👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rör-Else

Skapad 2021-04-07 07:52 i Finnboda Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Välkommen till Dibbers planeringsmall för undervisning! Vi vill med denna planering synliggöra för hälsa och välbefinnande. Där barnen får möjlighet till olika sorters rörelse aktiviteter samt lugna stunder där både motorik och koordinations förmåga tränas.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

Planeringen läroplansmål som vi med Rör-Else vill synliggöra är.

1. Planeringen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur dessa påverkar hälsa och välbefinnande.

2. Förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och välbefinnande.

Varför? (Syfte med undervisningen)

Syftet är att alla barnen ska få möjlighet att fysiskt utvecklas och tränas i det motoriska. Samt få en förståelse för hälsa och välbefinnande hänger ihop med fysisk aktivitet samt måltider.

Hur ska undervisningen genomföras?  

Vår undervisning kommer luta sig mot den sociokulturella teorin där barnens sociala samspel blir av största vikt. Vi kommer att tillsammans med barnen genomföra olika sorters fysiska aktiviteter. Det kan vara allt från hinderbana, fotboll, basket, springa och  hoppa och disko dans och olika rörelse sånger. Av vikt blir även att barnen får en förståelse för hur hälsa och välbefinnande  hänger ihop med måltider.

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Vi pedagoger ska tillsammans organisera reflektionen med barnen. Detta genom våra dokumentationer och stödanteckningar.
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

         Barnen på sjöstjärnan

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  Vi alla pedagoger på vistet

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

  Målet med undervisningen är att barnen ska få ta del av fysiska aktiviteter samt få en förståelse för hälsosam livsstil där Rör- else bidrar till en  helhet av välbefinnande. Av vikt blir även att barnen ska få känna rörelse glädje under dessa stunder.

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion - klipp bort detta eller kopiera in i reflektionsrutan

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut en/två som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys - klipp bort detta eller kopiera in i analysrutan

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg - klipp bort - frågor som stöd när ni går vidare

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer?