👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra årskurs 8 VT 2021

Skapad 2021-04-21 08:14 i Vallonskolan Östhammar
Planering till boken Vektor
Grundskola 8 Matematik
Algebraiska uttryck, räkneregler och ekvationer kommer vi jobba med under det här kapitlet.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta

Varje lektion kommer att starta med någon form av repetition från olika delar av matematiken. Detta gör vi för att hela tiden repetera det vi lärt oss tidigare. Efter repetitionen så arbetar vi med innehållet i läroboken på olika sätt Vi kommer då ha genomgångar, diskussioner, paruppgifter, enskilt arbete mm.


Kapitlet avslutas med en bedömningsuppgift som utförs i grupp.

Planering

Vecka 18: Avsnitt 5.1 - räkneregler och algebraiska uttryck
Vecka 19: Avsnitt 5.2 - ekvationer och olikheter
Vecka 20: Repetition och fördjupning
Vecka 21: Bedömningsuppgift

 

ORDLISTA:

 • Algebra: Ett område inom matematiken där tal och förhållanden mellan tal uttrycks med bokstäver och andra symboler.

 • Variabel: representerar ett okänt värde. Skrivs med en bokstav.

 • Konstant: ett fast värde: ex 20 + 5x där 20 är en konstant.

 • Ekvation: Ett påstående som säger att två matematiska uttryck är lika stora (=).

 • Algebraiskt uttryck: beskriver något, en sammanställning av symboler, operationer, men är utan likhetstecken

 • Parentes: ( ): visar att något ”hör ihop”

 • Multiplicera: räknesättet ”gånger” - faktor*faktor = produkt

 • Prövning: när du har löst en ekvation kan du kontrollera att värdet på den obekanta är korrekt genom att sätta in värdet i ekvationens vänster led och/eller höger led.

Uppgifter

 • Bedömningsuppgift i grupp - algebra

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Algebra årskurs 8 VT 2021

Nivå 1
Du har ännu inte nått uppställda kunskapskrav
Nivå 1
Du ska i huvudsak
Nivå 2
Du ska relativt väl
Nivå 3
Du ska på ett mycket väl fungerade sätt
Begrepp
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen.
 • Ma
Förstå de vanliga begreppen inom arbetsområdet (se ordlista).
Förstå och använda de vanliga begreppen inom arbetsområdet. Se vissa samband.
Förstå, använda och kunna förklara de olika begreppen. Dra paralleller och se sambanden mellan dem.
Metod - Räkneregler
Kommutativa lagen Distributiva lagen Faktorisera
 • Ma
Kunna till viss del utföra multiplikation och faktorisering vid enklare uppgifter.
Kunna använda lagarna med säkerhet på enklare uppgifter.
Kunna använda lagarna och multiplicera uttryck med parenteser och potenser med säkerhet.
Metod - förenkla algebraiska uttryck
 • Ma
Kunna förenkla uttryck med parenteser. Ex. 7x – (2 + 4x) = 7x – 2 – 4x = 3x – 2
Kunna multiplicera uttryck med parenteser och förenkla dessa.
Kunna förenkla olika uttryck med parenteser med säkerhet.
Metod - ekvationer och olikheter
 • Ma
Kunna lösa enklare ekvationer och olikheter.
Kunna lösa ekvationer som har x i båda leden.
Kunna lösa olika ekvationer och olikheter med säkerhet.
Kommunikation
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma
Redovisa tankegångar muntligt och skriftligt med uträkningar och resonemang så att de är möjliga att följa. Använda lämpliga symboler och till viss del fungerande metoder. .
Redovisa lösningar på de flesta uppgifter både muntligt och skriftligt så att de går att följa. Använda rätt symboler, enheter och välja lämpliga metoder. Att kunna föra ett resonemang kring problem samt uttrycka sig med matematiska begrepp och termer
Att muntligt kunna redogöra för din uträkning/lösning samt ditt valda tillvägagångssätt. Du använder riktigt matematiskt språk med de korrekta begreppen och termerna. Dina skriftliga redovisningar är tydliga och omfattar olika slags uppgifter.