👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rödhaken, Holken/Kobjer Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande 2020/2021

Skapad 2021-05-03 16:35 i Holkens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik. Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livs­stil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande. Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för hälsa och välbefinnande samt för hållbar utveckling (Lpfö 18)

Innehåll

1. Planerade insatser 

20/21

Vi arbetar med att göra barnen medvetna om att deras handlande får konsekvenser som påverkar deras egen när miljö.

Vi har varit konsekventa och tydliga när det gäller lärmiljöer och material. Att barnen lärt sig var saker hör hemma, att vara rädda om det som finns

Medvetenhet om att vara rädd om vatten, att inte låta vatten rinna. (utifrån Corona perspektiv)

Sopsortering utifrån Sopsamlarmonster, 

Vi använder Barnkonventionen och Kompisböckerna för att lyfta och förtydliga olika livsvillkor och för att samtala med barnen om olika situationer

Vi gör barnen medvetna om vad vi äter och hur mycket man äter. Att inte lägga upp för mycket, att smaka på allt. Att inte slänga mat. Matsvinn som begrepp.

Odling tillsammans. Plantera och experimentera med gula ärtor. Plantera och sköta om kryddväxter utomhus. Kretsloppet

Vi har valt att regelbundet ha Miniröris och rörelselek utomhus. Promenader i närmiljön. Gå på upptäcksfärd i närområdet och samtala om det barnen upptäcker och frågar om.

 

Organisera och iordningsställa utemiljön så att är tilltalande, inspirerande och inbjuder till kreativa lekar. Att medvetet använda naturmaterial och det som finns på gården.

Ge barnen en förståelse och kunskap om hur de olika materialen kan återvinnas

20/21

Skapa med återvinningsmaterial, Engagera föräldrar i samlandet av återvinningsmaterial Hållbarhetsvecka, Skräpinsamling och aktivitet. Tillverka Sopsamlarmonster i olika material: pärlplattor, återvinningsmaterial mm

 

2. Metodval - (t.ex. observationer, intervjuer, dokumentationer) - Hur får vi syn på de förväntande effekterna?

Observationer i leken och samtal med barnen.

Vi dokumenterar och följer upp, både via bilder och text i Unikum, lärloggar och blogg samt med barnens arbete som synliggörs på väggar.

Barnen är delaktiga i reflektion både digitalt genom att titta och prata om bilder och genom reflektion över det som finns på väggarna.

Tydliga lek/lärmiljöer. Vuxnas tydlighet, struktur, organisation och planering av dagen.

3. Förväntade effekter 

Barnen skall få en större medvetenhet kring arbetet med hållbar utveckling

Vi förväntar oss också en medvetenhet kring sin egen hälsa och välbefinnande, att hitta en balans i de dagliga rutinerna; mat, aktivitet, vila. 

4. Läroplansmål 

se förskolans utmärkelse " Skola för hållbar utveckling"