👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enheter och skala

Skapad 2021-04-07 14:12 i Björkåsskolan Grundskolor
Pedagogisk planering för kap 7: Enheter och skala
Grundskola 6 Matematik
I det har arbetsområdet kommer vi arbeta med vikt, volym, tid och skala. Vi kommer att presentera olika enheter t.ex. milliliter , kubikdecimeter, kubikmeter, ton, km/h. Vi kommer även att arbeta med skalor och kartor.

Innehåll

Innehåll:

När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • kunna använda olika enheter för vikt och volym
 • kunna använda enheten ton för vikt
 • förstå vad som menas med hastighet
 • kunna göra enkla beräkningar av hastighet
 • förstå vad som menas med skala
 • kunna räkna med skala

Matematiska begrepp

När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna använda begreppen:

 • milliliter, ml
 • milli
 • ton
 • kubikcentimeter, cm³
 • kubikdecimeter, dm³
 • kubikmeter, m³
 • hastighet
 • km/h 

Arbetssätt

 • gemensamma genomgångar
 • arbete enskilt, i par eller grupp

Bedömning

Jag bedömer fortlöpande dina kunskaper utifrån hur:

 • du gör skriftliga beräkningar i matteboken
 • tydlig och noggrann du är i dina uträkningar eller muntliga förklaringar
 • du deltar i matematiska diskussioner och samtal
 • du kan formulera och lösa problem
 • du visar dina kunskaper på diagnosen 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Enheter och skala

På väg att nå en grundläggande nivå
Har grundläggande förmåga
Har god förmåga
Har mycket god förmåga
Lösa problem med strategier & metoder
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Beskriva tillvägagångssätt & resonera om rimlighet
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Använda matematiska begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Matematiska uttrycksformer
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Växla uttrycksform & resonera om begreppens relation
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Välja och använda matematiska metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
matematiska resonemang
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Räkna med tid
Eleven kan räkna med tid på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan räkna med tid på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan räkna med tid på ett väl fungerande sätt
Räkna med hastighet
Eleven förstår vad som menas med hastighet och kan göra enkla beräkningar på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven förstår vad som menas med hastighet och kan göra enkla beräkningar på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven förstår vad som menas med hastighet och kan göra enkla beräkningar på ett väl fungerande sätt
Räkna med skala
Eleven förstår vad som menas med skala och kan räkna med skala på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven förstår vad som menas med skala och kan räkna med skala på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven förstår vad som menas med skala och kan räkna med skala på ett väl fungerande sätt
Räkna med vikt
Eleven kan använda olika enheter för vikt på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan använda olika enheter för vikt på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan använda olika enheter för vikt på ett väl fungerande sätt
Räkna med volym
Eleven kan använda olika enheter för volym på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan använda olika enheter för volym på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan använda olika enheter för volym på ett väl fungerande sätt