👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språksociologi - diskussion i radioprogram

Skapad 2021-04-08 08:30 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Ni ska spela in en diskussion om olika lekter: sociolekt, sexolekt, dialekt och kronolekt samt jämförelse med modersmål. Diskussionen ska vara som ett radioprogram.

Matriser

Sva
Språksociologi - diskussion

Centralt innehåll

  • Sva  -   Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal och diskussioner. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till ämne, syfte, situation och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
  • Sva  -   Språklig variation i Sverige och i det svenska språket, med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel ursprung och bostadsort, ålder, kön och social bakgrund. Attityder till språklig variation. Digitaliseringens inverkan på språk och språkbruk. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt talat och skrivet språk.
  • Sva  -   Jämförelse mellan svenska språket och elevens modersmål.
  • Sva  -   Reflektion över språkinlärning, med tonvikt på hur muntliga situationer och texter kan användas för att bygga upp ordförrådet och utveckla språket.
E
C
A
Reflektion över språklig variation
Du kan reflektera över hur språklig variation hänger ihop med talaren och situation. Du kan resonera kring attityder till språkliga variationer.
Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare, syfte och kommunikationssituation samt hur språk i olika situationer kan ha olika status. .
Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare, syfte och kommunikationssituation samt hur språk i olika situationer kan ha olika status.
Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare, syfte och kommunikationssituation samt hur språk i olika situationer kan ha olika status.
Tal- och skriftspråk
Du kan ge exempel på och diskutera hur tal- och skriftspråk kan variera.
Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk
Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk.
Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk.
Likheter och skillnader mellan svenska och modersmål
Du kan berätta om och diskutera likheter och skillnader mellan svenskan och ditt modersmål.
Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan svenska och sitt eget modersmål.
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för likheter och skillnader mellan svenska och sitt eget modersmål.
Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för likheter och skillnader mellan svenska och sitt eget modersmål.
Resonera om eget språk
Du kan resonera om hur du använder ditt eget språk.
Eleven kan göra enkla reflektioner över sin egen språkanvändning samt kan med viss säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande.
Eleven kan göra välgrundade reflektioner över sin egen språkanvändning samt kan med viss säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande.
Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över sin egen språkanvändning samt kan med säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande. Dessa använder eleven också för att dra slutsatser om hur språk används.
Diskussion - radioprogram
Du deltar i diskussionen och du anpassar ditt språk till situationen, alltså ett radioprogram.
Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och anpassar till viss del sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.
Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och till viss del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.
Eleven kan samtala om komplexa ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och kan till stor del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.
Grammatik
Din grammatik och ditt ordförråd hindrar inte kommunikationen.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras annat än i undantagsfall.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras. När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på någon strategi för att uttrycka sig på annat sätt.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga och muntliga kommunikationen ska fungera väl. När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på olika slags strategier för att uttrycka sig på annat sätt.