👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flyta eller sjunka? NTA- tema

Skapad 2021-04-11 23:30 i Västerby skola Hedemora
NTA lådans tema Flyta eller sjunka
Grundskola 5 – 6 Fysik Teknik
Badande människor, fiskar, tångruskor, dykare, flottar och fartyg. För nästan allt som finns på eller i hav och sjöar handlar det om att flyta eller sjunka. I alla tider har människor funderat över varför en del saker flyter medan andra sjunker. Det här NTA-temat handlar om fenomenet flyta eller sjunka - Hur funkar det?

Innehåll

Mål för dig som elev

Du kommer att få lära dig mer om:

 • Att planera, genomföra, utvärdera och dokumentera systematiska undersökningar kring hur flytförmågan hos olika föremål är beroende av vikt, storlek, form samt vattnets lyftkraft.
 • Att förklara på ett enkelt sätt varför en del föremål flyter och varför en del sjunker.
 • Att jämföra dina och andras resultat och föra resonemang om likheter och skillnader och vad det kan bero på, samt ge förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Arkimedes och andra forskares undersökningar och upptäckter och vad de betytt för vår förståelse av fenomen i vår omvärld.

Begrepp

tyngdkraft, lyftkraft, vikt, storlek, volym, form

Arbetssätt

Vi kommer att börja varje uppdrag med en gemensam genomgång och sedan delar vi upp oss i smågrupper där uppdragen genomförs. I slutet av lektionerna gör vi en gemensam sammanfattning.

Temat avslutas med ett uppdrag där du har möjligheten att visa vad du har lärt dig under temat Flyta eller sjunka.

 

Bedömning

Det som bedöms är det sista uppdraget där du visar hur väl du kan

 1. Planera en undersökning.
 2. Genomföra en undersökning.
 3. Dokumentera din undersökning.
 4. Delta i samtal och jämföra egna och andras undersökningar och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras.
 5. Beskriva och ge exempel på vad som påverkar ett föremåls flytförmåga med hjälp av begreppen tyngdkraft, lyftkraft, vikt, storlek och form.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas:

Kommunikativ förmåga - din förmåga att samtala, diskutera, motivera och resonera kring ämnet med fakta, beskrivningar och exempel.

Begreppslig förmåga - din förmåga att använda fysiska och tekniska begrepp för att förklara samband.

Analysförmåga -din förmåga att resonera kring resultat av undersökningar – likheter, skillnader och orsaker.

Metakognitiv förmåga – din förmåga att våga testa dig fram och välja det bästa sättet att göra något på.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6

Matriser

Fy Tk
Flyta eller sjunka

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förutser, jämför och drar slutsatser av resultat
reflektera, analysera förbättra undersökningen
Du kan ännu inte förutsäga resultat.
Gör gissningar, kan jämföra dina och andras resultat och se likheter och skillnader i resultat.
Gör logiska förutsägelser, kan jämföra dina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.
Gör logiska förutsägelser, drar logiska slutsatser och bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Använda undersökande arbetssätt
följa, förstå instruktioner och genomföra experiment samt formulera frågeställningar för systematiskt vidare arbete
Du behöver mycket hjälp för att göra experiment
Utför experiment utifrån givna planeringar med stöd och handledning.
Följer skriftliga och eller muntliga instruktioner och utför experiment utifrån givna planeringar. Bidrar till att föra enkla frågeställningar för det undersökande arbetet.
Tar del av givna instruktioner och planeringar och utför experiment på ett säkert och självständigt sätt. Formulerar enkla frågeställningar och planeringar för vidare systematisk undersökning.
Delta i samtal och diskussioner
följa, förstå och delta i naturvetenskapliga samtal och diskussioner
Du deltar ännu inte i samtal.
Deltar i samtal. Visar i samtal kännedom om något om tekniska och fysiologiska upptäckter och uppfinningar och dess påverkan på samhällets utveckling.
Deltar i samtal och diskussioner utifrån givna ämnen och frågeställningar. Kan följa och förstå enklare begrepp, modeller och teorier. Kan koppla till egna erfaranheter till ämnet.
Deltar aktivt i samtal och diskussioner och framför sina kunskaper, tankar och åsikter. Följer, förstår och använder begrepp, modeller och teorier. Kan koppla till egna erfarenheter och drar paralleller till andra kunskaper.
Dokumentation
med text och bild
Du behöver mycket hjälp för att dokumentera dina undersökningar.
Gör enkla dokumentationer av resultat av egna undersökningar med stöd av tabeller och andra mallar.
Gör tydliga dokumentationer av beräkningar och resultat med stöd av tabeller och andra bilder.
Gör tydliga dokumentationer av förutsägelser,beräkningar, resultat och slutsatser av egna undersökningar med stöd av tabeller och andra bilder.
Tillämpa kunskaper
begreppsförståelse och kunskapsanvändning
Du vet inte varför föremål flyter eller sjunker.
Har grundläggande kunskaper om någon faktor som avgör ett föremåls flytförmåga eller inte
Kan namnge några faktorer som avgör ett föremåls flytförmåga eller inte. Har insikt i att föremåls flytförmåga beror på dess vikt i relation till vattnets vikt.
Har goda kunskaper om vad som avgör ett föremåls flytförmåga eller inte. Kan redogöra för flera viktiga faktorer som avgör ett föremåls flytförmåga eller inte. Kan redogöra för förhållandet mellan ett föremåls flytförmåga och dess vikt relaterat till vattnets vikt.