👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik

Skapad 2021-04-12 10:41 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 9 Biologi
Hur kommer det sig att vi liknar våra föräldrar? Hur ärvs egenskaper? Vilka fördelar och nackdelar finns med gentester, GMO och genterapi? Detta är frågor som vi ska diskutera kring.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretisering

Efter detta område ska eleven ha utvecklat sin

 • kunskap och förståelse om DNA-molekylens uppbyggnad och arbete
 • förmåga att se samband mellan olika egenskaper inom släkter
 • kunskap om sambandet och samspelet mellan arv och miljö
 • använda information till att visa hur egenskaper ärvs
 • förmåga att förklara vanliga genetiska begrepp
 • kännedom om genteknik så du kan föra diskussioner om fördelar och nackdelar
 • kunskap om djuravel och växtförädling för att förstå dess betydelse för samhället nu och förr
 • förmåga att kritiskt granska argument inom området
 • förståelse för forskning inom området

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer att ha genomgångar, diskussioner, se film och arbeta enskilt med frågor. Avsnittet avslutas med ett skriftligt prov.

Bedömning

Bedömning sker enligt matris. Sträva att nå åt höger. Följande förmågor bedöms.

- Formulera ställningstagande

- Framföra åsikter och argument

- Kunskaper

- Använda naturvetenskapliga begrepp

- Föra resonemang

- Beskriva centrala vetenskapliga upptäckter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Genetik

Förmåga att kommunicera

Ej uppnått målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formulera ställningstagande med motiveringar och konsekvenser
Har ännu inte formulerat ställningstagande.
Formulerar ställningstagande med enkla motiveringar och beskriver några tänkbara konsekvenser.
Formulerar ställningstagande med utvecklade motiveringar och beskriver några tänkbara konsekvenser.
Formulerar ställningstagande med välutvecklade motiveringar och beskriver några tänkbara konsekvenser.
Framföra åsikter och argument
Framför ännu inte några åsikter och argument.
Framför enkla åsikter och argument.
Framför utvecklade åsikter och argument.
Framför välutvecklade åsikter och argument.

Förmåga att använda begrepp, modeller och teorier

Ej uppnått målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Har ännu inte visat förmåga att beskriva några naturvetenskapliga upptäckter.
Kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Föra resonemang
Har ännu inte visat förmåga att föra resonemang.
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Använda naturvetenskapliga begrepp
Har ännu inte visat förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar till viss del förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar relativt god förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar god förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Kunskaper
Har ännu inte tillräckliga kunskaper.
Har grundläggande kunskaper.
Har goda kunskaper.
Har mycket goda kunskaper.