👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utveckling av LEKEN på Bussen vt 2021

Skapad 2021-04-06 20:15 i Miklagårds förskola Östersund
Förskola
Att leka är alla barns rättighet. Leken är på allvar, pågående och är en viktig bestånds­­del i den framgångs­rika under­­visningen på våra förskolor. Den ska upplevas som rolig, trygg och lärorik av alla barn.

Innehåll

Bakgrund:
Vid kartläggningen av barnens lek upptäckte vi:

• Att vi pedagoger behöver hjälpa en del barn som har svårt att komma in i leken, det kan vi göra genom att vara goda förebilder och genom att ta mer hjälp av lekstarka barn med hög social kompetens och bra språk.

• Att vi behöver bli bättre på att bjuda med barn från andra avdelningar när vi tex går på utflykt eller går till Lillgården för att leka.

• Att det behövs mer pedagogledda aktiviteter på gården, tex innan vi går in till lunch, som tex sång, dans, rörelse och lekar.

 

Mål:

Att barnen som har svårt för att delta i lekar utvecklar sin sociala kompetens och sitt språk samt blir mer lekstarka.

 

Syfte:

Att barnens lek utvecklas inne och ute.

 

Hur gör vi?

• Vi planerar in lekgrupper och kompispar där vi tar hjälp av lekstarka barn med hög språklig- och social kompetens.

• Vi pedagoger bjuder med fler barn i lekarna och hjälper lekstarka barn att bjuda in fler barn i rollekarna.

• Vi pedagoger deltar mer i rollekar och leder mer lekar (ute och inne) där vi är goda språkliga- och sociala förebilder.

 

Dokumentation:

Vi dokumenterar våra aktiviteter/lärtillfällen med foton och text i lärloggarna.

 

Utvärdering:

Vi utvärderar och analyserar på våra avdelningsmöten/reflektionstid på måndagar.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18