👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering V.18

Skapad 2021-04-30 11:03 i Strumpan ULNA Förskolor
Grundskola F
Marelds planering vecka 18.

Innehåll

 

FRITIDSHEM, PLANERING (intern):

NULÄGE - grund för fortsatt planering:

Beskriv: elevernas intressen/behov, lokala mål på skolan/fritidshem

Intressegrupperna rullar vidare med Spel denna veckan.

Gemensam vänskapslek, "General och spion" fast med en Harry Pottertwist då många elever uppskattar H.P.

Fortsättning Bäst i test

MÅL/SYFTE LGR 11, kapitel 4

Vilka förmågor ska utvecklas?

Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Markera en eller flera av förmågorna...

 

...pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

            

...skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

...kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

...skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

...utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,

...röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

MÅL FRÅN ANDRA DELAR I LGR 11 (Del 1, 2 och 4)
 

CENTRALT INNEHÅLL

Vilket centralt innehåll ska behandlas/ingå? (Kryssa i rutorna)Språk och kommunikation

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Samtala om olika typer av texter.

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Skapande och estetiska uttrycksformer

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Hur olika material, redskap och tekniker kan användas för att skapa och uttrycka sig.

Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

 

Natur och samhälle

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.

Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.

Natur och samhälle

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.

Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.

 

Hur ska vi arbeta/organisera? Vilka aktiviteter?VAD

HUR

Lärandemiljö:

  •  
  • Lokalitet, material, teknik
  •  
  •  
  • Metod, förhållningssätt...

NÄR

VEM (ansvarig)

 Spelgrupp

 Lära oss "Tjurskalle"

 Ett kortspel där vi tränar talets storlek, strategi, turtagning och att följa regler

 Tisdag

Rebecka

 Vänskapslek

 Vem leker "Spion och general" med Harry Pottertema.

 En laglek där vi tränar samarbete och att agera med olika lagmedlemar.

 Onsdag

 Rebecka

 Bäst i test

Bygga så högt kaplatorn som möjligt på två minuter. - Vi tränar koncentration, logiskt tänkande, konstruktion.

 

Ord på en bokstav och ett tema. Lagen får en bokstav och de ska få ihop så många ord som på den bokstaven i ett tema. Ex, djur på bokstaven A.

Bildmemory. 30 bilder läggs på golvet. En ur varje lag får titta på bilderna i 1 minut. Bilderna vänds sedan och laget får i tur och ordning försöka minnas vilka bilder det var.

 Vi  tränar koncentration, logiskt tänkande och konstruktion.

 

 

Vi tränar samarbete, ordförråd, kategorisering, igenkännande och kunna sätta ljud i ett samband (alla kan inte bokstäverna än).

 

Vi tränar koncetration och minne.

 

I alla uppdrag tränas eleverna på att jobba under tidspress.

 Torsdag

 Rebecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UPPFÖLJNING OCH DOKUMENTATION

Beskriv: Vad ska utvärderas? Hur utvärderar vi? (personal, elever, andra)? Hur dokumenterar vi? Vad ska visas för elever/föräldrar? Hur?

När? Ansvar?

Utvärdering sker i detta dokument med pedagogernas och elevernas åsikter. 
Planeringen med utvärdering publiceras på Unikum för elever och vårdnadshavare.

UTVÄRDERING

Beskriv: Hur gick det? Tankar framåt? (underlag till nytt nuläge)

Spelgruppen. Vi spelade Tjurskalle. Spelet gick bra med engagerade elever. Första omgången gick lite trögt, men sedan såg man att eleverna förstod sig bättre på spelet när de tränat. Några hade problem med talets storlek men med hjälp från de andra så gick det bra. Jag var noga med att man skulle få tänka själv först var kortet skulle hamna innan man fick hjälp. Vi såg ett samarbete och hjälpsamhet mot varandra.

Harry Potterlek. En lek vi gjort förut fast med andra figurer i kortleken. Leken gick snabbt att komma igång med då de visste reglerna. Man såg tydligt hur de i lagen jobbade fram en lösning för att vinna omgången.


B.I.T Utmaningarna fungerade bra där alla elever bidrog med det de kunde till laget, efter deras förmåga. Man kunde se hur de hjälpte varandra, gav varandra tid och framförallt respekterade varandra när det var andras tur att koncentrera sig.

Elevernas utvärdering:

Spelgruppen. Det var ett kul spel. Roligt att lära sig något nytt. Svårt men roligt. 

Harry Potterlek. Kul! Jag har lärt mig namnen på olika som är med i Harry Potter.

B.I.T Vi vill ha fler test varje gång. Kan man inte få poäng som ger fördel i en final? Jag lärde mig tycka om att bygga med kaplastavar. Tokiga grejer! Jag lärde mig tänka och träna mitt minne.

 

 

 

 

 

Kriterier/kännetecken på de förmågor som vi fokuserar på… (Hur visar eleverna att…)

Samarbete- vi såg hur de hjälpte varandra och fick med alla i aktiviteten.
Lyssna på varandra- i bäst i test ser vi hur eleverna har utvecklats  och är bättre på att lyssna på varandra.
Deltagande- vi vill att eleverna ska våga prova nya saker och det vi ser är att alla deltar i aktiviteterna och bidrar efter sin förmåga.

 

 

 

Hur kommunicerar vi detta till elever och vårdnadshavare?