👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygg och konstruktion med Snick och Snack, Vännerna i Kungaskogen

Skapad 2021-04-29 11:19 i Harplinge förskola Halmstad
Med hjälp av litteratur och dramatisering skapas fler möjligheter för förståelse i bygg och konstruktionsprojektet.
Förskola
Humlan har en närhet till Humlegården men tyckte den behövde miljömässigt ändras en del, utifrån aktiviteter att erbjuda barnen. Att bygga koja blev då en önskan. För att öka alla barns möjlighet till förståelse tog vi hjälp av boken "Snick och Snack-Vännerna i Kungaskogen bygger en koja".

Innehåll

Vi använder oss av DIA-modellen som står för delaktighet, inflytande och ansvar. Detta sätt att arbeta med barnen, ger barnen en möjlighet till ett reellt inflytande över framförallt innehåll och arbetssätt. 

Varför?

Pedagoger och barn på Humlan har en nära tillgång till Humlegården. Vi såg på barnen att de saknade aktiviteter då de var där, då tankarna kom till att öka dessa möjligheter.

Mål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 •  förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och
 •  förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Utvärderingsbart mål:

Juni 2021 finns en koja på Humlegården och barnen har fått möjlighet att utforska, upptäcka, skapa, bygga och konstruera utefter förmåga och intresse.

Målkommunikation och handlingsplan:

Genom en berättelse om hur en ekorre och en igelkott tillsammans ritar, planerar, samlar material och verktyg introducerades vårt byggprojekt. Utefter berättelsen innehåll följde Humlan det som hände i berättelsen vilket blev våra aktiviteter.

 • Rita egna kojritningar
 • Leta kojor i olika miljöer (Kyrkogården, skogen, gården utanför de äldre barnen, inomhus mm)
 • Samla material
 • Ta reda på vilka verktyg som behövs
 • Utse platsen för kojbygget
 • Bygga koja
 • Måla kojan  

Sekundära mål:

Kopplingar till läroplanen

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga,