👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kanels Projektsammanfattning Södermalm 2020-2021, Uppföljningsperiod 3

Skapad 2021-05-03 08:59 i 133141 Förskolan Hörnet Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den tredje uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektsammanfattning. Projektsammanfattning är en uppföljning av det projektarbete som pågått under året som blir till en pedagogisk berättelse. I Projektsammanfattningen gör pedagogerna en analys av sin undervisning och barnens förändrade kunnande/lärande/utveckling. Sammanfattningen utgör också underlag för gruppens självvärdering genom WKI (Stockholms stads Webbaserade kvalitetsindikator)

Innehåll

 

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möten med naturen

 

Projekt Insekter

Vi började i augusti med att utforska parken, Sandbacksparken, som vi tog emot barnen i. Där uppmärksammade vi och följde några ekorrar som höll till i och omkring parken. Vi pedagoger hade med oss projekttanken Barns möte med naturen och vi observerade barnens intresse för naturen i parken. Vi dokumenterade genom att fota tillsammans med barnen och filma ekorren. Vi tittade på vår film på förskolan och hittade andra filmklipp på andra ekorrar. På förskolan satt vi tillsammans med barnen och tittade efter bilder på ekorrar och då upptäckte barnen andra djur som vi skrev ut och satte upp på vår projektvägg. Vi hittade olika insekter som spindlar, flugor, nyckelpigor, gräshoppor, sniglar. Även i parken hittade vi insekterna som barnen intresserade sig för. Vi beslöt oss för att begränsa projektet till att utforska området insekter.

Syftet med projektet var att barnen skulle få kunskap och erfarenhet kring insekter och kunskap om olika material, verktyg och skapande uttryck. För många av de yngsta barnen är det på förskolan som de möter olika skapande uttryck så som måla med olika typer av färg, olika typer av verktyg att måla med, arbeta med lera, gips, lim,  Vi utgick ifrån barnens intresse för olika insekter och att de ville utforska sin närmiljö. 

I och med att vi arbetar med de yngre barnen ville vi utveckla begreppsbildningen kopplat till insekter. Att barnen skulle få kunskap om hur insekter ser ut, vad de heter, vad heter de olika kroppsdelarna, vilka skillnader och likheter dem emellan kan vi se, hur de bor mm. 

Vi har tillsammans med barnen samlat in information och läst böcker om insekter och samtalat om hur de lever, ser ut och vad de äter, varit på upptäckar-promenader i närmiljön och samlat in naturmaterial, vi har projicerat bilder, lyssnat på insekternas ljud och tittat på hur de rör sig och provat att röra sig som olika insekter utifrån att barnens intressen. vi har tillfört olika material så som tredimensionella plastinsekter  som barnen kunnat undersöka och använda i leken. Barnen har använt naturmaterial i skapande uttryck, de har målat pinnar, löv, kottar, kastanjer, nypon m.m. De har även byggt upp lekmiljöer för plastinsekterna. Vi har använt lär-plattan där barnen har fått utforska insekternas form och utseende genom att använda appen tripp trapp träd där barnen själva kan rita formen och sedan rita på papper med olika typer av pennor, kritor mm. Vi har använt lera, play-do för att utforska insekternas form. De gjorde avtryck i leran och det ledde till samtal om avtryck, spår och hur blir det spår och hur ser våra avtryck ut. I projektet har vi hela tiden utgått ifrån barnens intresse och vävt in olika arbetssätt utifrån det t.ex. såg vi att barnen var väldigt intresserade av rörelse och dans, de byggde balansbanor både inne och ute. Vi letade då efter olika klipp på hur insekter rör sig och projicerade det på väggen och försökte tillsammans med barnen röra oss som dem. 

Under våra upptäckarpromenader reflekterade vi tillsammans med barnen kring vad vi såg och vad vi hittade. Barnen tog bilder och tog med material och visade och berättade för sina kompisar på förskolan vad de hittat. I planerade aktiviteter samtalade vi kring vad vi gjorde och varför och hur det kom sig att det blev på ett visst sätt.  

Barnen kan berätta om hur olika insekter ser ut, de har lärt sig begrepp så som vingar, bakben, antenner mm. De har även fått erfarenhet kring olika naturmaterial kopplat till skiftningar i naturen så som färger på löv, barken på pinnar, hur kastanjer ser ut i olika stadier mm. De har fått erfarenheter kring olika typer av skapande material t.ex. hur olika typer av lera känns och beter sig, de har målat med olika typer av färg på olika typer av papper, återbruksmaterial och naturmaterial. De har fått digitala kunskaper i och med att de använt lär-plattan för att fota, använda sig av digitalt skapande i och med appen tripp trapp träd. 

Hos de allra yngsta har vi sett att de konkreta skapande aktiviteterna har förändrat deras vana vid att använda olika typer av skapande material. Hos de äldre i gruppen har deras verbala uttryck förändrats mest. De har utökat sitt ordförråd i och med att de lärt sig nya begrepp och kunnat samtala och reflektera kring sina gjorda erfarenheter med varandra och oss pedagoger.

Vid återkopplingar och läsningar som vi gjort i små grupper och vid dokumentationer som vi satt upp tillsammans med barnen har vi skapat tillfällen för reflektion kring alla barns olika upplevelser av projektet. Vi har också arbetat medvetet med att täcka in en stor del av läroplansmålen i projektarbetet. 

Vi är mycket stolta över barnens otroliga engagemang och vetgirighet kring projektet. Det har lett till att projektet genomsyrat mycket av den vanliga verksamheten i vardagen så som vid spontana samtal, utelek, inne-lek mm. 

Sammanfattningsvis känns det som att vi trots pandemin ändå gjort mycket och skapat lär-tillfällen för alla barn. Dock har sjukfrånvaron bland personalen på förskolan och ständiga inskolningar påverkat verksamheten och främst projektet då vi inte kunnat få planeringar och regelbundna gemensamma reflektioner för att utveckla projektet på ett mer djupgående och mångfacetterat sätt.

         

 

                    

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18