👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vivement le dessert!

Skapad 2021-03-29 13:35 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 4 – 5 Modersmål
Har du rätt att inte tycka om spenat, blodigt kött eller ost? Måste du känna avsmak och ångest inför skolmat vissa dagar? Att äta rätt, är det att äta allt och mycket? Vad måste du äta varje dag för att få i dig rätt näring? Finns det livsmedel som är bättre än andra för hälsan? Kan du laga egna rätter hemma? Om dessa frågor och många andra ska du få uttrycka dina känslor och åsikter, genom att diskutera kring bilder och filmer, läsa och skriva berättande, poetiska och instruerande texter.

Innehåll

Konkretisering av målen

 

Du ska kunna:

 • Beskriva bilder muntligt och diskutera utifrån dessa.
 • Formulera hypoteser utifrån bilder, rubriker och egna erfarenheter.
 • Berätta muntligt om egna matupplevelser (bra eller dåliga) genom att använda ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Tyda faktablad kring mat och lära dig att använda ett ordförråd kring matvaror och matvanor.
 • Läsa med flyt berättande, beskrivande, poetiska och instruerande texter.
 • Diskutera texernas budskap.
 • Visa förståelse genom muntliga sammanfattningar och resonemang.
 • Svara skriftligt på läsförståelsefrågor med fullständiga meningar.
 • Beskriva skriftligt, med enkla ord, bilder knutna till en berättelse.
 • Lära dig och använda dig av specifika ord, begrepp och strukturer för berättande texter (roman, tecknade serier), samt instruerande och poetiska texter.
 • Lära dig de stora ordklasserna, böja verb, och arbeta med synonymer och antonymer
 • Göra jämförelser med svenska ord och begrepp,
 • Skilja mellan talspråk och standard språk
 • Lära dig och använda några franska idiom och bildliga uttryck som innehåller ord för mat, samt söka liknande uttryckssätt i svenka språket.
 • Skriva ett matrecept på en läcker efterrätt genom att använda typiska språkliga drag,
 • Skriva en sångtext i relation till romanens huvudpersons sångtext.

·      

·      

 

Undervisning:

Vi börjar med att titta tillsammans på en serie bilder med överfyllda matbord, aptitretande skyltfönster, godisaffärer, mm. Vissa bilder pekar även på osunda matvanor, övervikt, ätstörningar, undernäring. Klassen beskriver och kommenterar muntligt. Du lär dig och övar att använda ord och begrepp för att uttrycka känslor och åsikter.

Andra bilder och ett par faktablad om tallriksmodellen och matcirkeln leder in i temat om att äta rätt. Genom att reflektera över och diskutera bilder och videon tränar du ditt muntliga berättande. Dina förkunskaper kring ord för mat aktiveras och ditt ordförråd runt livsmedel och födoämnen berikas.

Vi studerar även ett faktablad med födoämnen som proteiner, vitaminer, fett och kolhydrater, där de nyttiga livsmedel ställs mot de ohälsosammare. Du tolkar bladet och sätter ihop en meny med rätter innehållande hälsosamma livsmedel. Momentet ger tillfällen att lära sig och öva begreppen maskulin, feminin, singular och plural av substantiv, samt partitiv artikel.

Vi granskar också ett faktablad i form av en meny. Du tyder den genom att svara på frågor med fullstandiga meningar. Du berikar ditt ordförråd om mat. Du övar sedan att ställa egna frågor genom att använda diverse frågeord, omvänd ordföljd och lämpliga skiljetecken.

Sedan läser vi ett par tecknade serier kring temat matvaror och hunger. Texterna studeras som särskilda exempel på berättande texter med specifik struktur (berättelse, huvudpersoner, händelseförlopp, serierutor, dialoger, bilder, pratbubblor, ljudhärmande uttryck, mm). Klassen övar att muntligt sammanfatta berättelserna.

Du svarar skriftligt på läsförståelsefrågor om texterna. Vi betonar vikten av att bilda fullständiga meningar, först enkla, sedan mer komplexa. Med övningar i ordkunskap kring temat mat tränar du dig att använda synonymer, motsatser, ordfamiljer, idiomatiska uttryck, olika språknivåer, mm.

Klassen läser därefter korta instruerande texter i form av matrecept. Vi samlar och förklarar tillhörande ord, begrepp och specifika drag (rubriker, bilder, numrerade stegvisa instruktioner). Genom att sortera ämnesorden i olika kategorier (ingredienser, husgeråd, kvantiteter, lagningstider, egenskaper för matvaror och redskap, instruerande etapper) introducerar vi och övar ordklasserna substantiv, adjektiv och verb, samt tränar användning av grammatiska begrepp som bestämningsord, verb i infinitiv och imperativform.

Arbetsområdet rymmer även läsningen av en kort roman (Vivement le dessert !) med teman kring skolmat, matdisciplin, matvägran, ätstörningar, elevinflyttande över matfrågor. Du lär dig också att känna igen berättarstrukturen i romanen. Du övar dig sedan att, utifrån en given mall, återberätta boken successivt, genom att svara på frågorna ’Vem? Hur? Var? När? Vad?’ och genom att använda tidsmarkörer.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
 • Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
Blå matris - Modersmål åk 1-6

F (insats krävs)
E
C
A
Läsa med flyt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med relativt gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier.
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier.
Läsförståelse
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Resonera om budskap
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra utvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra välutvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
Uttrycka sig i skrift
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig utvecklat i skrift med relativt god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig välutvecklat i skrift med god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Skrivregler
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven använder då med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven använder då med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven använder då med god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Resonera om modersmål & svenska
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Samtala
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd på samtala om bekanta ämnen ett utvecklat sätt.
Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
Fråga och framföra åsikter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Berätta
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med viss tydlighet.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med relativt god tydlighet.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med god tydlighet.
Beskriva & resonera med anknytning till modersmålet
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett enkelt sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett utvecklat sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett välutvecklat sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.