👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund och självständighet med Kanin och igelkott v.17-20

Skapad 2021-04-27 07:42 i Tallsättra förskola Österåker
Förskola
Vi kommer att arbeta extra med det sociala samspelet, självständighet, med känslor, turtagning, hänsyn och utvecklas till hållbara människor.

Innehåll

Samplanering för undervisning

 

Datum: 2021-04-27

 

Varför

Läroplansmål

Förståelse och medmänsklighet

Var och en som verkar i förskolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och verka för en hållbar utveckling.

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor.” (Lpfö 18 s.5)

 

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andras människors situation(Lpfö-18)

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga (Lpfö-18)

Vad

(undervisning i språk, kommunikation, musik, matematik)

Handdockorna Kanin och Igelkott kommer att finnas med och inpirera barnen i olika undervisningstillfällen kopplat till värdegrunden och självständighet. Vi kommer att arbeta med kompisböckerna genom boksamtal och bilder.

 

 

 

Var

(rum, plats, situation)

Under hela dagen, både ute och inne på Myran och Grodan

Hur

Hur gör vi? (Beskrivning av formen för undervisning, strategier för genomförande)

Vi kommer att lägga fokus på självständighet, normer och värdegrund.Vi kommer att arbeta extra med det sociala samspelet, självständighet, med känslor, turtagning, hänsyn och utvecklas till hållbara människor.

När

Tid för genomförande

v.17-20

Vem eller vilka

genomför undervisningen (roller, material som inkluderas)

 All personal i arbetslagen under ledning av förskollärarna. På samlingarna , under planerade och spontana undervisningssituationer under dagen.

Reflektion

(gör ni vecka 4)

-Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför? Vad gjorde vi istället?

-Har vi nått målen? Vad kan vi se för resultat? Hur ser vi det? Varför blev det som det blev? Vad bygger vi det på? Exempel från vår dokumentation?

-Hur har barnens delaktighet sett ut?

Hur går vi vidare?

Veckorna 17-20 har av naturliga anledningar inte varit hela veckor p.g.a. klämdag, röd dag och planeringsdagar. Under de övriga dagarna har hemvisterna medvetet tagit med kanin och igelkott igen i undervisningen både inne och ute mest genom dramatisering men även genom sagor på projektorn/ipaden och i bok form. Vi upplever att handdockorna möts med positivitet av barnen och att de hänvisar till dem i det sociala samspelet, ex. vi ska dela med oss som kanin och igelkott. 

Vi kommer överens om att arbeta vidare och utveckla detta arbete kommande veckor med fortsatt introduktion av QR-koder med sagor med kanin och igelkott, ta med böckerna ut och läsa dem både inne och ute. Fortsätta arbeta med handdockorna med dramatisering, medvetenhet och att kompisarna är närvarande över hela dagen.