldeles egna sagor. Sagorna blir levande i mötet med barnens fantasier. Vi får se vart sagorna leder oss någonstans, det finns alltid något nytt att upptäcka.

Innehåll

Projektbeskrivning:

Vi på Humlan har under denna introduktionsperiod som vi lärt känna varandra ägnat mycket tid åt berättelser, något vi märkt har fört gruppen samman. Vi har därför valt att göra det till vårt projekt och kommer framöver arbeta med humlornas sagovärld. Bilderböcker och berättelser kommer ligga till grund för vårt projekt och fungera som en inspiration- och kunskapskälla. Vi kommer att fokusera på sagor, berättande och bilderböcker för att utveckla barnens språkliga kompetenser men också för att fördjupa barnens kunskaper inom olika områden, samt använda olika material för att konstruera, skapa och uttrycka. Med stöd från material får barnen möjlighet til skapande där de får bearbeta information och uttrycka sig genom eget berättande.Vi kommer att utforska olika sagor i olika miljöer, både inomhus och utomhus. Vi kommer att läsa mycket utomhus framöver och besöka skogen, där kan vi uppleva berättelser ur ett annat perspektiv och i en miljö likt den i sagan. Syftet med det är att utmana barnens fantasiförmåga och skapa inlevelse genom berättande och gestaltning. Genom sagor och berättande får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck.

Språkutvecklingen kommer vara ett primärt fokus som genomsyrar hela projektet. Men vi kommer vid valet av sagor också utgå från de utvecklingsområden och mål vi arbetar med. Det kan till exempel innebära att vi under en period arbetar med en berättelse om att vara en bra kompis. Där vi fokuserar på att stärka samhörigheten i gruppen och arbeta med hur vi är en bra kompis. Normkritik och normkreativitet kommer också att vara ett primärt fokus som är i enlighet med Ekerbegabackens likabehandlingsplan som togs fram i början av terminen. En bok vi kommer att ta stöd i för detta är Normkreativitet i förskolan som handlar om normkritik och olika vägar till likabehandling. Det innebär att vi inte enbart kommer att arbeta med redan befintliga sagor. Vi kommer istället att skapa egna sagor och forma dom på ett sätt där vi kan integrera läroplansmålen och forma ett innehåll utifrån det. Ett innehåll som vid varje saga och aktivitet kommer att vara i fokus är språket och barnens ordförråd. Barnen ska ges möjlighet att utveckla ett bredare ordförråd och innehållet kommer därför att formas på ett sätt som stimulerar till det. Sagan kommer att grunda sig i ett planerat innehåll kopplat till läroplanen som vi bearbetar under sagan. Syftet är att fånga upp barnens intressen och arbeta vidare med de på en djupare nivå genom sagor. Barnen kommer att vara med och forma sagan på så sätt att det kommer att ske ett aktivt berättande, samtalande och skapande i samband med sagans gång. Syftet är att ge barnen fördjupade kunskaper och utveckla sitt tänkande genom att bearbeta information och upplevelser med sagor. Genom sagor kan vi nå barnen på deras nivå och med ett innehåll som för dom går att relatera till. Vilket ger dem möjlighet att utveckla kunskaper och bearbeta information. Och vidare ge dom möjlighet att genom skapande och berättande själva uttrycka tankar, fantasier och upplevelser.

För att skapa en miljö med goda förutsättningar för ett lärande delar vi in barnen i tre olika projektgrupper, varje grupp kommer att bestå av fem barn. För att kunna anpassa innehållet på ett sätt som för barnen är stimulerande och utvecklande delar vi in grupperna utifrån ålder och behov. Vi kommer att arbeta i projektgrupperna tis-tors mellan kl 9-10.30 med undantag för vissa torsdagar då vi kan komma att arbeta med projektet i helgrupp under utflykterna. Till en början introducerar vi sagan och tar reda på barnens förkunskaper. Vi inleder med högläsning och berättande för att skapa en förförståelse där vi samtalar med barnen. Vi fortsätter sagan med att ha planerade aktiviteter som är relaterade till sagan men syftar till att utveckla till exempel språk, matematik, normkritiskt tänkande, skapande med olika uttrycksformer och finmotorik. Aktiviteterna ska ligga till grund för lärandet och sagan ska ge barnen nyfikenhet och lust att lära. Dessa aktiviteter kommer att planeras och genomföras varje vecka. Exempelvis kommer vi att ha aktiviteter som målning, ritning, skapa med lera och material, bygg och konstruktion, matematiska problemlösningar och jämförelser, vattenlek, högläsning, musik och drama. Vi kommer att ta stöd av digitala verktyg i våra aktiviteter med syfte att fördjupa barnens upplevelser och lärande. 

 

      
 

Projektfråga:
Vad händer med sagan i mötet med barnen?


Läroplansmål och WKI:

Vi utgår från följande läroplansmål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla:

• förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

• fantasi och föreställningsförmåga

• förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

• ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta,  uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika  sammanhang och med skilda syften,

• respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna

Vi fokuserar på följande åtgärdsförslag från WKI:

Vi kommer att inkludera digitala verktyg i vår undervisning som åtgärdsförslag från tidigare WKI samt använda oss utav pedagogisk dokumentation. Delar av dokumentationen kommer kontinuerligt kunna följas av vårdnadshavare genom de lärloggar som publiceras varje vecka och är kopplade till projektet.