👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stavby Genrepet

Skapad 2021-04-07 22:49 i Stavby skola Uppsala
Grundskola 9 Matematik
Nu är vi inne på sluttampen på matematikundervisningen i grundskolan.

Innehåll

 Syfte

Vi arbetar med bokens kapitel 5, Genrepet och avslutar med ett prov v.18. Se Teams för mer info.

Mål:

 • När området är slut ska du känna dig säker på områdena:

  • Tal: Talsystemet, prioriteringreglerna, delbarhet och primtal, räkna med tal i bråkform och i decimalform, negativa tal, potenser, kvadratrötter
  • Geometri: enheter, beräkningar med olika typer av vinklar, omkrets, area och volym, skala och likformighet, symmetri, pythagoras sats
  • Algebra: skriva och förenkla uttryck, lösa olika typer av ekvationer, lösa problem med ekvationer
  • Samband och förändring: Mönster och talföljder, linjära samband och proportionaliteter, räta linjens ekvation, icke-linjära samband, räkna med procent
  • Sannolikhet och statistik: lägesmått, tabeller och diagram, sannolikhetsberäkningar, träddiagram

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med:

 • Gemensamma exempeluppgifter (oftast från tavlan)
 • Att definiera och förstå innebörden i olika begrepp.
 • Diskussioner i klassrummet, både i par, grupper och helklass
 • Problemlösning. 

 Förmågor att utveckla

 När vi arbetar med innehållet och mot kunskaperna tränar vi hela tiden på att utveckla fem förmågor inom matematiken. Här är en sammanfattning av dem:

 • Problemlösningsförmåga: Formulera och lösa matematiska problem, välja lämpliga strategier och utvärdera dem. Beskriva med hjälp av olika uttrycksformer.
 • Begreppsförmåga: Använda och analysera matematiska begrepp, se hur olika begrepp hänger ihop.
 • Metodförmåga: Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter.
 • Resonemangsförmåga: Föra resonemang, ställa och besvara frågor, motivera.
 • Komunikationsförmåga: Beskriva och redogöra tankegångar, användandet av olika uttrycksformer

Matriser

Ma
Bedömningsmatris matte

Problemlösning

E
C
A
Välja strategier
Förmåga att välja strategier och ge förslag på olika tillvägagångssätt.
Behöver ibland stöd i att välja strategier för att lösa matematiska problem. Kan med hjälp av andra ge något förslag till olika sätt att lösa ett problem.
Har strategier för att lösa matematiska problem och väljer ofta mest lämplig strategi. Kan ge något förslag till olika sätt att lösa ett problem.
Har strategier för att lösa matematiska problem. Jämför olika metoders för- och nackdelar samt använder generella strategier på ett säkert sätt. Kan ge flera förslag till olika sätt att lösa ett problem.
Beskriva tillvägagångsättet, resonera om rimlighet
Förmåga att beskriva tillvägagångssätt med hjälp av olika uttrycksformer.
Du beskriver hur du kommer fram till dina lösningar med hjälp av någon uttrycksform (t.e.x en bild, symboler, skrift ..) Uttrycksformen är inte alltid den mest lämpliga. Kan tolka resultatet och dra någon slutsats om resultatet är rimligt eller inte.
Du beskriver tydligt hur du kommer fram till dina lösningar med hjälp av uttrycksformer (t.e.x bild, symboler, skrift ..) Du använder oftast de mest lämpliga uttrycksformerna. Kan tolka resultatet och motiverar i en slutsats varför resultatet är rimligt eller inte.
Du beskriver tydligt och välgrundat hur du kommer fram till dina lösningar med hjälp av olika uttrycksformer (t.e.x bild, symboler, skrift ..) De uttrycksformer du väjer är alltid de mest lämpliga. Kan tolka resultatet och motiverar i en underbyggd (tänka i flera led) slutsats varför resultatet är rimligt eller inte.

Begrepp

E
C
A
Använda begrepp
Förmåga att använde matematiska begrepp i olika sammanhang.
Har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och använder dem i sammanhang som vi arbetat mycket med och som du känner till väl. Behöver viss vägledning i att veta vilket begrepp som ska användas.
Har goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem bekanta sammanhang. Vet oftast vilket begrepp som ska användas. Använder begreppen på ett bra sätt i bekanta sammanhang och på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem nya sammanhang. Vet vilket begrepp som är mest lämpligt att använda.
Beskriva
Förmåga att beskriva och växla mellan olika uttrycksformer.
Kan beskriva olika begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Använder då någon uttrycksform, t.ex. bilder, symboler,eller konkret material för att visa exempel.
Kan beskriva olika begrepp på ett fungerande sätt. Använder då minst två olika uttrycksformer, t.ex. bilder, symboler, konkret material mm för att förtydliga.
Kan beskriva olika begrepp på ett väl fungerande sätt. Använder då flera olika uttrycksformer, t.ex. bilder, symboler, konkret material mm och gör en tydlig beskrivning
Jämföra och resonera kring relationen
Förmåga att resonera kring begrepps relationer
Kan jämföra några olika begrepp och ge något exempel om hur de hänger ihop eller skiljer sig åt.
Kan jämföra olika begrepp och förklara hur de hänger ihop och skiljer sig åt
Kan jämföra flera olika begrepp och förklara i flera led hur sambandet ser ut mellan dem samt beskriva nödvändiga skillnader.

Metod

E
C
A
Använda lämplig metod
Förmåga att välja lämplig metod vid beräkningar.
Använder inte alltid mest lämplig metod, anpassar till viss del till sammanhanget.
Använder oftast lämplig räknemetod, anpassar den till sammanhanget.
Använder alltid lämplig, anpassad räknemetod och kan jämföra och värdera olika metoder.
Utföra beräkningar
Förmågan att utföra beräkningar med korrekt resultat
Kan utföra de flesta beräkningar, resultatet är inte alltid helt korrekt.
Visar god säkerhet vid beräkningar, resultatet är oftast helt korrekt.
Visar mycket god säkerhet i alla beräkningar, resultatet är i stort sett alltid korrekt.

Kommunikation

E
C
A
Skriftlig
Förmåga att kommunicera tydligt och strukturerat
Den skriftliga redovisningen går att följa, men saknar vissa steg i lösningen.
Den skriftliga redovisningen innehåller alla steg i lösningen och går att följa. Använder matematiska begrepp.
Den skriftliga redovisningen är tydlig och strukturerad och alla steg i lösningen förklaras. Använder lämpliga matematiska begrepp och ett tydligt och relevant matematiskt språk.
Mutligt
Förmåga att använda matematiskt språk vid redogörelser
Redogör bara för sina egna påståenden och använder ett begripligt matematiskt språk som är möjligt att följa.
Bidrar med egna idéer och förklaringar vid andra elevers redogörelser. Använder ett tydligt matematiskt språk som är lätt att följa.
Tar del av andras argument och för diskussionen framåt. Använder lämpliga matematiska begrepp och ett tydligt och relevant matematiskt språk.

Resonemang

E
C
A
Samband och slutsatser
Förmåga att se samband och dra slutsatser
Ser enkla samband och drar ibland korrekta slutsatser.
Ser svårare samband och drar ofta korrekta slutsatser.
Kan självständigt se svåra samband och drar korrekta slutsatser.