👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ordningstal

Skapad 2021-03-29 11:54 i Emanuelskolan Sjöbo
Grundskola 1 Matematik
I detta arbetsområdet ligger fokus på: att förstå och använda ordningstal, förstå och använda lägesord samt beskriva ordning från vänster och från höger.

Innehåll

Konkretiserade mål/mål för arbetet

Du ska kunna:

 • förstå innebörden av ordningstal
 • använda ordningstalen första till tionde
 • förstå hur vanliga lägesord används för att beskriva läge
 • använda både ordningstal och lägesord för att beskriva plats eller läge
 • beskriva ordning från vänster och höger
 • reflektera över och visa din kunskap om ordningstal och lägesord
 • göra en självreflektion av din kunskap

 

Du tränar din förmåga:

 • Problemlösning - att lösa problem som bygger på förståelse för ordningstal och lägesord. Lösa problem utifrån text och bilduppgifter samt skilja på antal och ordning.
 • Begreppsförmåga - möter begrepp som ordningstalen från första till tionde samt flera vanliga lägesord.
 • Metodförmåga - att på olika sätt ordna och beskriva ordning.
 • Resonemangsförmåga - att förklara för andra och resonera kring hur de löser uppgifter. Följa kompisars resonemang och lösningar. Beskrivningar av ordning och läge i olika situationer.
 • Kommunikationsförmåga - att samtala och uttrycka dina tankar kring uppgifter med ordning och läge. Kommunicera kunskap med hjälp av konkret material, med bilder och i skrift.

 


Undervisning - arbetssätt

Fokus på:

 • att förstå och använda ordningstal
 • förstå och använda lägesord
 • beskriva ordning från vänster och från höger.

Vi lär genom:

 • diskussioner
 • konkretmaterial
 • genomgångar
 • samarbete i lärpar
 • enskilt arbete i övningsbok

 

Elevinflytande

Eleverna påverkar innehåller av undervisning genom vad de visar/kan och hur de vill arbeta under lektioner. Undervisningen anpassas till elevens egen nivå.


Bedömning

Formativ bedömning görs löpande under arbetsområdet.

Summativ bedömning gör i slutet av arbetsområdet i form av en kunskapslogg där eleverna visar vad de kan samt får självskatta sig hur säkra de är på sin egen förmåga. Bedömning görs på fokusinnehållet av arbetsområdet.

Bedömningen kommer även att registreras i matris kopplad till innehållet i arbetsområdet samt en övergripande matris för åk 1-3.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
  Gr lgr11
 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3

Matriser

Ma
Ordningstal

kan med stöd
Eleven kan med stöd av vuxen eller kamrat klara uppgiften.
kan
Eleven kan själv klara uppgiften.
kan mer än
Eleven visar kunskaper utanför det aktuella området.
förstår och använder ordningstal
förstå och använda lägesord
beskriva ordning från vänster och höger