👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 4B

Skapad 2021-04-13 09:32 i Fjälkestads skola Kristianstad
Terminsplanering med utgångspunkt från Favorit Matematik åk 4
Grundskola 4 Matematik
På matematiklektionerna kommer vi att arbeta med boken Favoritmatematik 4B och laborativa övningar.

Innehåll

 

Beskrivning av arbetsområdet

 

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar för att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

 

Målet med undervisningen är att du utvecklar olika förmågor:

Problemlösningsförmåga

 • kunna lösa problem i elevnära situationer                                                                                                        
 • kunna använda olika strategier och metoder som passar problemet                                                                  
 • kunna se om ditt tal är rimligt                                                                                                                            
 • kunna använda alternativa lösningar på samma problem                                                                    

 

Begreppsförmåga                                                                                                    

 • kunna beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer                                                                        
 • kunna växla mellan olika uttrycksformer och visa hur olika begrepp relaterar till varandra                    

 

Metodförmåga                                                                                              

 • kunna välja och använda matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter                                                          
 • kunna använda miniräknare                                                                                                              

 

Kommunikationsförmåga  

 • kunna använda bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer                                                                                                                                

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner. Vi kommer att arbeta med Favorit matematik 4B, problemlösningsuppgifter och laborativa övningar.

 

Du kommer att få undervisning om:

 • tal i bråkform, addition och subtraktion
 • tal i decimalform, addition och subtraktion
 • stora tal, multiplikation och division
 • geometri, koordinatsystem och symmetri

 

Bedömning

Dina kunskaper och förmågor kommer att bedömas:

 • I gemensamma diskussioner och enskilda samtal.
 • I arbete med dina uppgifter
 • genom avslutande diagnos

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik 4-6

Favorit matematik 4B

Kapitel 1 -Tal i bråkform, addition och subtraktion
Jag vet vad som menas med t.ex. tredjedel, femtedel och sjättedel.
Jag kan redovisa tal i bråkform med olika uttrycksformer (med bilder, ord eller matematiska symboler) och växla mellan dem.
Jag kan addera och subtrahera bråk.
Jag storleksordnar, addera och subtrahera tal i bråkform och tal i blandad form.
Jag kan uttrycka bråk som del av helhet och del av antal och utför beräkningar för att ta reda på andelen av ett tal.
Jag kan förstå frågan i en textuppgift. Väljer strategi och lösa problemet.
Kapitel 2 - Tal i decimalform, addition och subtraktion
Jag storleksordnar tal i bråk/decimalform och vet vad som menas med tiondel och hundradel.
Jag kan addera och subtrahera tal i decimalform.
Känner till valutan euro, volymenheterna liter och deciliter samt vet hur de skrivs i decimalform.
Jag kan använda skriftlig metod i addition och subtraktion av decimaltal.
Jag kan förstå frågan i en textuppgift. Väljer strategi och lösa problemet.
Jag kan beskriva och redovisa min lösning skriftligt.
Kapitel 3 - Enheter, längd, vikt och volym
Jag vet vad som menas med g, kg, l, dl, ml, m och km.
Jag storleksordnar mätvärden i massa, volym och längd.
Jag kan hantera enhetsbyten inom vikt, längd och volym.
Jag kan utföra beräkningar i de fyra räknesätten med decimaltal, även i rätt ordning enligt prioriteringsregeln.
Jag kan lösa problem som innehåller enheter och enhetsomvandling.
Jag kan redovisa en lösning på ett fungerande sätt och använder då olika uttrycksformer som bild, ord och matematiska symboler.
Kapitel 4 - Stora tal, multiplikation och division
Jag kan läsa och skriva samt storleksordnar stora tal.
Jag kan avrunda till närmaste hundratal och tusental.
Jag vet att siffrans placering i talet avgör värdet.
Jag kan skriva tal i utvecklad form.
Jag kan använda skriftliga, utvecklingsbara metoder för beräkningar med stora tal.
Jag kan tolka och lösa uppgifter med stora tal på ett godtagbart sätt och bedömer rimlighet.
Kapitel 5 - Geometri, koordinatsystem och symetri
Jag kan använda en linjal och ritar godtagbara geometriska objekt.
.Jag kan känna igen, namnge, beskriva och skilja på spetsvinklig-, rätvinklig- och trubbvinklig triangel.
Jag kan rita och anger punkter i ett koordinatsystem
Jag vet vad som menas med omkrets och area.
Jag kan beräkna omkrets och area.
Jag kan lösa ett geometriskt problem, beskriva tillvägagångssätt, välja godtagbara strategier och metoder.

Matematik 4-6

Lösa problem
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till.
Välja problemlösningsmetod
Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa matteproblem.
Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa matteproblem.
Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa matteproblem.
Beskriva lösningar
Du kan beskriva på ett ganska bra sätt hur man kan lösa matteproblem.
Du kan beskriva på ett bra sätt hur man kan lösa matteproblem..
Du kan beskriva på ett mycket bra sätt hur man kan lösa matteproblem.
Matematiska begrepp
Du har baskunskaper om matematiska begrepp.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp.
Beskriva matematiska begrepp
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett bra sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett mycket bra sätt.
Beräkningar
Du kan göra enkla beräkningar i aritmetik på ett ganska bra sätt.
Du kan göra enkla beräkningar i aritmetik på ett bra sätt.
Du kan göra enkla beräkningar i aritmetik på ett mycket bra sätt.
Välja beräkningsmetod
Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningar.
Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningar.
Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningar.
Redovisa lösningar
Du använder bilder, symboler och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen.
Du använder bilder, symboler och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen.
Du använder bilder, symboler och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen.