👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnabro planering, Värdegrund och lek, 21/22

Skapad 2021-05-03 15:32 i Barnabro förskola Varberg
Förskola
Att bli nyfiken, våga söka kontakt och samspela med andra barn är en förutsättning för barnets utveckling och lärande. Undervisningen syftar även till att ge barn förutsättningar för att känna att de ingår i ett sammanhang och upplever en gruppgemenskap, samt att lära känna de egna och andras gränser. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt.

Innehåll

1.  Vilket lärandemål ska vi arbeta med?

a. Hänvisa till Lpfö-18

Se nedan

 • b. Varför har vi valt dessa mål?

Att barnen blir trygga, nyfikna och söker kontakt på förskolan är en förutsättning för utveckling och lärande. Vi vill skapa en gruppgemenskap där vi samspelar och mår bra både enskilt och i grupp.

2. Vilka kännetecken?
a. Utbildningen har lyckats med undervisningsuppdraget när barnen:

 • visar sina känslor
 • har lust att leka
 • ingår i en social gemenskap 
 • ger uttryck för att de har roligt på förskolan
 • visar nyfikenhet, förståelse och respekt för de olikheter som vi människor har

3. Planerad tidsperiod:

 Läsåret 2021/2022

4. Vad ska utbildningen/undervisningen innehålla?

 - Lärmiljö:

Fysisk:

 • Föränderliga miljöer som uppmuntrar till lek.

Social:

 • Arbeta för ett klimat i gruppen där alla vågar göra sin röst hörd, där vi lyssnar och visar varandra respekt
 • Arbeta i mindre grupper för att främja vi-känsla och gemenskap 

Pedagogisk:

 • Kommunicera med barnen på olika sätt, verbalt, Takk och bilder för att konkretisera och öka möjligheten för förståelse.
 • Vara uppmärksa, lyhörd och aktivt närvarande i leken för att stötta barnen i deras samspel och diskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18